KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

İşçinin Müşteriden Para Alıp Kendi Kredi Kartını Çektirmesi Haklı Sebeple Fesihtir

T.C
YARGITAY
9.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2010/373
KARAR NO.2012/10664
KARAR TARİHİ.29.03.2012

“…Somut olayda davacının kendi hesap açığını kapatmak için alışveriş yapmadan kendisine ve babasına ait kredi kartlan ile işyeri pos makinesinden para çektiği, bu durumun işverence öğrenilmesi üzerine savunması alınarak 24.10.2007 tarihinde iş sözleşmesinin feshedildiği, davacının ise daha sonraki bir tarihte hizmet akdini feshettiği iki bilirkişi raporunda da belirtilmektedir.

Böyle olunca davacının doğruluk ve bağlılığa uymayan bu davranışları üzerine işvereninin iş sözleşmesini feshinin haklı nedene dayandığı ve davacı feshinden daha önce olduğu halde hükümde dayanak bilirkişi raporlarının dahi aksine davacının kıdem tazminatı alacağının kabulüne karar verilmesi hatalıdır.”(9. HD. 2009/28460 E. 2011/47141 K. 05.12.2011)

“…Somut olayda, davacının ecza davasından beraat etmesi iş akdinin davalı tarafından haksız olarak feshedildiği anlamına gelmemektedir.

İş akdinin fesih sebebi, davacının veznede görev yaptığı saatlerde, hastalardan nakit olarak tahsil ettiği parayı birlikte hareket ettiği arkadaşlarına vermesi ve kredi kartlarından aynı tutardaki parayı çekmesidir.

Davacı, idari soruşturmada verdiği yazılı savunmasında bu hususu ikrar etmiştir.

Ceza Mahkemesi davacı hakkında beraat kararı verirken eylemin varlığını tespit etmiş olup, diğer sanıklar hakkında mahkumiyet kararı vermiştir. Davacının bu eylemi, İş Kanununun 25/II-e maddesi kapsamına girmekte olup, davalı şirketin güvenini kötüye kullandığı, davalı şirketin zarara uğramasına neden olduğu, davacının iş akdinin feshinin haklı olduğu anlaşıldığından davacının kıdem ve ihbar tazminat taleplerinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.”

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat