Kaza Tespit Tutanağı İle Bilirkişi Raporu Arasında Çelişki Olması

KAT MALİKİNİN HAKSIZ DAVRANIŞININ ÖNLENMESİ VE ESKİ HALE GETİRİLMESİ DAVASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR                      :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Kat Malikinin Haksız Davranışının Önlenmesi ve Eski Hale Getirilmesi  Talebimizden İbarettir
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkillerim, ………… ili, …………. ilçesi, … Mahallesi, … Sokak, … Numarada, Tapuda … Ada, … Pafta, … Parsel’de kayıtlı bulunan taşınmazın paydaşlarıdırlar. Müvekkillerimden ….., adı geçen taşınmazda hem kat maliki hem de yönetici olarak görev yapmaktadır.
  2. Davalı kat malikleri kurulundan izin almaksızın, palan dışı olarak ve anagayrimekulün dış görünüşünü bozacak şekilde, kendi balkonunu genişletmiş, dışarıya doğru çıkıntı yapmış ve balkonunu camekânla kapatmıştır.
  3. Müvekkillerin tüm uyarılarına rağmen, dinlememiştir. Davalının bu davranışı diğer kat maliklerinin haklarına tecavüz teşkil etmektedir. Bu tecavüzün önlenmesi ve eski hale getirilmesi için bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Tapu Kayıtları, Kat Malikleri Kurulu Kararı, Her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  Kat Mülkiyeti Kanunu md. 19, 33 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, kat malikleri kulunun onayını almadan anagayrimenkulün dış görünüşünü bozacak şekilde değişiklik yaparak diğer kat maliklerinin haklarına tecavüz eden davalının yaptığı tecavüzün önlenmesine, durumun eski hale getirilmesine ve yargılama giderlerinin, vekalet ücretinin davalılara yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

Davacılar Vekili

Av.

 

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat