İşe başlatmama tazminatı nasıl hesaplanır?

İşe başlatmama tazminatı nasıl hesaplanır?

İşe başlatmama tazminatı: En az 4 en çok 8 aylık ücret tutarında bir tazminattır. Çıplak ücret üzerinden hesaplanmalıdır.

6 ay-5 yıl arası kıdemli işçi için     : 4   aylık

5-15 yıl arası kıdemli işçi için         : 5  aylık

15 yıl ve üstü kıdemli işçi için          : 6   aylık  işe başlatmama tazminatına hükmedilmekte, fesih sebebine ve kıdemine göre 8 aya kadar çıkabilmektedir.

Emeklilik halinde ise 4 aylık işe başlatmama tazminatı kabul edilmektedir. 7. Hukuk Dairesi emeklilik halinde 4 aylık süre değil kıdeme göre tazminatı dikkate almaktadır.

İşe iade davalarında hüküm kısmında boşta geçen süre ve işe başlatmama tazminatlarına ay olarak hiikmedilmekte olup, işçinin tazminatı ayrı bir dava ile talep etmesi gerekmektedir. Bu davada işe iade davasında hükmedilen ay üzerinden işe başlatmama tarihindeki çıplak ücret esas alınarak hesaplama yapılır.

Örneğin işten çıkarıldığı tarih olan 21.11.2010 da ücreti 1129,86 TL ise de, işe iade sonrası işe başlatılmadığı tarih 20.03.2013 ise bu tarihteki çıplak ücreti dikkate alınır. 21.11.2010 tarihinde yukarıdaki örnekte çıplak ücret 900 TL, yemek ve yol ile diğer yardımlarla birlikle 1129,86 Tl. bulunmuştu. İşe başlatmama tazminatı işe başlatılmadığı tarihteki çıplak ücretten hesaplanacaktır. Ücret işe başlatılmadığı tarihte yani 20.03.2013 tarihinde çıplak 1500 TL olarak bulunmuşsa hesaplama çıplak 900 TL veya giydirilmiş 1129,86 TL üzerinden değil işe başlatılmadığı 20.03.2013 tarihindeki çıplak 1.500 TL üzerinden yapılacaktır.

Örneğin 5 aylık işe başlatmama tazminatına hükmedilmişse alacak= 15000 x 5=7500 TL olarak bulunur.

İşe başlatmama tazminatından sadece binde 7,59 damga vergisi kesileceği gelir vergisi ve işe başlatılmadığından tazminat niteliği bulunmakla SGK primi ile işsizlik primi kesilmeyeceği unutulmamalıdır.

Gerek boşta geçen süre gerekse işe başlatılmama tazminatlarına 4 aylık hükmedildiği hallerde işe başlatmama başlatılmadığı tarihteki çıplak ücretten, boşta geçen süre ücreti ise ilk feshi takip eden 4 aylık giydirilmiş ücretten hesaplanacağından tazminatların çoğunlukla aynı miktarda çıkmayacağı da unutulmamalıdır.