İşçinin Yıllık İzin Ücreti İş Sözleşmesinin Feshinden Sonra İstenir

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

İşçinin Yıllık İzin Ücreti İş Sözleşmesinin Feshinden Sonra İstenir

T.C
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2017/26273
KARAR NO:2019/20135
KARAR TARİHİ:04.11.2019
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi
DAVA TÜRÜ: ALACAK

>YILLIK İZİN HAKKININ ÜCRETE DÖNÜŞMESİ İÇİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ŞARTTIR. BU NOKTADA SÖZLEŞMENİN SONA ERME ŞEKLİNİN VE HAKLI OLUP OLMADIĞININ ÖNEMİ YOKTUR.

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi
davalılardan … Elektrik Dağıtım A.Ş. vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin
süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen
rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR

Davacı vekili; müvekkilinin iş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın işveren tarafından
feshedildiğini, açılan işe iade davası sonucunda davacı lehine verilen kararın Yargıtayca
onandığını, davacının yasal süresi içerisinde davalı … Özel Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri
Limited Şirketine ihtar göndererek işe iade ve tazminat haklarının iadesini talep ettiğini;
ancak, davalı tarafından işe başlatılmadığı gibi, davacıya tazminat haklarının da
ödenmediğini ileri sürerek bakiye kıdem ve işe başlatmama tazminatları ile boşta geçen
süre ücret ve yıllık izin ücreti alacaklarının davalılardan tahsiline karar verilmesini talep
etmiştir.

Davalılar Cevaplarının Özeti: Davalı … Elektrik Dağıtım A.Ş. vekili; husumet itirazında
bulunmuş, davacının iş sözleşmesinin davalılar arasında akdedilen sözleşmenin tarafların
karşılıklı anlaşmaları neticesinde son verilmesi üzerine feshedildiğini beyanla, davanın
reddini savunmuştur.

Davalı … Özel Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
tarafından davaya cevap verilmemiştir.Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece, toplanan
deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz:Kararı davalılardan … Elektrik Dağıtım A.Ş. vekili temyiz etmiştir.

GEREKÇE

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere
göre, davalı … Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz
itirazları yerinde değildir.

2-Taraflar arasında davacının yıllık izin ücreti alacağının bulunup bulunmadığı konusunda
uyuşmazlık bulunmaktadır.4857 sayılı İş Kanunu’nun 59. maddesinde, iş sözleşmesinin
herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait
ücretlerin son ücret üzerinden ödeneceği hükme bağlanmıştır. Yıllık izin hakkının ücrete
dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. Bu noktada sözleşmenin sona erme şeklinin
ve haklı olup olmadığının önemi bulunmamaktadır. Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında
ispat yükü, işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya
eşdeğer bir belge ile ispatlamalıdır. Bu konuda ispat yükü üzerinde olan işveren, işçiye
yemin teklif edebilir.

Somut olayda; davalı tarafça yıllık izin defteri veya eşdeğer bir belge
sunulmamış, bilirkişi raporunda; davacının 6 yılı aşkın çalışması nedeni ile hak kazanmış
olduğu yıllık izin ücreti toplam 90 gün üzerinden hesaplanmış, işverence yapılan yıllık izin
ücreti ödemesi hesaplanan alacaktan mahsup edilmiştir. Mahsup işlemi yerinde ise de,
davacının 6 yılı aşkın çalışma dönemi boyunca hiç yıllık izin kullanmadığının kabulü
hayatın olağan akışına aykırıdır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu 31. mad. uyarınca hakimin
davayı aydınlatma ödevi kapsamında davacıya bu çalışma dönemi boyunca yıllık izin
kullanıp kullanmadığı hususu açıklattırılarak, davacının beyanı ile birlikte tüm deliller
birlikte değerlendirilmek suretiyle karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı
şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 04.11.2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat