İTİRAZIN İPTÂLİ İSTEMİ-AKDİ İLİŞKİNİN İSPATI

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

İTİRAZIN İPTÂLİ İSTEMİ-AKDİ İLİŞKİNİN İSPATI

T.C.
YARGITAY
15. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/2902
K. 2017/4281
T. 5.12.2017

* İTİRAZIN İPTÂLİ İSTEMİ ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Edimini İfa Etmeyen Yükleniciye Yapılmış Ödemenin İstirdadı İçin Başlatılan İcra Takibine İtirazın İptâli İstemi – Davalının Ödemenin Kendi Pos Cihazından Geçirilerek Yapıldığını İkrar Ettiği/İspat Külfeti Kendisine Düşen Davalının Savunmasını Kanıtlayıp Kanıtlamadığı Değerlendirilerek Davanın Sonuçlandırılması Gerekirken Reddinin İsabetsiz Olduğu/Kararın Davacı Yararına Bozulması Gerektiği )

* BAĞLANTISIZ BİLEŞİK İKRAR ( İtirazın İptâli İstemi – İkrar Edenin İkrarına Eklediği Vakıa İle İkrar Ettiği Vakıa Arasında Bir Bağlantı Olmadığı/Bunun Sonucu Olarak İkrar Eden Tarafın İkrarına Eklediği Yeni Vakıanın O Kişi Tarafından İspatlanması Gerektiği )

AKDİ İLİŞKİNİN İSPATI ( Davacının İnkâr Edilen Akdi İlişkinin İspatı İçin Alacağın Miktarını İçeren Yazılı Belge İbraz Edemediği – Davalının Dava Dışı Şirketin Kendisine Olan Borcuna Mahsup Edilmek Üzere Davacının Dava Dışı Şirkete Olan Borcunu Kendi Pos Cihazından Geçirerek Ödediğini Yapılan Ödemenin Davacıdan Alınan İş Bedeli Karşılığı Olmadığını Beyan Ettiği/İspat Külfetinin Davacıdan Davalıya Geçtiği – İspat Külfeti Kendisine Düşen Davalının Savunmasını Kanıtlayıp Kanıtlamadığı Değerlendirilerek Davanın Sonuçlandırılması Gerekirken Davanın Reddinin İsabetsiz Olduğu )

2004/m.67

ÖZET : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan edimini ifa etmeyen yükleniciye yapılmış ödemenin istirdadı için başlatılan icra takibine itirazın iptâli istemine ilişkindir.

Davacı inkâr edilen akdi ilişkinin ispatı için alacağın miktarını içeren yazılı belge ibraz edememiş ise de, davalı dava dışı şirketin kendisine olan borcuna mahsup edilmek üzere, davacının dava dışı şirkete olan borcunu kendi pos cihazından geçirerek ödediğini, yapılan ödemenin davacıdan alınan iş bedeli karşılığı olmadığını beyan etmiş olup, ispat külfeti davacıdan davalıya geçmiştir.

Mahkemece ispat külfeti kendisine düşen davalının savunmasını kanıtlayıp kanıtlamadığı değerlendirilerek, davanın sonuçlandırılması gerekirken davanın reddi isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan edimini ifa etmeyen yükleniciye yapılmış ödemenin istirdadı için başlatılan icra takibine itirazın iptâli, takibin devamı, icra inkâr tazminatı istemlerine dair olup mahkemece davanın reddine dair verilen karar, davacı vekilince süresi içinde temyiz edilmiştir.

Davacı vekili müvekkilinin iş sahibi olarak, davalı şirketle dairesinin tadilatını yaptırmak için anlaşıp, kredi kartı ile 3.500,00 TL ödediğini, yüklenici davalının işi yapmaması üzerine, ödediği bedelin iadesi için başlattığı icra takibine yapılan haksız itirazın iptâline karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili, müvekkilinin akdi ilişkiyi reddettiğini, dava dışı Thurmax Ltd. Şti. ile bir binanın tadilatı işini yaptığını, davacının, kendi pos cihazından çektirdiği 3.500,00 TL’nin, davacıdan alınan iş bedeli olmayıp, borç ödemeden kaynaklandığını, davacının Thurmax Ltd. Şti.’ye olan borcunu kendi pos cihazından geçirerek ödediğini, Thurmax Ltd. Şti.’nin de kendisine olan borcundan bu bedelin mahsup edildiğini, böylece davacıya borçlu olmadığını ileri sürmüştür.

Bu durumda davada bağlantısız bileşik ikrar söz konusudur. Bağlantısız bileşik ikrarda ikrar edenin ikrarına eklediği vakıa ile ikrar ettiği; (paranın alınması) vakıa arasında bir bağlantı yoktur. Bunun sonucu olarak ikrar eden tarafın ikrarına eklediği yeni vakıa, o kişi tarafından ispatlanmak gerekir.

Davacı inkâr edilen akdi ilişkinin ispatı için alacağın miktarını içeren yazılı belge ibraz edememiş ise de, davalı 3.500,00 TL’lik ödemenin kendi pos cihazından geçirilerek yapıldığını ikrar etmiş, ancak dava dışı … Ltd. Şti. şirketine yapılacak ödeme için bu şekilde işlem yapıldığını, … Ltd. Şti.’den olan kendi alacağını da böylece tahsil ettiğini savunduğundan, ispat külfeti yer değiştirmiştir. Mahkemece toplanan delillere göre, ispat külfeti kendisine düşen davalının savunmasını kanıtlayıp kanıtlamadığı değerlendirilerek, davanın sonuçlandırılması gerekirken davanın reddi doğru olmamış, kararın davacı yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle kararın davacı yararına BOZULMASINA, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 05.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat