İstihkak Davalarına İlişkin Temyiz Sınırı Nasıl Belirlenir?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

İstihkak Davalarına İlişkin Temyiz Sınırı Nasıl Belirlenir?

T.C
YARGITAY
8.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2018/12765
KARAR NO:2018/15485
KARAR TARİHİ:11.09.2018

>İSTİHKAK DAVALARINA İLİŞKİN TAKİBİN TALİKİ KARARLARINDA TEMYİZ İNCELEMESİ YAPILA BİLMESİ İÇİN KARARIN TAALLUK ETTİĞİ MALIN VEYA HAKKIN DEĞERİNİN BELİRLENEN MİKTARI GEÇMESİ GEREKİR.

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine karar verilmiş olup hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

KARAR

2004 sayılı……… Kanunu’nun 4949 sayılı Yasa’nın 101. maddesiyle değişik 363. maddesi hükmüne göre; Yasa’nın yürürlüğe girdiği 30.07.2003 tarihinden sonra …… mahkemelerince verilecek kararların temyiz edilebilmesi için, temyize konu dava değerinin 2.000,00 TL’yi geçmesi gerekir.

İİK’na 4949 sayılı Yasa’nın 102. maddesiyle eklenen Ek 1. madde uyarınca da; bu parasal sınır, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların 213 sayılı …… Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı’nca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerlendirme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde belirlenen sınırların On milyon TL (10,00 TL)’yi aşmayan kısımları dikkate alınmaz.

Buna göre hesaplama yapıldığında 01.01.2017 yılında …… mahkemelerince verilecek kararların temyiz edilebilmesi için temyizin konusu 6.550,00 TL’nin üzerinde bulunmalıdır.

İİK’nun 363/1. maddesinin (7) nolu bendinde temyiz edilebilecek kararlar arasında sayılan istihkak davalarında ve istihkak davalarına ilişkin takibin taliki kararlarında temyiz incelemesi yapılabilmesi için aynı fıkranın son cümlesinde yer verilen özel düzenlemeye göre …… mahkemesi kararının taalluk ettiği malın veya hakkın değerinin belirlenen bu miktarı geçmesi şarttır.
Somut olayda, temyiz konusu mahcuzların değeri 6.550,00 TL’nin altındadır.

Bu durumda hüküm kesin nitelik taşıdığından temyiz dilekçesinin reddi gerekir.

SONUÇ: Yukarıdaki nedenlerle İİK’nun 363, 365/3 Eki 1. maddeleri uyarınca temyiz dilekçesinin REDDİNE, taraflarca İİK’nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 11.09.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat