İmza İtirazında İmza Örnekleri Duruşmada Taraflar Huzurunda Alınır

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

İmza İtirazında İmza Örnekleri Duruşmada Taraflar Huzurunda Alınır

T.C.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2016/11600
KARAR NO: 2018/441
KARAR TARİHİ: 7.2.2018

>İMZA İTİRAZI–İMZA ÖRNEKLERİNİN DURUŞMADA TARAFLAR HUZURUNDA ALINMASI GEREĞİ–İMZA ÖRNEKLERİNİN ARA KARAR İLE DURUŞMADAN SONRA YAPILMASI

2004/m.72

ÖZET : Davacının davaya konu bonodaki keşideci imzasının kendisine ait olmadığını iddia etmesi üzerine 23.01.2014 tarihli celsede taraf vekillerinin huzuru ile duruşma yapıldıktan sonra 1 numaralı ara kararı ile davacının huzurda imza örneklerinin alınmasına karar verilmiş ise de daha sonra alınan imza örneği tutanağında hakim ve katip imzası bulunmakla birlikte bunun duruşmada tarafların huzurunda yapılmadığı, ara karar ile duruşmadan sonra yapıldığı anlaşılmıştır. Bu durum imza incelemesi usulüne aykırı olduğu gibi alınan rapora yönelik olarak davalı itirazına konu olmuştur. Usule aykırı tahkikata dayalı karar verilemez. Mahkemece yapılacak iş davacı asilin imza için isticvap edilmek üzere duruşmaya çağırmak, hazır olan tarafların önünde takip konusu bono aslı kendisine gösterilip imzanın kendisine ait olup olmadığı sorulup kabul etmezse huzurda medarı tatbik imza örnekleri alınıp daha sonra tarafların gösterdiği yerlerden getirtilen diğer medarı tatbik imza örnekleri ile birlikte grafolojik rapor alınmaktan ibarettir.

DAVA : Taraflar arasındaki menfi tespit-istirdat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR

Davacı vekili, davalının davacı hakkında kambiyo senetlerine özgü icra takibi başlattığını, ancak takibe konu bonodaki imzanın davacıya ait olmadığını ileri sürerek davacının borçlu bulunmadığının tespitini talep ve dava etmiş, daha sonra davacı tarafından icra korkusu altında ödendiğini belirterek, istirdata dönüştüğünü beyan etmiştir.

Davalı vekili, davalının davacıya hayvan sattığını, buna istinaden davaya konu senedin davacı tarafından imzalanarak davalıya verildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece toplanan delillere göre; davaya konu bonoda yer alan keşideci imzasının davacıya ait olmadığının tespit edildiği, dolayısıyla davacının bonoya dair sorumluluğunun bulunmadığı,takip aşamasında tahsilat yapılmış olması sebebiyle davanın istirdat davasına dönüştüğü, bunun yanında tarafların birbirlerinden talep ettikleri tazminat şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle davanın kabulüyle 43.000,00 TL’nin ödeme tarihinden itibaren ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, tarafların tazminat taleplerinin reddine karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Davacının davaya konu bonodaki keşideci imzasının kendisine ait olmadığını iddia etmesi üzerine 23.01.2014 tarihli celsede taraf vekillerinin huzuru ile duruşma yapıldıktan sonra 1 numaralı ara kararı ile davacının huzurda imza örneklerinin alınmasına karar verilmiş ise de daha sonra alınan imza örneği tutanağında hakim ve katip imzası bulunmakla birlikte bunun duruşmada tarafların huzurunda yapılmadığı, ara karar ile duruşmadan sonra yapıldığı anlaşılmıştır. Bu durum imza incelemesi usulüne aykırı olduğu gibi alınan rapora yönelik olarak davalı itirazına konu olmuştur. Usule aykırı tahkikata dayalı karar verilemez. Mahkemece yapılacak iş davacı asilin imza için isticvap edilmek üzere duruşmaya çağırmak, hazır olan tarafların önünde takip konusu bono aslı kendisine gösterilip imzanın kendisine ait olup olmadığı sorulup kabul etmezse huzurda medarı tatbik imza örnekleri alınıp daha sonra tarafların gösterdiği yerlerden getirtilen diğer medarı tatbik imza örnekleri ile birlikte grafolojik rapor alınmaktan ibarettir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalının sair temyiz itirazları ile davacının temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istenmesi halinde taraflara iadesine, 07.02.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat