İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIMI SÖZLEŞMESİ

(Noterde Düzenleme Şeklinde)

1- Taraflar

Bir taraftan ………. Genel Müdürlüğü adına hareket eden ………. ile diğer taraftan ………. arasında aşağıdaki şartlarla, işbu kat karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi akdedilmiştir.

Bundan böyle sözleşme metninde, ………. Genel Müdürlüğü (İdare) ……….’de (Müteahhit) olarak adlandırılacaktır.

Gayrimenkulün:

İli                          :  ……………………………………………………

İlçesi                     :  ……………………………………………………

Mahalle veya Köyü  :         ……………………………………………………

Mevkii                   :  ……………………………………………………

Caddesi                 :  ……………………………………………………

Sokağı                   :  ……………………………………………………

Cinsi                      :  ……………………………………………………

Yüzölçümü (m²):    ……………………………………………………

Pafta No               :  ……………………………………………………

Ada No                 :  ……………………………………………………

Parsel No              :  ……………………………………………………

Vakıflar Meclisi

Kararın Tarihi        :  ……………………………………………………

Nosu                     :  ……………………………………………………

Asgari İşlemler       :  ……………………………………………………

2- Yapılacak İş ve Konusu

Yukarıda, pafta, ada ve parsel numarası ile bulunduğu yer belirtilen mahalde; mahalli Belediye Başkanlığından temin edilen ekteki imar çapı ile, Vakıflar Meclisinin ………. gün ve ………. sayılı kararı ve ilişikteki avan proje esas alınarak en az yukarıdaki asgari şartlarla kat karşılığında inşaat yaptırılacaktır.

3- Proje Tadilatında Usul

Sözleşmenin imzalanmasından sonra müteahhit, İdarenin yazılı onayını almadan tatbikat projelerinde ve detaylarında hiçbir tadilat yapamayacaktır. Mahalli Belediye Başkanlığının tatbikat proje ve detaylarında yapacağı tashihatlar ile, müteahhidin proje hakkındaki teklifleri, İdarenin yazılı muvafakatinin alınması şartıyla geçerli olacaktır.

Vakıfların alan, metraj, yön ve mali hakları saklı kalmak kaydıyla, İdarenin uygun görerek onay vermesi halinde proje değişikliği yapılabilir.

Müteahhit İdarenin belirlediği asgari teknik özelliklerden başka, kendi hissesine düşen bağımsız bölümler için malzeme standardına yönelik yaptığı kalite artışını Vakıflara ait bağımsız bölümler için de yapmayı peşinen kabul ve taahhüt eder.

4- Temel Tercübeleri

Müteahhit, projenin araziye aplike edilmesini müteakip (15) takvim günü içinde kontrol teşkilatının önerisi ve İdarenin gerekli görmesi halinde inşaatın muhtelif kısımlarında, kontrol mühendisinin nezaretinde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının zemin emniyet gerilmesi tayini hakkındaki talimatına göre temel tecrübelerini yaptırarak bir rapor hazırlatacaktır. Bu rapor, İdare tarafından uygun bulunmadan, temel projelerinin uygulanmasına geçilmeyecektir. Tecrübe neticeleri alınmadan ve temel için bir karara varılmadan yapılacak tatbikatın mali ve idari sorumlusu müteahhit olacaktır. Müteahhit, bu işler için lüzumlu her türlü tecrübeleri, masrafı kendisine ait olmak üzere yaptırmakla mükelleftir.

5- Malzeme ve İmalat Numuneleri

İnşaatta kullanılacak malzemeler öncelikle TSE damgalı olacaktır. Müteahhit, inşaat ve tesisatta kullanacağı her cins malzemeye ait ikişer adet numune ile prospektüs ve teknik raporları İdareye verecek, İdarenin uygun bulacağı numune ve prospektüsler onaylanarak müteahhide iade edilecektir. Müteahhit, bütün imalat ve ihzaratı, İdarece kabul edilen onaylı numune ve prospektüslere göre yapmak mecburiyetindedir. Müteahhit onayı alınmış numune ve prospektüslere uymayan ve İdarece kabul edilmeyen malzemeyi, engeç (3) takvim günü içerisinde şantiyeden uzaklaştırılacaktır. Bu kabil malzemenin kullanılmış olmasının tespiti ve anlaşılması halinde yapılan iş kontrol mühendisi tarafından yıktırılacaktır. Yıktırılmadan mütevellit, müteahhit herhangi bir hasar bedeli ve tazminat talep etmeyeceği gibi, bu sebeple süre uzatılmasını da isteyemez. Müteahhit, İdare tarafından beğenilmeyen malzemeyi, yukarıda belirtilen süre içerisinde şantiye dışına çıkarmadığı takdirde, İdare bu malzemeyi masrafları müteahhide ait olmak üzere şantiye dışına çıkaracak ve tüm masraflarını geçici kabulden önce defaten tahsil edecektir.

6- İşçilerin Hakları

Müteahhit, Yapı İşlerinde İş Kanunu ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Yapım sırasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı İdari, hukuki, mali sorumluluklardan işveren sıfatıyla doğrudan doğruya müteahhit mesul olacaktır. Tüm işçi ücretleri ve işçi sigorta primlerini müteahhit ödeyecektir. Bu ücret ve primlerin geç ödenmesinden veya hiç ödenmemesinden doğacak mali ve idari sorumluluk müteahhide ait olacaktır.

Zamanında ödenmeyen işçi alacaklarından doğrudan doğruya müteahhit sorumludur.

7- İnşaattan Doğacak Sorumluluk

Hafriyat ve yıkım esnasında su, elektrik, doğal gazı, havagazı, telefon boru ve kabloları ile mecra kanalları gibi tesislere tesadüf edildiği takdirde, bu tesislerde yapılacak herhangi bir hasar, müteahhide ait olacağı gibi, hafriyat sahası kapatılıncaya kadar, bunların muhafaza veya zayiinden de, doğrudan doğruya müteahhit mes’ul olacaktır. Bitişiğindeki veya civarındaki yapılara verilecek zarar ve ziyandan da keza müteahhit sorumludur.

8- İnşaat Yapılacak Sahanın Temizlenmesi

İnşaatın bulunduğu yerde her ne şekilde olursa olsun bir yapı, baraka veya başkaca bir tesis varsa, müteahhit bunları yıkıp inşaat sahasını boş hale getirecek ve bunun için İdareden herhangi bir masraf talep etmeyecektir. Yıkılan bu bina, baraka veya tesisten elde edilecek malzemeler kesinlikle yeni inşaatta kullanılmayacaktır. Yıkımdan çıkacak enkaz müteahhide ait olacaktır.

9- Yapının İlk Muayenesi ve Geçici Kabulü

İhale şartnamesi hükümlerine göre işin bitirilmesi lazım gelen günde müteahhit, şantiye elemanları ve kontrol hey’eti, yapılan işleri müştereken mahallinde tetkik edecek ve inşaatın o günkü durumunu bir tutanakla tespit edecektir. Bu tespitte, inşaatın kullanılmaya mani nitelikte olmayan %5 oranındaki kusur ve noksanın olduğu belirlenecek olur ise, müteahhit, İdareden geçici kabul heyetinin oluşturulmasını ve inşaatın geçici kabulünün yapılmasını talep edebilecektir. Şayet inşaat, işin bitim tarihinde geçici kabule hazır hale getirilememiş ise geçecek her gün için (……….) (……….) TL gecikme cezası (tazminat) ödemeyi müteahhit kabul etmiştir. Gecikme süresi (30) takvim gününü aşacak olur ise, İdare bu sözleşmenin ekindeki İhale Şartnamesinin 21’inci maddesi hükmüne göre işlem yapmakta serbest olacaktır. Bu hususu müteahhit peşinen kabul etmiş sayılacaktır. İş taahhüt edilen süre den önce geçici kabule hazır hale getirilir ise, İdare, inşaatın iki veya daha fazla bloktan ibaret olması halinde, biten bölümler işgal edilerek kullanılmasına, geçici kabul tazammum etmemek kaydıyla müsaade edip etmemekte serbesttir. Bu hususta İdarece yapılacak isteğe, müteahhit itiraz edemez. Geçici kabulün yapılmasını müteakip yapının tamamının işgal edilmesi, işin kesin kabulü anlamına gelmez.

10- Bina Çevresinin Çevrilmesi ve Bahçe Düzenlenmesi

Müteahhit, inşaatı tamamladıktan sonra, İdarece onaylanacak projeye göre tretuvar ve ihata duvarı da çekecek. Bahçe tanzimi işlerini de ikmal edecektir. Bunlar için ayrıca bir hak, bedel ve süre uzatım talebinde bulunamayacaktır.

11- Devir veya Temlik Edilme Şartları

Müteahhit, taahhüt ettiği bu işi, üçüncü şahıslar lehine devir ve temlik edemeyeceği gibi, Teminat ipoteği olarak da veremeyecek ve bu konuda, İdareden de hiçbir istekte bulunamayacaktır. Müteahhidin buna rağmen taahhüdünü başkasına devir ve temlik ettiği tespit edildiği takdirde, sözleşme, İdare tarafından tek taraflı feshedilecek ve müteahhit hakkında, bu sözleşmenin eki olan İhale Şartnamesinin 21’inci maddesinde belirtilen hükümler aynen uygulanacaktır. Ancak Müteahhit inşaat imalatları yapılırken sorumluluk uhdesinde kalmak kaydıyla taşeron firmalar kullanılabilecektir.

12- İlave Bölümler Verilmesi

İhale konusu taşınmaz üzerine, yapılan anlaşma ve inşaat projesi dışında ayrıca kat ve depo veya daire ilave edilmesi veya başkaca ilaveler yapılması halinde mahalli Belediye tarafından uygun bulunduğu takdirde, bu kat veya katlar veya diğer ilave daireler başkaca ilaveler taraflar arasında yeniden değerlendirmeye tabi tutulacak ve değerlendirme ihale teklifindeki değerler esas alınacaktır. Değerlendirme sonucu, İdare payı, bağımsız bölüme tekabül ediyorsa öncelikle bağımsız bölüm tercih edilecek, etmiyorsa parasal olarak bulunacak bedel defaten müteahhitten tahsil edilecektir.

13- Müteahhidin Ölümü

Müteahhitin ölümü halinde, yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminatı varislerine verilir. Ancak İdare, varislerden istekli olanlara ölüm tarihinden itibaren (30) takvim günü içinde yeniden kesin teminat verilmesi ilk anlaşmadaki konularda mutabakat sağlanması koşulu ile sözleşmeyi devredebilir.

Aksi takdirde 26. Madde hükmü gereği Müteahhit adına kat irtifakı tapu devri yapılmamış ise tamamı, yapılmış ise bunlara karşılık yüzde oranlarının isabet ettiği imalatlar dışındaki yapılan imalatlar ve ihzaratlar idare tarafından mahkeme kanalıyla tespit ettirilir ve gerçekleştirilen imalat ve ihzaratlar, imalatların ve ihzaratların yapıldığı yılın, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiat Rayiçleri esas alınarak keşfe bağlanıp bu bedel, on eşit taksit halinde ve ayda bir olmak üzere varislere, müteahhitin ölüm tarihinden itibaren (30) takvim gününden sonra, tespitlerin tamamlanmasını müteakip ödenir. Ancak 26. madde hükmü gereği müteahhit adına kat irtifakı tapu devri yapılmış ve Müteahhitte bunu 3. şahıslara satmış ise ihale şartnamesinin 22. maddesi hükümleri uygulanacaktır. Bu hususu müteahhit peşinen ve itirazsız kabul eder.

14- Müteahhidin İflası Hali veya (Konkordato) İlanı

Müteahhitin konkordato talebi veya iflası halinde, ayrıca ihtar çekmeye gerek kalmadan sözleşme kendiliğinden bozulur. Bu durumda 26. Madde hükmü gereği müteahhit adına kat irtifakı tapu devri yapılmamış ise tamamı, yapılmış ise bunlara karşılık yüzde oranlarının isabet ettiği imalatlar dışındaki yapılar imalatlar ve ihzaratlar, idare tarafından mahkeme kanaliyle tespit ettirilir ve gerçekleştirilen imalat ve ihzaratlar, imalatların ve ihzaratların yapıldığı yılın, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiat ve Rayiçleri esas alınarak keşfe bağlanıp bu bedel, on eşit taksit halinde ve ayda bir olmak üzere; tespitlerin tamamlanmasını müteakip müteahhide ödenir. Ancak 26. madde hükmü gereği müteahhit adına kat irtifakı tapu devri yapılmış ve müteahhitte bunu 3. şahıslara satmış ise ihale şartnamesinin 22. madde hükümleri uygulanacaktır. Bu hususu müteahhit peşinen ve itirazsız kabul eder.

15- Müteahhitin Ağır Hastalığı, Tutukluluk veya Mahkumiyet Hali

Müteahhit, Sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeni ile taahhüdünü yapmayacak duruma girerse bu hallerin oluşundan itibaren (30) takvim günü içerisinde, İdarenin kabul edeceği birini vekil tayin etmek şartıyla taahhüdüne devam edebilir. Eğer müteahhit, kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkânından mahrum ise, yerine kaim olacak kayyumu, mahkeme tayin eder. Bu takdirde kayyum, sözleşmenin uygulanmasından sorumlu olur.

Yukarıda fıkra hükümlerinin yerine getirilmemesi halinde, İdare sözleşmeyi tek taraflı feshe yetkili olacaktır. Bu durumda 26. madde hükmü gereği müteahhit adına kat irtifakı tapu devri yapılmamış ise tamamı, yapılmış ise bunlara karşılık yüzde oranlarının isabet ettiği imalatlar dışındaki yapılan imalatlar dışındaki yapılan imalatlar ve ihzaratlar, idare tarafından mahkeme kanalıyla tespit ettirilir ve gerçekleştirilen imalat ve ihzaratlar, imalatların ve ihzaratların yapıldığı yılın, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiat ve Rayiçleri esas alınarak keşfe bağlanıp bu bedel, on eşit taksit halinde ve ayda bir olmak üzere; tespitlerin tamamlanmasını müteakip müteahhide ödenir. Ancak 26. madde hükmü gereği müteahhit adına kat irtifakı tapu devri yapılmış ve müteahhitte bunu 3. şahıslara satmış ise ihale şartnamesinin 22. madde hükümleri uygulanacaktır. Bu hususu müteahhit peşinen ve itirazsız kabul eder.

16- Yapılan İşlerin Sorumluluğu Kusurlu İmalat

Kesin kabul tarihinden itibaren (5) yıl içinde malzemenin hileli olmasından veya yapının teknik şartlara uygun olarak yapılmasından ortaya çıkan zarar ve ziyanı Borçlar Kanunun ilgili maddeleri gereğince, müteahhit tazmin etmeyi kabul etmiştir.

17- Şantiye Yeri

İdare, müteahhide bir şantiye yeri teminle mükellef değildir. Müteahhit kendi imkânları ile yapacağı şantiye binasını, geçici kabulün yapılacağı tarihten (5) takvim günü önce yıkıp, bu yeri de İdareye temiz halde teslim edecektir. Kontrollük teşkilatının rahat bir şekilde çalışacağı bu yerde kullanılacak her türlü malzemeyi de müteahhit bila bedel temin edecektir. İnşaatın her safhasında 18 X 24 ebadında renkli fotoğraflar çektirilecek ve bunlar şantiyede ki albüme yerleştirilecektir. Şantiyedeki tüm giderleri müteahhit karşılayacaktır.

18- Sözleşmenin Ekleri

Kat Karşılığı inşaat yapılması için ihale şartnamesi, pay (puan) cetveli Teknik Şartname, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Şartnamesi ve Genel Şartnamesi ile Birim Fiat Tarifleri Kitabı, bu sözleşmenin değişmez ekleridir. Ayrıca, bağımsız bölümleri gösterir avan projeler ile noterden tasdikli bağımsız bölüm paylaşım cetveli de sözleşmenin eklerindendir.

İşbu sözleşmede hüküm bulunmayan, hallerde 2886 Sayılı Kanun sözleşme eki ve Teknik şartnameler, mahal listesi, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının kat karşılığı inşaat ihalelerinin yapılması ve uygulama esaslarına dair yürürlükteki şartnameleri ile genelgeleri hükümleri uygulanır ve bunlar işbu sözleşmenin esas ve tabi ekleri olarak kabul edilmiştir.

19- Müteahhidin Kanuni İkametgahı

Müteahhit ………. adresini kanuni ikametgah olarak göstermiştir. Bu ikametgaha yapılacak her türlü yazılı bildiri ve tebligat Müteahhidin kendisine yapılmış sayılır. Bu ikametgah, noter kanaliyle yapılacak tebligatla değiştirilebilir.

20- Sözleşme ve Kesin Teminat

Müteahhit, ita amirince onaylanan ihale kararının, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 32. ve işbu şartnamenin 11. maddesindeki esaslara göre kendisine tebliğ tarihinden itibaren (15) takvim günü içerisinde, geçici teminatını kesin teminata çevirdikten ve kesin teminatın tamamını da (kesin teminat, şartnamenin başında belirtilen muhammen bedelinin %6 sidir.) ………. Vakıflar Bölge Müdürlüğü veznesine yatırdıktan sonra, noterce tasdik edilmiş sözleşmeyi ………. Vakıflar ………. vermek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya hacet kalmazsızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

21- Vergi, Resim ve Harçlarla Sözleşme Giderinin Kimin Tarafından Karşılanacağı

Her türlü vergi, resim ve harçlar bu iş için daha önce yapılmış olanlarda dâhil tüm ilan bedelleri, ve sözleşme yapılması ile ilgili tüm masraflar, Belediyelerin talep edecekleri otopark ücretleri, inşaat ruhsatı ve taahhüdün tamamen ifasına kadar herhangi bir kuruluş veya kişilerce talep edilecek sair masrafların, tümü, müteahhit tarafından karşılanacaktır. Yapı kullanma izninin alınması, inşaat çevresinin ihata duvarı ile çevrilmesi, asansör, su, elektrik, doğalgaz gibi tesisatların açılma, kullanma izinlerinin alınması gibi bilcümle izinlerinin alınması ve yer tesliminden, iskan müsaadesi alınmasına kadar yapılacak tüm masraflar müteahhit tarafından karşılanacak ve masrafların geç yatırılmasından doğacak aksaklıklardan ve gecikmelerden dolayı, idareden süre uzatımı talep edilemeyeceği gibi, bir bedel de istenmeyecektir. İnşaatın başlangıcından iskan müsaadesi alınıncaya kadar, yangına, sabotaja v.s. tehlikelere karsı allrisk sigorta ettirilecektir. Sigorta poliçesi idareye ibraz edilmedikçe, inşaata başlanılmayacaktır.

Şayet inşaat ruhsatı daha önce idare tarafından alınmış ise, bunun için yapılmış tüm masrafları (otopark ücreti vesair ücretler dâhil) müteahhit idareye, sözleşmeyi imzalarken, defaten ve peşinin ödeyecektir. Bunu müteahhit peşinen kabul eder. Bu iş için daha önce yapılmış olanlarda dâhil tüm ilan bedelleri sözleşme yapılır iken müteahhitten defaten tahsil edilecektir.

22- Proje Hizmetleri

Sözleşmeye ekli avan proje imar çapı dikkate alınarak düzenlenecek, mimari, statik, tesisat ve elektrik tesisatı tatbikat proje ve detaylarını müteahhit, bila bedel hazırlayacak ve bunlardan statik ve mimari tatbikat proje ve hesaplarını, yine müteahhit, yer teslimini müteakip engeç (30) takvim günü içerisinde, İdarenin tetkik ve tasdikine sunacaktır. İdare, statik ve mimari tatbikat proje ve hesaplarını teslim tarihinden itibaren engeç (15) takvim günü içerisinde tetkik ve tasdik edip kanuni adresine tebliğ edecektir. Müteahhit bu proje ve hesapların, kendisine tebliğ tarihinden itibaren engeç (30) takvim günü içerisinde, gerekli mimari detaylar ile, tesisat ve elektrik tesisatı tatbikat proje ve detaylarını, İdarenin tetkik ve tasdikine sunacak ve İdarede, bunları, teslim tarihinden itibaren (15) takvim günü içerisinde tetkik ve tasdik ederek, müteahhidin kanuni adresine tebliğ edecektir.

Bu hizmetler için de müteahhide, hiçbir ödemede bulunulmayacak, yukarıda belirtilen süreler içerisinde teslim edilmeyen tüm proje ve detaylardan dolayı da, her geçen gün için müteahhit adına ………. TL (……….) TL’lik gecikme cezası tahakkuk ettirilecektir.

23- İşe Başlama ve İşi Bitirme Tarihi – Gecikme Halinde Alınacak Olan Cezalar

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren, müteahhit, yer tesliminin yapılması için (5) takvim günü içerisinde İdareye yazılı talepte bulunacak ve bu talep üzerine idare, (10) takvim günü içerisinde yer teslimini bir tutanak düzenleyerek yapacaktır. Müteahhit yer teslimi talebinde bulunmadığı takdirde sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15. gün yer teslimi yapılmış kabul edilecektir. Ancak taşınmaz üzerinde kiracı veya işgalci var ise yer teslimi taşınmazın boş hale gelmesinden ve arsa terk işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılacaktır.

Müteahhit idarenin onayladığı ve uygulamaya geçmesi için kendisine teslim ettiği projeleri gayrimenkul üzerine aynen tatbik edecek ve usulüne uygun olarak düzenleyeceği drenaj, fosseptik veya kanalizasyon istinat duvarı, bahçe tanzimi, su ve elektrik bağlantısı doğalgaz ve havagazı bağlantısı v.s. ilgili proje ve detayları da, idarece onaylanmadan bunlarla ilgili imalatlara geçmeyecektir.

Müteahhit, idare tarafından uygun bulunarak onaylanan projelere ait inşaat ruhsatının alınması için ………. Belediye Başkanlığına müracaatla, idare adına inşaat ruhsatı alacak ve bunun için gerekli kanuni işlemleri tamamlayıp, tüm masrafları da karşılayacaktır. Müteahhit, İdarece onaylanan ve kanuni ikametgah adresine gönderilen projeleri tebliğ tarihinden itibaren en geç (7) takvim günü içerisinde ilgili Belediye Başkanlığına, inşaat ruhsatını almak için teslim etmiş ve bu teslim tarihinden itibaren de en geç (30) takvim günü içerisinde inşaat ruhsatını almış olacaktır. Aksi takdirde ruhsatın alınmasında gecikilen her gün için (……….) TL’sı gecikme cezası tahakkuk ettirilecektir.

Müteahhit, inşaatı, yer teslim tarihinden itibaren (……….) takvim günü içerisinde tamamlayıp, binayı, iskan maddesini almış elektrik, su varsa doğalgaz veya, havagazı bağlantılarını yaptırmış, varsa asansör ve kalorifer tesisatı kullanma izinlerini v.s. almış olarak idareye teslim edecektir. Bu teslim sırasında, sözleşme de belirtildiği gibi, müteahhit, revize proje ve detayların orijinallerini İdareye vermiş olacaktır. Revize proje ve detaylar için müteahhite kesinlikle hiçbir bedel ödenmeyecektir. Aksi takdirde, her geçen gün için (……….) TL (……….) TL.Iık gecikme cezası tahakkuk ettirilecek ve bu cezalar, müteahhit tarafından ………. Vakıflar Bölge Müdürlüğü Saymanlığına ödenmeden ihale şartnamesinin 21. maddesinde belirtilen (Kalan %30’luk) kısmın kat irtifakı tapularının devir işlemleri gerçekleştirilemeyecektir.

Yukarıda belirtilen sürenin hesabında, havanın fen noktasında çalışmaya uygun olmayan devreleri ile resmi tatil günleri inşaat mıntıkasında resmen çalışamayacağı belirtilen günler ile kış tatili dikkate alındığından, bunlar için ayrıca, süre uzatımı verilmeyecektir.

Müteahhite inşaatın devamı sırasında 26. madde hükümleri uyarınca ve Vakıflar Meclisince uygun görülmesi halinde bazı bölümlerin kat irtifakı tapu devirleri yapılabilecektir. Keza iş bittikten sonra müteahhitin payına düşen bölümlerin tapu devirleri de direkt müteahhit adına yapılacak olup, 3. şahıslara tapu devri kesinlikle mümkün olmayacaktır.

24- Çeşitli Maliyet Artışları

Müteahhit, ihale tarihinden sonra, gerek iş süresi içerisinde ve gerekse mücbir sebebe istinaden uzatılan süre içerisinde taahhüdün tamamen ifasına ve kati kabule kadar, vergilere zam yapılması, yeni vergi, resim, harçlar konulması fiyatların yükselmesi, nakliye ve işçi ücretlerinin artması gibi sebeplere istinaden herhangi bir hak ve bedel talebinde bulunamayacaktır.

25- Süre Uzatımı

Belgelere dayalı, idare tarafından kabul edilebilecek mücbir sebeplerden dolayı, veya idarenin neden olduğu sebeplerden dolayı, müteahhide süre uzatımı verilebilir. Mücbir sebeplerle sürenin uzatılabilmesi için, müteahhide, atfı ve izafesi mümkün bir kusurun bulunmaması ve mücbir sebebin inşaatta gecikmeye müessir olduğunun belirlenmesi ve mahiyetine göre bu mücbir sebepleri ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması şarttır.

İdarenin sebep olduğu haller dışında, mücbir sebebin vukuundan itibaren (10) takvim günü içerisinde, müteahhidin İdareye yazılı olarak haber vermesi gerekmektedir.

Bu hususlar yerine getirildiği takdirde süre uzatımı talebi dikkate alınacaktır. Aksi takdirde belgeye dayanmayan gerekçelerden dolayı süre uzatımı verilmeyecektir.

26- İşin Kontrolü

İdare tarafından görevlendirilecek ve isimleri ile unvanları müteahhite de bildirilecek olan teknik bir heyet, inşaatın tatbikat proje ve detaylarına, fen ve sanat kaidelerine ve teknik şartnamelere uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol edecektir. Bu hey’et tarafından uygun görülmeyen herhangi bir imalat veya husus müteahhite yazılı olarak tebliğ edilecek ve müteahhit de, bu imalat ve hususu istenilen şekilde tebligatta belirlenen süre içerisinde yapmış olacaktır. Aksi takdirde, inşaat, idarenin kontrolü tarafından durdurularak istenilen imalat veya hususun yerine getirileceği zamana kadar hiçbir imalatın yapılmasına izin verilmeyecektir. Bundan dolayı da müteahhit süre uzatımı talebinde bulunamayacaktır. Müteahhit yer teslimini müteakip (10) takvim günü içerisinde, idarece istenilen ve ihale şartnamesinde belirtilen teknik kadroyu idareye bildirilecektir.

Bildirmediği takdirde her geçen gün için (……….) TL (……….) TL gecikme cezası tahakkuk ettirilecektir.

27- Müteahhite Verilecek Bağımsız Bölümler

Yapılacak binaya ait tatbikat projelerinin idare tarafından onaylanmasını takiben ilgili belediyesinden inşaat ruhsatnamesi alındıktan sonra sözleşme eki pay (puan) cetvelinde belirtilen bağımsız bölümlere ait arsa payları üzerinden, tamamı Vakıflar Genel Müdürlüğü veya vakfı adına “KAT İRTİFAKI” kurulacaktır. Müteahhitin talebi ve Vakıflar Meclisinin uygun görmesi halinde ihale neticesinde müteahhite bırakılacak bağımsız bölümlerden (tamsayı esas olmak kaydıyla) inşaatın Betonarme ve duvar imalatları ile çatısı tamamlandığında %30’u, inşaatın tesviye betonları yapılıp doğramalarının tamamlanarak ince sıvasının bitirildiğinde %20’si, daha inşaatın geçici kabule hazır hale getirildiğinde ve kontrol teşkilatınca geçici kabule mani bir hal olmadığının (iskan raporu hariç) belirlenmesinde %20’si daha ve Bina tamamen bitirilip iskan raporu ilgili belediyesinden alındıktan, geçici kabule ilişkin tutanaklar idare tarafından onaylandıktan müteahhit’in varsa cezaları tahsil edildikten, su, elektrik ve varsa doğalgaz, havagazı bağlantıları yapıldıktan, varsa asansör ve kalorifer tesisatının kullanma izni alındıktan, revize projelerinin tümünün orijinallerinin idareye teslim edildikten sonra (kalan) %30’unu kapsayan kat irtifakı tapularının devirleri müteahhit adına yapılacaktır. Üçüncü şahıslar adına kesinlikle kat irtifakı tapu devri yapılmayacaktır. Bu işlemler içinde gerekli tüm masrafları müteahhit karşılayacaktır.

28- Taahhüdün Yerine Getirilmesi

Sözleşme yapıldıktan sonra, müteahhidin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya inşaatı her ne safhada olur ise olsun yarım bırakması üzerine İdarenin Noter kanalıyla yapacağı (Bu tebligat, müteahhitin ihaleye girer iken gösterdiği kanuni ikametgah adresine yapılacaktır. Bu adreste, işin devamı sırasında yapılacak değişiklikler, müteahhit tarafından, noter kanalıyla idareye bildirilmediği takdirde, ihaleye girilir iken gösterilen adres, sabit adres olarak kabul edilecektir.) enaz (10) takvim günü süreli ihtarına rağmen devamı halinde, idare tarafından mahkeme marifetiyle tespit yaptırıldıktan sonra, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilecek ve sözleşme feshedilecektir. Sözleşmenin 26. maddesi hükmü gereği müteahhit adına Kat İrtifakı tapu devri yapılmamış ise tamamı, yapılmış ise bunların dışındaki bölümlere ait yaptığı tüm imalat ve ihzaratla, bilcümle işler idareye terk ve teberru edilmiş sayılacaktır. Keza 26. Madde hükmü gereği Müteahhit adına kat irtifakı tapu devri yapılmış ve Müteahhit te bunu 3. şahıslara satmış ise, İdare 3. şahıslara karşı hiçbir mesuliyet almayacağı gibi hiçbir taahhütde de bulunmuş sayılmayacaktır. Ancak 3. şahıslar Sözleşmenin fesh edildiği tarihteki inşaatın fizik durumunu kabul etmiş sayılacaklar ve işin tamamlanabilmesi için adlarına tahakkuk ettirilecek bedeli idareye ödeyecek, idarede eksik imalatları tamamlattıracaktır. Bu hükmü müteahhit peşinen kabul etmiş ve 3. şahıslara kat irtifakı tapu devri yaparken de bildirmiş sayılacaktır.

29- Kesin Kabul ve Kesin Teminatın Geri Verilmesi

Geçici kabulün itibar edildiği tarihten itibaren birinci yılın sonunda inşaatın kesin kabulü yapılacaktır. Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak bitirilmesinden, tahakkuk ettirilen tüm cezaların tahsilinden kesin kabul işleminin idarece tasdikinden ve müteahhidin SSK’dan ilişiksizlik belgesi alıp İdare’ye ibraz etmesinden sonra, kesin teminat iade edilecektir. Kısmende olsa hiç bir bölümü geçici kabulden sonra geri verilmeyecektir.

30- İhtilafların Çözüm Yeri

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek ihtilafları çözmeye ………. adli ve idari mahkemeleri ve icra daireleri yetkili kılınmıştır.

… Genel Müdürlüğü                                    Müteahhit

 

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat