Kira Borcunun Ödenmesi İcin Noter İhtarname Örneği

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Kira Borcunun Ödenmesi İcin Noter İhtarname Örneği

İ H T A R N A M E

İHTAR EDEN :………………………………

MUHATAP :……………………………….

KONU : ……………….. ayı kira bedeli ……………..-TL’nin ödenmesi, aksi taktirde tahliye davası açılacağı ve alacağın tahsili için yasal yollara başvurulacağının ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR :
1- Yukarıda isminiz altında açık adresi yazılı bulunan müvekkilimize ait taşınmazda ../../…. tarihli kira mukavelesi gereği aylık ……………..-TL kira bedeli ile kiracı olarak oturmaktasınız.

2- Her ayın 1 ile 5’i arasında Bankaya yatırmanız gereken kira bedellerinden ……………-TL ……………. ayı kira bedelini bugüne kadar yatırmamış bulunmaktasınız.

3- ………………-TL ………….. ayı kira bedelini ihtarnamenin tebliğinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde ödemeniz, ödemediğiniz taktirde Borçlar Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince hakkınızda tahliye davası açılacağı ve alacağın tahsili için yasal yollara başvurulacağınını, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin tarafınıza yükletileceğini ihtaren bildiririz.

İHTAR EDEN VEKİLİ

SAYIN NOTER,

Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep ederim.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat