İşe iade davası açma süresi nedir? nasıl hesaplanır?

İşe iade davası açma süresi nedir? nasıl hesaplanır?

4857 sayılı İş Kanununun 20. maddesi uyarınca iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini ileri süren işçinin, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itiba­ren bir ay içerisinde feshin geçersizliği ve işe iade istemi ile dava açması gerekir. Bu süre hak düşürücü süre olup, resen dikkate alınması gerekir.

İşveren fesih bildiriminde bulunmuş, ancak bunu tebliğ etmemiş olmasına rağ­men, örneğin, işçi, işvereni şikayet ederek, fesih bildiriminin yapıldığı tarihi kesin olarak belirleyecek bir işlem yapmışsa, artık bu tarihin esas alınması uygun olacak­tır. Bu anlamda işverenin fesih bildiriminin tebliğden imtina edildiği tutanakların tu­tulduğu tarih, tutanak düzenleyicilerinin doğrulaması halinde tebliğ tarihi sayılacak­tır. Eylemli fesih halinde dava açma süresi, eylemli feshin yapıldığı tarihten itibaren işler. Fesih bildirimine karşı idari itiraz yolu öngören personel yönetmeliği ya da sözleşme hükümleri, dava açma süresini kesmeyeceği gibi, işçinin bu süre içinde hastalığı nedeni ile rapor alması da bu süreyi durdurmayacaktır.

İş sözleşmesinin önel verilerek feshi halinde, dava açma süresi önelin sona ere­ceği tarihte değil, işverenin fesih bildirimini tebliğ ettiği tarihten başlar.

İş sözleşmesinin önel verilerek feshi halimle, dava açma süresi önelin sona ereceği tarihte değil, işverenin fesih bildirimini tebliğ ettiği tarihten başlar. (Yargıtay 9.HD. 17.04.2014 gün, 2014/1435 E, 2014/13113 K)

Bir aylık dava açma süresinin başlangıcı fesih iradesinin işçiye ulaştığı tarih olarak kabul edilmektedir. Eylemli fesih halinde dava açma süresi, eylemli feshin yapıldığı tarihten itibaren işler.