Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Kira Akti İle İlgili Sorunlar

İlamsız takiplerde, kira akdi ile ilgili sorunlar, değişik şekillerde karşımıza çıkabilecektir.

Kiralayanın, taşınmazın tahliyesi için, ilamsız tahliye takibi yapa­bilmesi, taraflar arasında yazılı bir kira sözleşmesi bulunmasına bağlı değildir. Borçlu kiracı, ödeme emrine hiç itiraz etmez yada itiraz ederken kira sözleşmesini açık ve kesin olarak inkar etmezse, İİK’nun 269/2. maddesinin 2.cümlesi gereğince, kira sözleşmesini kabul etmiş sayılır. Buna karşılık, borçlu ödeme emrine yaptığı itirazında, sözleşmenin varlı­ğını reddettiği taktirde, alacaklı sözleşmenin varlığını yazılı delillerle ispat etmek zorundadır. Borçlunun “takibe itiraz ediyorum” şeklindeki itirazı, kiracılık ilişkisine karşı çıktığı şeklinde nitelendirilemez. Kiracı­nın kira sözleşmesini inkar etmesi durumunda, kiralayan takibe devam edemez. Buna karşılık, kiralayanın tahliye için yapacağı iş, sulh hukuk mahkemesinde dava açmaktır.

Davacı alacaklılar sözlü akde dayandıklarında, aylık kira miktarı konusunda, yazılı belge sunamadıklarında, davalı borçlunun beyanına itibar etmek gereklidir.

Yargıtay bir kararında, dava, kira alacaklarının tahsili amacıyla başlatılan icra takibine vaki itirazın kaldırılması ve tahliye talebine iliş­kindir. Takip, sözlü kira sözleşmesine dayanmakta ise de borçlu, talep edilen kira miktarını kabul etmemiştir.Alacaklı, kira bedelini İİK’nın 68. maddesinde sayılan belgelerle ispat edemediğine göre, borçlunun bildir­diği kira bedeli kabul edilmelidir. Bu durumda, borçlunun kabul ettiği miktar dışında, kalan kira alacağına yönelik itirazın kaldırılması talebinin reddi gerektiğini bildirmiştir.

Yüksek mahkemenin, alacaklı tarafın İİK’nın 58,maddesi gereğin­ce, takip talepnamesi ekinde, kira sözleşmesi örneğini icra dosyasında sunması gerektiği, dosyada bulunmadığı taktirde, yargılama aşamasında mahkemeye sunulmasının şart olduğunu, borçlunun, takip talepnamesi ekinde, dayanak belgenin ibraz edilmediği gerekçesi ile şikayet yoluna başvurulmaması halinde, mahkemenin kendiliğinden bu nedene dayanarak itirazın istemini reddetmesinin yerinde olmadığını bildiren kararları mevcuttur.

Uygulamada, kira sözleşmesine muacceliyet şartı konulduğu gö­rülmektedir. Kira sözleşmesindeki muacceliyet şartı tarafları bağlar. Bu­na göre, borçlunun herhangi bir aya ait kira bedelini ödemede temerrüde düşmesi, ödenmeyen ayın içinde bulunduğu dönemin kalan aylarına iliş­kin, kira bedellerini de muaccel hale getirir. Dolayısıyla, borçlu kalan aylara ilişkin kira bedelleri yönünden de temerrüde düşmüş sayılır. Örne­ğin, ocak ayında başlayan bir yıllık kira döneminin, mayıs ayma ilişkin bedeli ödenmediği taktirde, geriye kalan haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım, ve aralık aylarının kira bedelleri de henüz otuaılmamış ol­masına rağmen, sözleşme gereği, muaccel hale gelecektir.Kira sözleşme­sindeki muacceliyet koşulu, tarafları bağlar. Borçlunun sözleşmedeki, koşulun aksi kanıtlanamayan muacceliyet itirazı, takibin durmasına ne­den olduğu için, İİK’nın 68/son maddesi gereğince, inkar tazminatı ile sorumlu tutulması gerekecektir.

Yargıtay 12 ve 6.Hukuk Dairesi, hükmolunacak bu tazminata, karar tarihinden tahsil tarihine kadar, faiz istenmesinin mümkün olduğu görü­şündedir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat