İhtiyati Haczi Tamamlayan İşlemler Nelerdir?

Mesafeli satış sözleşmesi nedir?

İhtiyati Haczi Tamamlayan İşlemler Nelerdir?

İlgili Yasa

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 264- Dâva açılmadan veya icra takibine başlanmadan evvel ihtiyati haciz yaptırmış olan alacaklı; haczin tatbikinden, haciz gıyabında yapılmışsa haciz zabıt varakasının kendisine tebliğinden itibaren

yedi gün içinde takip talebinde (Haciz veya iflâs) bulunmaya veya dâva açmaya mecburdur.

İcra takibinde, borçlu ödeme emrine itiraz ederse bu itiraz hemen alacaklıya tebliğ olunur. Alacaklı, tebliğ tarihinden yedi gün içinde tetkik merciinden itirazın kaldırılmasını istemeye veya mahkemede dâva açmaya mecburdur. Tetkik mercii, itirazın kaldırılması talebini reddederse alacaklının kararın tefhim veya tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde dâva açması lâzımdır.

İhtiyati Haczi Tamamlayan İşlemler Açıklama

Dâva açılmadan veya icra takibine başlanmadan önce ihtiyati haciz kararı alarak haciz yaptırmış alacaklı; haczin uygulanmasından, haciz yokluğunda yapılmışsa haciz tutanağının kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde ya icra takip isteminde (Haciz veya iflâs yoluyla) bulunması, yahut da dâva açmak zorundadır.

İcra takibinde; borçlu ödeme emrine itiraz ederse, bu itiraz icra dairesince hemen alacaklıya tebliğ olunacaktır. Alacaklı tebliğ gününden itibaren (7) gün içinde icra tetkik merciinden borçlunun itirazının kaldırılmasını istemeye yahut genel mahkemede dâva açmaya zorunludur. İcra Tetkik Mercii, itirazın kaldırılması istemini reddederse alacaklını bu kararın tefhim (sözlü bildirim duruşmada) veya tebliği gününden itibaren (7) gün içinde dâva açması gerekecektir.

İhtiyati haciz, alacak davasının mahkemede görüldüğü sırada konulmuşsa yahut alacaklı genel mahkemede dâva açmışsa esas hakkında verilecek hükmün sulh mahkemedelerinde tefhim (sözlü duruşmada bildirim) ve asliye mahkemelerinde tebliğinden itibaren (1) ay içinde alacaklı icra takibi talebinde bulunacaktır. Bu bir zorunluluktur.

Alacaklı açıklanan süreleri geçirir, yahut davasından veya takip talebinden vazgeçerse, yahut takip talebi düşerse veya dâva lesiyası işlemden kaldırılıp da bir ay içinde yenilenmezse, yahut alacaklı dâvasında haksız çıkarsa ihtiyati haciz hükümsüz kalacaktır.

Borçlu süresinde ödeme emrine itiraz etmez yahut itirazı icra tetkik merciinde kesin olarak kaldırılır yahut genel mahkemede itirazı iptal edilirse, ihtiyati haciz kendiliğinden (doğrudan doğruya) icrai hacze dönüşecektir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat