İŞLETME RUHSATININ İPTALİ İLE MÜHÜRLEME İŞLEMİNİN İPTALİ

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

İŞLETME RUHSATININ İPTALİ İLE MÜHÜRLEME İŞLEMİNİN İPTALİ

T.C.
İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
6. İDARİ DAVA DAİRESİ
E. 2017/350
K. 2017/333
T. 20.6.2017

* İŞLETME RUHSATININ İPTALİ İLE MÜHÜRLEME İŞLEMİNİN İPTALİ ( Her Ne Kadar Davacı Şirketin İşyerinde İçki Bulundurulduğunun ve İçki Servisi Yapıldığının Tutanakla Tespit Edilmesi Üzerine Lokanta Ruhsatına Aykırı Olarak Faaliyet Gösterilmesi Sebebiyle Davacının Sahibi Olduğu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İptal Edilmiş İse de Ruhsat Sahibine Sözü Edilen Aykırılıkları Gidermesi İçin 15 Günlük Süre Tanınmadığından Tesis Edilen İşlemlerin Hukuka Aykırı Olduğu )

* LOKANTA RUHSATINA AYKIRI OLARAK İÇKİ BULUNDURMA ( Mühürleme İşleminin İptali – Her Ne Kadar Davacı Şirketin İşyerinde İçki Bulundurulduğunun ve İçki Servisi Yapıldığının Tutanakla Tespit Edilmesi Üzerine Lokanta Ruhsatına Aykırı Olarak Faaliyet Gösterilmesi Sebebiyle Davacının Sahibi Olduğu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İptal Edilmiş İse de Ruhsat Sahibine Sözü Edilen Aykırılıkları Gidermesi İçin 15 Günlük Süre Tanınmadığından Tesis Edilen İşlemlerin Hukuka Aykırı Olacağı )

* RUHSAT SAHİBİNE AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ İÇİN SÜRE VERİLMESİ ZORUNLULUĞU ( Mühürleme İşleminin İptali – Her Ne Kadar Davacı Şirketin İşyerinde İçki Bulundurulduğunun ve İçki Servisi Yapıldığının Tutanakla Tespit Edilmesi Üzerine Lokanta Ruhsatına Aykırı Olarak Faaliyet Gösterilmesi Sebebiyle Davacının Sahibi Olduğu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İptal Edilmiş İse de Ruhsat Sahibine Sözü Edilen Aykırılıkları Gidermesi İçin 15 Günlük Süre Tanınmadığından Tesis Edilen İşlemlerin Hukuka Aykırı Olduğu )

2559/m.8,9

ÖZET : İşletme ruhsatının iptaline dair işlem ile buna dayanılarak işyerinin mühürlenmesine dair işlemin iptali istemiyle açılan davada; “…her ne kadar, davacı şirketin işyerinde içki bulundurulduğunun ve içki servisi yapıldığının tutanakla tespit edilmesi üzerine lokanta ruhsatına aykırı olarak faaliyet gösterilmesi sebebiyle davacının sahibi olduğu işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilmiş ise de, ruhsat sahibine sözü edilen aykırılıkları gidermesi için yönetmeliğin 13. maddesi uyarınca 15 günlük süre tanınmadığından tesis edilen işlemlerin hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle davaya konu işlemin iptaline karar veren Mahkeme kararı yerindedir.

DAVA : Davacı şirketçe işletilen … adresinde yer alan işletmenin, ruhsatının iptaline dair işlem ile buna dayanılarak işyerinin mühürlenmesine dair işlemin iptali istemiyle açılan davada; “…her ne kadar, davacı şirketin işyerinde içki bulundurulduğunun ve içki servisi yapıldığının tutanakla tespit edilmesi üzerine lokanta ruhsatına aykırı olarak faaliyet gösterilmesi sebebiyle davacının sahibi olduğu işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilmiş ise de, ruhsat sahibine sözü edilen aykırılıkları gidermesi için yönetmeliğin 13. maddesi uyarınca 15 günlük süre tanınmadığından tesis edilen işlemlerin hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle davaya konu işlemin iptaline karar veren İstanbul 11. İdare Mahkemesi’nin 12/04/2017 tarih ve E:2016/1722, K:2017/773 Sayılı kararının; davacı tarafın İstanbul 2. İdare Mahkemesinde E:2016/1879 sayı ile 17.10.2016 tarihinde dava açtıktan kısa bir süre sonra bu kezde kendisini vekil ile temsil etmeden şirket adına, tarafları, konusu ve sebebi aynı olan işbu huzurdaki davayı açmak suretiyle kanuna ve hukuka aykırı şekilde kötü niyetle hareket ettiği iddialarıyla istinaf yoluyla incelenerek kaldırılması ve davanın reddine karar verilmesi istenilmektedir.

Davalı idare ile aralarında devam eden davalar bulunduğu, konularının farklı olduğu, istinaf talebinin reddi ile usul ve yasaya uygun bulunan mahkeme kararının onanması gerektiği savunulmuştur.

Karar veren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdare Dava Dairesince; dava dosyasında bilgi ve belgeler incelenerek işin gereği görüşüldü:

KARAR VE SONUÇ: İstinaf dilekçesinde ileri sürülen iddialar, dayandığı hukuki ve kanuni gerekçeleri Dairemizce de uygun bulunan İstanbul 11. İdare Mahkemesi’nin 12/04/2017 tarih ve E:2016/1722, K:2017/773 Sayılı kararının bozulmasını gerektirecek durumda bulunmadığından istinaf talebinin reddine, istinaf aşamasında yapılan 118,70 TL yargılama giderinin davalı idare üzerinde bırakılmasına, istinaf aşamasındaki posta gideri avansından artan kısmın kararın kesinleşmesini takiben mahkemesince davalı idareye iadesine, işyeri ruhsatının iptaline dair davaya konu işlemin belli bir ticari faaliyetin icrasını süresiz engelleyecek nitelikte olması sebebiyle kararın tebliğini izleyen 30 gün içerisinde Dairemiz aracılığıyla Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, 20.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat