Kambiyo senetlerine mahsus yolla icra takibinde Borca Nasıl İtiraz Edilir?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Kambiyo senetlerine mahsus yolla icra takibinde Borca Nasıl İtiraz Edilir?

İlgiliYasa

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 169- Borçlu, 168’nci maddenin 5 numaralı bendine göre borca karşı yapacağı itirazını bir dilekçe ile tetkik merciine bildirir. Bu itiraz satıştan başka icra takip muamelelerini durdurmaz.

İtirazın incelenmesi:

MADDE 169.a- Merci hâkimi, itiraz sebeplerinin tahkiki için iki tarafı en geç onbeş gün içinde duruşmaya çağırır. Hâkim, duruşma neticesinde borcun olmadığının veya itfa veya inıhal edildiğinin resmî veya imzası ikrar edilmi bir belge ile ispatı halinde itirazı kabul eder.

Merci hâkimi, borçlunun itiraz dilekçesine ekli olarak ibraz ettiği belgelerden borcun itfa veya imhal edildiğini veya senedin metninden zamanaşımına uğradığı kanaatine varırsa, daha evvel itirazın esası hakkındaki kararına kadar icra takibinin muvakketen durdurulmasına karar veribilir.

Borçlunun ibraz ettiği belge altındaki imza alacaklı tarafından inkâr edilirse, merci hâkimi, 68.a maddesindeki usule göre yapacağı inceleme neticesinde imzanın alacaklıya ait olduğuna kanaat getirdiği takdirde, borçlunun itirazının kabulüne karar verir ve alacaklıyı, sözü edilen belgenin taallûk ettiği değer veya miktarın yüzde onu oranında para cezasına mahkûm eder. Alacaklı birinci fıkra gereğince çağrıldığı duruşmaya gelmediğ takdirde merci hâkimi alacağın itiraz edilen kısmı için icranın muvakkaten durdurulmasına karar verir. Bunun üzerine alacaklı en geç altı ay içinde merci önünde duruşma talep ederek makbuz altındaki imzanın kendisine ait olmadığını ispat etmek suretiyle, takibin devamına karar alabilir. Merci, imzanın alacaklıya ait olmadığına karar verirse borçluyu, sözü edilen belgenin taallûk ettiği değer veya miktarın yüzde, onu oranında para cezasına mahkûm eder.

Merci hâkimi, borçlunun zamanaşımı itirazını alacaklının ibraz ettiği kambiyo senedindeki tarihe göre varit görür ve alacaklı da zamanaşımının kesildiğini veya tatii edildiğini resmî veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispat edemezse, itirazın kabulüne, aksi halde reddine karar verir.

İtirazın kabulü kararı ile takip durur. Alacaklının genel hükümlere göre dava açmak   hakkı   mahfuzdur.   Alacaklı,   genel   mahkemede   dava   açarsa,   inkâr tazminatı ve para cezasının tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve bu davayı kazanırsa hakkında verilmiş oîan inkâr tazminatı ve para cezası kalkar.

(Ek: 09.11.1988 – 3494/32 md.) Borçlunun itirazının kabulü halinde alacaklı, bu talebin reddi halinde borçlu, diğer tarafın isteği üzerine yüzde kırktan aşağı olmamak üzere tazminata mahkûm edilir, borçlu, menfi tespit ve istirdat davası açarsa yahut alacaklı genel mahkemede dava açarsa, hükmofunan tazminatın tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve dava lehine sonuçlanna taraf için, daha önce hükmedilmiş olan tazminat kalkar.

İtirazın reddi kararının temyizi hiçbir icra muamelesini durdurmaz. Şu kadarki, borçlu 33’ncü maddenin 3’ncü fıkrasına göre teminat gösterirse icra durur.

Kambiyo senetlerine mahsus yolla icra takibinde Borca itiraz Açıklama

Borçlu, borca karşı itirazı varsa bu itirazını dilekçe ile İcra Tetkik Merciine yapacaktır. Ancak, bu itiraz; satışı durduracak, satıştan başka icra takibi işlemlerim durdurmayacaktı r.

İcra Tetkik Mercii Hâkimliği, borçlunun itiraz dilekçesini alınca: duruşma gününü belirler ve duruşma günü ve saatini borçlu ve alacaklıya tebliğ edecek duruşmaya çağıracaktır. Duruşma günü, itiraz dilekçesi alındıktan itibaren 15 gün içinde belirlenmiş olacaktır.

Duruşma sırasında borcun olmadığı veya itfa yahut imhal edildiği resmî veya imzası kabul edilmiş bir belge ile ispat edilirse, borçlunun itirazı haklı bulunup kabu! edilecektir.

Şu kadarki, borçlunun itiraz dilekçesine ekliyerek sunduğu belgelerin incelenmesinde, borcun itfa veya imhal edildiği yahut zaman aşımına uğradığı kanaati doğarsa, daha önceden esas karar verilinceye kadar icra takibinin geçici olarak durdurulmasına da icra tetkik merciince karar verilebilecektir.

Borçlunun sunduğu belgedeki imza alacaklı tarafından k abuî edilemezse, İcra Tetkik Mercii hâkimi; ÎÎY’sının 68/a maddesindeki kurallara göre inceleme yapacak. (İmza karşılaştırması yoluna gidecek bilirkişi incelemesi yaptıracaktır) tır. Bu inceleme sonunda imzanın alacaklıya ait olduğu anlaşılırsa borçlunun itirazının kabulüne karar verecektir. Ayrıca, bu dunımda alacaklıdan belgedeki değer veva miktarın % IO’u oranında para cezası alınması yoluna gidecektir.

Bundan başka alacaklı; çağrıldığı duruşmaya geçmediği takdirde, alacağın itiraz edilen kısmı için icra takibinin geçici olarak (muvakkaten) durdurulmasına da karar Verilecektir. Bu durumda da alacaklı; en geç 6 ay içinde yine icra tetkik mercii önünde duruşma isteyerek sunulanbelgedeki imzanın kendisine ait olmadığını ispat edebilirse, takibin devamına karar alabilecektir. îcra Tetkik Mercii, imzanın alacaklıya ait olmadığını tespit edip bu yolda karar verdiği takdirde, borçJ,u’dan o bölgenin gösterdiği değer veya miktarın % 10’mı oranında para cezası alınmasına karar verecektir.

Borçlunun zamanaşımı itirazı, senetteki güne göre haklı bulunursa ve alacaklı da zamanaşımının kesildiğini yahut tatil edildiğini resmî veya imzası kabul edilmiş bir belge ile kanıtlayamazsa, borçlunun itirazı kabul edilecek, kanıtlanamazsa reddolunacaktır.

İtirazın kabulü halinde icra takibi duracaktır. Bu halde alacaklı, genel kurallara dayanarak dava açabilecektir. Açacağı dava itirazın iptali ve alacak davası olacaktır. Dava acıması halinde de inkâr tazminatı ve para cezasının alınması bu davanın sonuna ertelenecek, dava haklı bulunursa inkâr tazminatı ve para cezası kalkacaktır.

Borçlunun itirazının kabulü halinde ise alacaklı, borçlunun isteği ile % 40’dan az olmamak üzere tazminat ödemeye hükmolunacaktır.

Borçlunun itirazının reddi halinde de borçlu alacaklının isteği ile % 40’dan az olmamak üzere tazminatla yükümlü tutulacaktır.

  1. Borçlu menfi tespit davası, istirdat davası açtığı takdirde; yahut
  2. Alacaklı genel mahkemede dava açtığı takdirde;

hükmolunan tazminatın alınması bu davalar sonuna ertelenecektir. Lehine karar çıkması halinde de önceden hükmolunmuş tazminat kalkacaktır.

İtirazın reddi kararının temyizi hiçbir icra işlemini durdurmayacaktır. Teminat gösterilirse, icra takibi İİY.33/3’e göre duracaktır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat