İHTİYATİ TEDBİR KARARININ İNFAZI İÇİN İLAMLI TAKİP YAPILMAZ

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

İHTİYATİ TEDBİR KARARININ İNFAZI İÇİN İLAMLI TAKİP YAPILMAZ

T.C
YARGITAY
12.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2018/4180
KARAR NO:2018/9410
KARAR TARİHİ: 08/10/2018
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

>İHTİYATİ TEDBİR KARARININ İNFAZI İÇİN İLAMLI TAKİP YAPILMAYACAĞI.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine başlatılan örnek 4-5 ilamlı icra takibinde; borçlunun, … 24. İş Mahkemesinin ilam niteliğinde olmayan ara kararı ile verilen ihtiyati tedbir kararına dayalı olarak ilamlı takip yapılamayacağından bahisle takibin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece; ihtiyati tedbir kararının infazına ilişkin uyuşmazlıklarda tedbir kararını veren mahkemenin görevli olduğu gerekçesi ile görevsizlik kararı verildiği anlaşılmaktadır.

Somut olayda; takibe dayanak yapılan, … 24. İş Mahkemesinin 08/05/2015 tarih ve 2014/ 728 esas sayılı ara kararı ile “ …6.000 TL alacağın %15’inin teminat veya teminat mektubu olarak mahkememiz veznesine yatırıldığında …Gazetecilik’in menkul ve gayrimenkul malları ile 3. şahıslardaki hak ve alacaklarına ve ayrıca … Gazetesinin isim hakkına ihtiyaten tedbir konulmasına….kararın bir örneğinin yetkili icra müdürlüğünde infaza konulmak üzere ihtiyati tedbir isteyene verilmesine… ” karar verildiği görülmektedir.

Takibe konu ara karar, ihtiyati tedbir kararı olup, bu kararın infazı İİK’nun 25/a maddesine göre yapılamaz.Dolayısıyla 6.000 TL asıl alacağın faizi ile birlikte tahsili talebiyle, ilamlı icra takibi mümkün değildir. Bu tür kararlarda tedbirin infazı için mahkemesince icra müdürlüğü veya yazı işleri müdürü veya bir başka adliye görevlisi infaz memuru olarak tayin edilir. 6100 sayılı HMK’nun 394. ve devamı maddeleri uyarınca mahkemece verilen ihtiyati tedbir kararlarının esasına ve infazına yönelik şikayetlere de tedbir kararını veren mahkemece bakılması zorunludur. Bu durumda, ilgilinin ihtiyati tedbir kararının yerine getirilmesini tedbiri veren mahkemenin belirlediği infaz memurundan istemesi gerekirken ilamlı icra takibi yoluna başvurması ve icra emri tebliği hukuken mümkün değildir.
O halde; mahkemece bu husus re’sen gözetilerek takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, ihtiyati tedbir kararının infazına ilişkin uyuşmazlıklarda tedbir kararını veren mahkemenin görevli olduğu gerekçesi ile görevsizlik kararı verilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08/10/2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat