KIDEM TAZMİNATI-MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

KIDEM TAZMİNATI-MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/30391
K. 2017/16011
T. 17.10.2017

* KIDEM TAZMİNATI ( Davalı İşverenlikte Tüm Çalışanlara Yönelik Olarak Kişilik ve Onurlarını Rencide Edici Hakarete Varan Haksız ve Kaba Tutumun Mevcut Olduğu/İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğünü İhlal Ettiği/Davacının Kişilik Hakkına Yönelik Saldırıyı Önlemediği/İşçinin Koruma ve Gözetme Borcuna Aykırı Davrandığı Gerekçesiyle İş Sözleşmesinin Haklı Sebeple Feshedildiği – Manevi Tazminat İstemi/Kişilik Haklarının Zedelenmesi )

* MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Dava Dilekçesinde Sadece Mobbing Nedeni İle Değil Davacının Kişilik Haklarının Zedelendiği de İleri Sürülerek Manevi Tazminat Talebinde Bulunulduğu – Kıdem Tazminatı Talebinin Kabulüne Dair Gerekçede Davacının Kişilik Haklarına Yönelik Saldırının Bulunduğu Anlaşıldığından Manevi Tazminat Talebinin Kabul Edilmesi Gerekirken Reddinin İsabetsiz Olduğu )

6098/m.56

ÖZET : Dava, manevi tazminat, kıdem tazminatı ve eşit davranmama tazminatlarının ödetilmesi istemine ilişkindir.

Yerel mahkemece, davacının mobbinge maruz kalmadığı ve mobbing iddiasını ispatlamadığı gerekçesi ile manevi tazminat talebi reddedilmiştir.

Dava dilekçesinde sadece mobbing nedeni ile değil, davacının kişilik haklarının zedelendiği de ileri sürülerek manevi tazminat talebinde bulunulmuş olup; kıdem tazminatı talebinin kabulüne dair gerekçede, davacının kişilik haklarına yönelik saldırının bulunduğu anlaşıldığından manevi tazminat talebinin de kabul edilmesi gerekirken reddi bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki, manevi tazminat, kıdem tazminatı ve eşit davranmama tazminatlarının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı sebeplerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine dair hüküm süresi içinde temyizen incelenmesi taraflar avukatlarınca istenilmesi, davacı avukatınca duruşma talep edilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 17/10/2017 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davacı vekili ile karşı taraf vekili geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : A-) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; davalılar arasında organik bağ bulunduğunu, müvekkilinin boya teknisyeni olarak çalıştığını, işyerinde ustabaşı olarak görev yapan şahıs tarafından müvekkiline yönelik olarak “şerefin olsa bu adam gibi istifanı yazar gidersin” denilmesi üzerine 22.12.2012 tarihinde ihtar çekerek iş sözleşmesini feshettiğini, sinkaflı küfürler ederek aşağlandığını ve davacının bu sebeple psikolojisinin bozulduğu, işyeri hekimine görünmek zorunda kaldığı, hatta evliliğinde sorunlar yaşadığı, taciz ve mobbing sebebiyle ve yine davacının çeşitli kurs ve sınavlar sonucu aldığı başarı belgeleri olmasına rağmen kendisinden daha az kıdeme ve eğitime sahip personelle aynı maaşla çalışarak davalı işverenlikte davacıya karşı eşitlik ilkesine aykırı davranılmış olması sebebiyle davacının haklı sebeple işten ayrıldığını ileri sürerek; kıdem tazminatı, manevi tazminat ve eşit davranmama tazminatlarının davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

B-) Davalılar Vekili Cevabında Özetle:

Davalılar vekili; müvekkili ile ilgili olarak husumet itirazında bulunmuş ve davacının … Otomotiv isimli işyerinde çalışırken 22.11.2012 tarihinden itibaren haber vermeksizin işe gelmediğini, Kasım ayına ait ücretinin tamamının tahakkuk ettirilerek kendisine ödendiğini, 01.12.2012 tarihinde çıkışının yapıldığını, tüm personellerin vasıflı olduğunu ve hak ettiği maaşları aldıklarını, bayii olması sebebiyle zorunlu eğitimlerin olarak tüm personele verildiğini, dolayısıyla davacının tüm iddialarının gerçek olmadığını savunarak; davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

C-) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D-) Temyiz:

Karar süresinde taraflarca temyiz edilmiştir.

E-) Gerekçe:

1-) Dosyadaki yazılara, delillerin taktirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalıların tüm davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2-) Yerel mahkemece, davacının mobbinge maruz kalmadığı ve mobbing iddiasını ispatlamadığı gerekçesi ile manevi tazminat talebi reddedilmiştir.

Oysaki, dava dilekçesinde sadece mobbing nedeni ile değil, davacının kişilik haklarının zedelendiği de ileri sürülerek manevi tazminat talebinde bulunulmuştur.

Mahkemece, “..davalı işverenlikte tüm çalışanlara yönelik olarak kişilik ve onurlarını rencide edici hakarete varan haksız ve kaba tutumun mevcudiyeti sebebiyle işverenin, iş sağlığı ve güvenliğini sağlama yükümlülüğünü ihlal ettiği ve davacının kişilik hakkına yönelik saldırıyı önlemediği, dolayısıyla da işçinin koruma ve gözetme borcuna aykırı davrandığı aşikar olup bu durumun davacıya iş sözleşmesini haklı sebeple feshetme imkanı verdiği, davacının iş sözleşmesini haklı sebeple feshettiği” gerekçesi ile kıdem tazminatı talebinin kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır.

Kıdem tazminatı talebinin kabulüne dair gerekçe, hukuka ve dosya içeriğine uygundur. Söz konusu gerekçede de belirtildiği üzere davacının kişilik haklarına yönelik saldırının bulunduğu anlaşıldığından davacının manevi tazminat talebinin de kabul edilmesi gerekirken reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, davacı yararına takdir edilen 1.480.00 TL. duruşma avukatlık parasının davalılara yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 17.10.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat