İKNA SURETİYLE İRTİKAP SUÇU - AZMETTİRME - SUÇA İŞTİRAK

İŞÇİLİK ALACAKLARI TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

../../….

DAVACI                                               :

 

VEKİLİ                                  :

DAVALI                                               :

KONU                                                   : Fazlaya ilişkin talep ve sair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, genel tatil alacağı, yıllık ücretli izin alacağı, hafta tatili çalışma ücretinin faizi ile birlikte tahsili talebidir.

AÇIKLAMALAR                                :

1- Müvekkil davacı, davalıya ait işyerinde ../../…. tarihinden davalı tarafından iş akdinin haksız olarak feshedildiği ../../…. tarihine kadar aralıksız olarak çalışmıştır. Davacıya  ait SSK sicil no.su : ………….’dir.

2- Çalıştığı süre boyunca müvekkilimiz gerçekte çok daha fazla ücret almakta olduğu halde resmi kayıtlarda kazancı asgari ücret olarak gösterilmiştir. Bu husus yargılama sürecinde ortaya çıkacaktır.

3- Müvekkil davalıya ait işyerinde sabah saat 09.00’dan akşam kış döneminde 18.30’a, yaz döneminde ise 20.30’a kadar çalışmıştır. Yine müvekkil hafta tatillerini de çalışarak geçirmiş, genel tatillerde ise dini bayramların birinci günü hariç çalışmaya devam etmiştir. Müvekkil çalıştığı süre içerisinde yıllık ücretli izin hakkını da kullanmamıştır.

4- İş akdi haksız olarak feshedilen müvekkil, kıdem ve ihbar tazminatı hakları bugüne kadar ödenmediği gibi, fazla çalışma ücreti, hafta tatili, genel tatil ücretleri ile yıllık ücretli izin hakkına ilişkin alacağı da bugüne kadar davalı işveren tarafından ödenmemiş, bu sebeplerle işbu davanın açılması gereği doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER                         : 4857 sayılı İş Kanunu, 1475 Sayılı İş Kanunu m.14 ve sair mevzuat.

 

DELİLLER                                           : Müvekkile ait SSK sicil dosyası, işyeri özlük dosyası, meslek odalarından ücret araştırması, keşif, tanık, bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal ve takdiri deliller.

TALEP SONUCU                               : Yukarıda belirttiğimiz hususlar gözönüne alınarak Fazlaya ilişkin talep ve sair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere kıdem ve ihbar tazminatları, fazla çalışma ücreti, genel tatil alacağı, yıllık ücretli izin alacağı, hafta tatili çalışma ücreti toplamı ………………..TL’nin kıdem tazminatı için iş akdinin feshi tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduatı faizi ile diğer tazminat ve alacaklar için dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline, yargılama giderleriyle avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat