İşçinin imzaladığı senetten dolayı borçlu olmadığının tespiti davalarında görevli mahkeme neresidir?

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

İşçinin imzaladığı senetten dolayı borçlu olmadığının tespiti davalarında görevli mahkeme neresidir?

Görev konusu kamu düzenine ilişkin olup mahkemece kendiliğinden dikkate alınmalıdır. İş mahkemelerinin görev alanını hakim, tarafların iddia ve savunmaları­na göre değil, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunıfnun 1. maddesini esas alarak be­lirleyecektir.

İş Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde iş davalarına bakmak üzere bir asliye hukuk mahkemesi görevlendirilir. İş davalarına bakmakla görevli asliye hukuk mah­kemesine açılan dava “iş mahkemesi sıfatıyla” açılmamış ise, mahkeme görevsizlik kararı veremez. Bu durumda, asliye hukuk mahkemesi ara karan ile “iş mahkemesi sıfatıyla” baktığını belirterek davaya bakmaya devam eder.

İşçinin İş Kanunu kapsamında kalmaması halinde iş mahkemesine açılan dava­da, dava dilekçesinin görev nedeni ile reddi ve davanın görevli hukuk mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerekir. Davanın esastan reddi usule aykırı olacaktır.

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 1. maddesi uyarınca İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden veya iş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çö­züm yeri iş mahkemeleridir.

“Somut olayda SSK hizmet cetveline göre davacı davalılardan K… firmasında işçi olarak çalışmıştır. Yine davalı  şirketlerin ticari sicil kayıtlarına göre her iki da­valı şirketin yöneticisi ve büyük ortağı Y.K’dir. Davalı şirketler arasında or­ganik bağ bulunmaktadır. Bu nedenle taraflar arasında işçi işveren ilişkisi bulunduğu anlaşıldığından Mahkemece uyuşmazlığın esasına girilmesi  gerekirken Asliye Hu­kuk Mahkemesinin görevli olduğu gerekçesi ile mahkemenin görevsizliğine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.  (Yargıtay 9.HD. 19.02.2013 gün, 2013/3452 E, 2013/6065 K)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat