KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

İzinsiz Sms Gönderilmesi Durumunda Ne Yapılır? İzinsiz Sms Göndermenin Cezası Var Mıdır?

Bir eğitim kurumunun kişisel veri işleme şartları olmaksızın ilgili kişinin cep telefonuna reklam amaçlı kısa mesaj gönder­mesine ilişkin yapılan şikâyeti hakkında karar verilmiştir.

Bu çerçevede;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Tanım­lar” başlıklı 3’üncü maddesinde; kişisel verilerin işlenmesi, kişi­sel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olma­yan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, ak­tarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandı­rılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem olarak tanımlandığı,

Kanunun “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceği, (2) numaralı fıkrasında ise Kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yüküm­lülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kul­lanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kay- dıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesi­nin zorunlu olması şartlarından birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesinin mümkün olduğu hükümlerinin yer aldığı,

28.09.2018 tarihli ve 2018/112 sayılı Kurul Kararına istina­den … Eğitim Kurumlan nezdinde yapılan yerinde inceleme esnasında istenilen ve 05.08.2019 tarihine kadar Kuruma gönde­rilmesi tebliğ edilen bilgi ve belgelerin eğitim kurumu tarafın­dan Kuruma iletilmediği de dikkate alındığında,

Anılan eğitim kurumu tarafından Şikayetçinin açık rızası veya Kanunun 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında sayılan diğer işleme şartları olmaksızın cep telefonuna reklam amaçlı mesaj gönderilmesi suretiyle kişisel verilerinin işlenmesi nede­niyle anılan eğitim kurumunun Kanunun 12’nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi kapsamında kişisel verilerin huku­ka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyi­ni temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri alma­dığı kanaatine varılması sebebiyle, … Eğitim Kurumlan hak­kında Kanunun 18’inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi hükmü gereğince 50.000 TL idari para cezası uygulanma­sına karar verilmiştir.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat