İnfazın Temel Amacı Nedir?

KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SURETİYLE DOLANDIRICILIK-SUÇ DUYURUSU

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

MÜŞTEKİ                 :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

SANIK                       :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :Karşılıksız Çek Keşide Etmek suretiyle dolandırıcılık suçu işleyen sanık hakkında TCK’nın 158/1-f maddesine göre cezalandırılması için kamu davası açılması talebidir.
SUÇ                            :Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık.
AÇIKLAMALAR     :
  1. Sanık borçlu, müvekkile olan borcuna karşılık ………’ta keşide edilmiş …/…/… keşide tarihli …….. TL meblağlı çeki keşide etmiştir. Çek ibraz süresinde ……… Bankası …….. Şubesine ibraz edilmiş ve karşılığının olmadığı banka tarafından çekin arkasına şerh verilmiştir.
  2. Müvekkil tarafından yapılan araştırmada, sanığın düzenlediği çekler vasıtasıyla piyasada büyük bir vurgun yaptığı ve çok sayıda insanı dolandırdığı tespit edilmiştir. Sanık çek düzenleyerek insanları dolandırmak hususunda açıkça kasıt sahibi olup, eyleminin suç oluşturduğu sabittir.
  3. Sanık dolandırıcılık eylemine bir güven kurumu olan bankayı da aracı kılmış olup, bu sebeple işlediği suç TCK’nın 158/1-f maddesi kapsamında nitelikli dolandırıclık teşkil etmektedir.
  4. Sanık hakkında yaptığımız başvuru üzerine ………… C. Savcılığının …../……. sayılı dosyasından 5941 sayılı Kanun’un 5. maddesine göre çek düzenlemekten ve çek hesabı açmaktan yasaklama kararı verilmiştir.
  5. 5941 sayılı Kanun’un 5. maddesi hükmü sanığın eylemi ayrıca dolandırıcılık, sahtecilik veya başka bir suç teşkil ediyorsa bu suçlardan da ceza verilebilmesine imkan tanımaktadır. Bu sebeple sanık hakkında kovuşturma yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasını talep zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TCK md. 158/1-f, 5941 sayılı Çek Kanunu md. 5 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU      : Yukarıda açıklanan nedenlerle, Karşılıksız çek keşide etmek suretiyle dolandırıcılık suçundan kovuşturma yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasını bilvekale saygıyla talep ederim.

 

Müşteki Vekili
Av.

EK: Vekaletname – Çek Fotokopileri

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat