İHTİYAÇ NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ DAVASI – TASHİHİ KARAR ( KARAR DÜZELTME ) TALEBİ

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

İHTİYAÇ NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ DAVASI – TASHİHİ KARAR ( KARAR DÜZELTME ) TALEBİ

YARGITAY (   ) HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA
Sunulmak Üzere
………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO              :
YARGITAY KARARI         : Yargıtay (   ) Hukuk Dairesi’nin ………/……… E. – ………/……… K. sayılı ve ……/……/………… tarihli kararı.
DAVACILAR                      : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR                       : ……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   : Tashihi Karar Talebimizdir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilime ait taşınmaza müvekkilimin ihtiyacı bulunduğundan, tahliye davası açtık. Açmış olduğumuz bu davada ihtiyacımızın gerçek ve samimi olmadığı gerekçe gösterilerek ………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE’nin …/…/… tarih ve ……./….… K. sayılı kararı ile davamız reddedilmiştir.
  2. Yerel mahkemenin usul ve yasaya aykırı kararı tarafımızdan temyiz edilmişse de; Yüksek Daire müvekkillerimin ihtiyacının gerçek ve samimi olmadığından bahsederek yerel mahkemenin usul ve yasaya aykırı kararını onamıştır. Oysa dosya tetkik edildiğinde ve sunmuş olduğumuz belgeler incelendiğinde ihtiyacımızın çok gerçekçi ve samimi olduğu açıkça görülecektir. Bundan dolayı verilen kararın düzeltilmesi için talepte bulunma zarureti hâsıl olmuştur.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca arz edilen ve resen incelemenizde ortaya çıkacak sair nedenlerle usul ve yasaya aykırı bulunan ………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’nin …/…/… gün ve  E. ………/……… K. sayılı kararının bozulması için temyiz istemi üzerine Dairenizce verilen …/…/…… gün ve ……./…… E. – ……../…… K. sayılı onama yönündeki ilamın talebimiz doğrultusunda yeniden incelenerek düzeltilmesine karar verilmesini bilvekale saygıyla talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat