İŞ İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK İSTEMİ

TCK m. 180 nedir?

İŞ İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK İSTEMİ

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/21529
K. 2017/231
T. 17.1.2017

• İŞ İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK İSTEMİ ( İş Mahkemesinden Verilen Kararların Tefhim ve Tebliğ Tarihinden İtibaren 8 Gün İçinde Temyiz Olunabileceği/Temyiz Süresi İçinde Temyiz Dilekçesi Temyiz Defterine Kaydedilmiş Ancak Harç Yatırılmamış ise Harç ve Temyiz Giderlerinin Yatırılması İçin İlgili Tarafa 7 Günlük Kesin Süre Verilmesi Gerektiği – Bu Süre Bitimine Kadar Temyiz Harç ve Gideri Yatırılmayan Kararların Kesinleşmiş Olacağı/İstemin Reddi Gerektiği )

• TEMYİZ HARCI VE GİDERLER ( Alacak İstemi/İş Mahkemesinden Verilen Kararların Tefhim ve Tebliğ Tarihinden İtibaren 8 Gün İçinde Temyiz Olunabileceği/Temyiz Süresi İçinde Temyiz Dilekçesi Temyiz Defterine Kaydedilmiş Ancak Harç Yatırılmamış ise Harç ve Temyiz Giderlerinin Yatırılması İçin İlgili Tarafa 7 Günlük Kesin Süre Verilmesi Gerektiği – Bu Süre Bitimine Kadar Temyiz Harç ve Gideri Yatırılmayan Kararların Kesinleşmiş Olacağı/İstemin Reddi Gerektiği )

• EKSİK HARCIN TAMAMLATTIRILMASI ( İş Mahkemesinden Verilen Kararların Tefhim ve Tebliğ Tarihinden İtibaren 8 Gün İçinde Temyiz Olunabileceği/Temyiz Süresi İçinde Temyiz Dilekçesi Temyiz Defterine Kaydedilmiş Ancak Harç Yatırılmamış ise Harç ve Temyiz Giderlerinin Yatırılması İçin İlgili Tarafa 7 Günlük Kesin Süre Verilmesi Gerektiği – Bu Süre Bitimine Kadar Temyiz Harç ve Gideri Yatırılmayan Kararların Kesinleşmiş Olacağı/İstemin Reddi Gerektiği )
5521/m.5
1086/m.434

ÖZET : İş mahkemesinden verilen kararlar tefhim ve tebliğ tarihinden itibaren 8 gün içinde temyiz olunabilir. Bu süre içinde temyiz dilekçesinin hakime havale edildikten sonra temyiz defterine kaydının yaptırılması ve harcının yatırılması gerekir. Temyiz süresi içinde temyiz dilekçesi temyiz defterine kaydedilmiş, ancak harç yatırılmamış ise, harç ve temyiz giderlerinin yatırılması için ilgili tarafa 7 günlük kesin süre verilmesi gerekir. 8 günlük süre içinde temyiz edilmeyen, temyiz defterine kaydı yapılmayan veya verilen kesin süre içinde temyiz harç ve gideri yatırılmayan kararlar kesinleşmiş olur. Davacı vekilinin süresinde temyiz dilekçesi vermesine rağmen temyiz giderlerini karşılamaması sebebiyle mahkemece usulüne uygun olarak muhtıra çıkarıldığı, muhtıranın usulünce tebliğ edilmesine rağmen verilen 7 günlük süre içerisinde eksiklerin giderilmediği anlaşıldığındın davacı vekilinin temyiz incelenmesi isteminin reddi gerekir.

DAVA : Dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : 1-)6100 Sayılı HMK geçici 3. Madde 1. Fıkrasına göre; “Bölge adliye mahkemelerinin, 26/9/2004 tarihli ve 5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2. maddesi uyarınca Resmî Gazete’de ilan edilecek göreve başlama tarihine kadar, 1086 Sayılı Kanun’un temyize dair yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.” 2. Fıkrasına göre; Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 Sayılı Kanunun 26/09/2004 tarihli ve 5236 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ilâ 454. madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Yine geçici 1. Madde 2. Fıkrasına göre; “Bu Kanunun, senetle ispat, istinaf ve temyiz ile temyizde duruşma yapılmasına dair parasal sınırlarla ilgili hükümleri Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki tarihte açılmış olan dava ve işlerde uygulanmaz.”

5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 5.maddesine göre iş mahkemesinden verilen kararlar tefhim ve tebliğ tarihinden itibaren 8 gün içinde temyiz olunabilir. Bu süre içinde temyiz dilekçesinin hakime havale edildikten sonra temyiz defterine kaydının yaptırılması ve harcının yatırılması gerekir. Temyiz süresi içinde temyiz dilekçesi temyiz defterine kaydedilmiş, ancak harç yatırılmamış ise, harç ve temyiz giderlerinin yatırılması için ilgili tarafa HUMK.’nun 434/3. Maddesi gereği 7 günlük kesin süre verilmesi gerekir. 8 günlük süre içinde temyiz edilmeyen(HUMK.432/4), temyiz defterine kaydı yapılmayan(HUMK. 434/2) veya verilen kesin süre içinde temyiz harç ve gideri yatırılmayan(HUMK. 434/3) kararlar kesinleşmiş olur.

Davacı vekilinin süresinde temyiz dilekçesi vermesine rağmen temyiz giderlerini karşılamaması sebebiyle mahkemece usulüne uygun olarak muhtıra çıkarıldığı, muhtıranın usulünce tebliğ edilmesine rağmen verilen 7 günlük süre içerisinde eksiklerin giderilmediği anlaşıldığındın davacı vekilinin temyiz incelenmesi isteminin REDDİNE,

SONUÇ : 2-) Davalı vekili temyiz aşamasında 12.12.2016 havale tarihli dilekçesi ile temyizden feragat ettiğinden ve vekaletnamesinde temyiz feragat yetkisi bulunduğundan davalının temyiz isteminin FERAGAT NEDENİYLE REDDİNE, nisbi temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 17.01.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat