İSTİNAF MAHKEMELERİNİN FAALİYETE GEÇTİĞİ TARİHTEN ÖNCE VERİLEN KARARLAR

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

İSTİNAF MAHKEMELERİNİN FAALİYETE GEÇTİĞİ TARİHTEN ÖNCE VERİLEN KARARLAR

T.C.
SAMSUN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
6. HUKUK DAİRESİ
E. 2017/1323
K. 2017/1316
T. 20.6.2017

* KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMADAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEMİ ( Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihinden Önce Verilen Kararlar Hakkında Kesinleşinceye Kadar 1086 Sayılı Kanunun 26.09.2004 Tarihli ve 5236 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikten Önceki 427 İle 454. Madde Hükümlerinin Uygulanmasına Devam Olunacağı – Bu Kararlara İlişkin Dosyaların Bölge Adliye Mahkemelerine Gönderilemeyeceği )

* İSTİNAF MAHKEMELERİNİN FAALİYETE GEÇTİĞİ TARİHTEN ÖNCE VERİLEN KARARLAR ( Kamulaştırmasız El Koymadan Kaynaklanan Tazminat İstemi – Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlama Tarihinden Önce Verilen Kararlar Hakkında Kesinleşinceye Kadar 1086 Sayılı Kanunun 427 İle 454. Madde Hükümlerinin Uygulanacağı/Bu Kararlara İlişkin Dosyaların Bölge Adliye Mahkemelerine Gönderilemeyeceği – Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlamasından Önce Aleyhine Temyiz Yoluna Başvurulmuş Kararlar Hakkında HUMK’nın 427 İla 454.Madde Hükümlerinin Uygulanmasına Devam Olunacağı )

1086/m.427, 454

6100/m.297/1-ç

ÖZET : Dava, kamulaştırmasız el koymadan kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir.

Dosyada, ilk kararın istinaf mahkemelerinin faaliyete geçtiği tarihten önce verildiği ve bu kararın tarihi itibariyle yürürlükte olan HMK hükümlerine göre temyiz edilmesi üzerine bozulup yeniden yapılan yargılama sonrasında yargılamaya devam edilip işbu başvuruya konu kararın verildiği anlaşılmış olup, davalının istinaf başvurusunun temyiz başvurusu niteliğinde olduğu ve bu incelemenin de Yargıtay ilgili hukuk dairesince yapılması gerekmektedir.

DAVA : GEREKÇE :

Davacının davasının, kamulaştırmasız el koymadan kaynaklanan tazminat istemine dair olduğu, dosyada, ilk kararın istinaf mahkemelerinin faaliyete geçtiği 20/07/2016 tarihinden önce 27/09/2013 tarihinde verildiği ve bu karar tarihi itibariyle yürürlükte olan HMK hükümlerine göre temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 5.HD nin 22/10/2015 tarih 2015/5613 E.-2015/18234 K. sayılı kararı ile bozulup yeniden yapılan yargılama sonrasında yargılamaya devam edilip işbu başvuruya konu 09/02/2017 tarihli kararın verildiği, 6100 Sayılı HMK’nın geçici madde 3-2 fıkrası ile “Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlamadan önce verilen kararlar hakkında kesinleşinceye kadar 1086 Sayılı Kanunun 26/09/2004 tarih ve 5236 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ila 454. Maddelerindeki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur, bu kararlara dair kararlar Bölge Adliye Mahkemelerine gönderilemez” hükmünün getirildiği, kaldı ki 1086 Sayılı HUMK’nın geçici 2. Maddesinde de Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlamasından önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında da HUMK’nın 427 ila 454.maddelerinin hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağının belirtildiği, bu haliyle davalının istinaf başvurusunun temyiz başvurusu niteliğinde olduğu ve bu incelemenin de Yargıtay ilgili hukuk dairesince yapılmasının gerektiği, HMK’nın 297/1-ç maddesi gereğince ilk derece mahkemesinin, davanın taraflarını doğru kanun yoluna yönlendirmesinin gerekli olup, bunun kanuni zorunluluk olduğu, yukarda bahsedilen kanun maddelerine ve gerekçeye göre dosyanın Yargıtay ilgili hukuk dairesine gönderilmesi gerekirken Samsun Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesinin bir yanılgıdan ibaret olup, bu eksikliğin giderilip dosyanın ilgili Yargıtay dairesine gönderilmesi için mahkemesine iadesine karar verilmesi gerektiği kanaatiyle aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

SONUÇ : Yukarıda açıklandığı üzere

Dava dosyasının Yargıtay ilgili hukuk dairesine gönderilmesi için AMASYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’ne İADESİNE,

Dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonunda, 20.06.2017 tarihinde kesin olarak oybirliği ile karar verildi.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat