İHALENİN FESHİ İSTEMİ-USULİ KAZANILMIŞ HAK

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

İHALENİN FESHİ İSTEMİ-USULİ KAZANILMIŞ HAK

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2017/8296
K. 2017/16154
T. 26.12.2017

* İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Yerel Mahkeme İlamının İhale Bedelinin İİK’nun 129. Maddesinde Öngörülen Muhammen Bedelin %50’si İle Satış Masraflarını da Karşılamaması Sebebiyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerektiğinden Bahisle Bozulduğu – Mahkemenin Bozma İlamına Uyması İle Borçlu Yararına Usuli Kazanılmış Hak Meydana Geldiği – Mahkemece Hükmüne Uyduğu Bozma İlamı Doğrultusunda Şikayetin Kabulüyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerekirken Alacaklının Satış Masraflarından Feragat Etmesi Sebebiyle Şikayetin Reddine Hükmedilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )

* USULİ KAZANILMIŞ HAK ( İhalenin Feshi İstemi – Mahkemenin Bozma İlamına Uyması İle Borçlu Yararına Usuli Kazanılmış Hak Meydana Geldiği/Uyduğu Bozma İlamında Gösterilen Esas Çerçevesinde İşlem Yapması ve Hüküm Kurması Gerektiği – Mahkemece Hükmüne Uyduğu Bozma İlamı Doğrultusunda Şikayetin Kabulüyle İhalenin Feshine Karar Verilmesi Gerekirken Alacaklının Satış Masraflarından Feragat Etmesi Sebebiyle Şikayetin Reddine Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )

6100/m.373

ÖZET : Dava, ihalenin feshi istemine ilişkindir.

Yerel mahkemenin ilamı karar düzeltme aşamasında ihale bedelinin İİK’nun 129. maddesinde öngörülen muhammen bedelin %50’si ile satış masraflarını da karşılamaması sebebiyle ihalenin feshine karar verilmesi gerektiğinden bahisle bozulmuş, mahkemece bozma ilamına uyma kararı verilmiştir.

Mahkemenin bozma ilamına uyması ile borçlu yararına usuli kazanılmış hak meydana geldiğinden mahkemece yapılacak iş, uyduğu bozma ilamında gösterilen esas çerçevesinde işlem yapmak ve hüküm kurmaktan ibarettir.

Mahkemece, hükmüne uyduğu bozma ilamı doğrultusunda, şikayetin kabulüyle ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, alacaklının satış masraflarından feragat etmesi sebebiyle şikayetin reddine hükmedilmesi isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Borçlu vekilinin, sair sebeplerle birlikte tebligatların usulüne uygun yapılmadığını beyanla ihalenin feshine karar verilmesi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği, kararın şikayetçi tarafından temyizi üzerine Dairemizce onandığı, şikayetçinin karar düzeltme yoluna başvurması üzerine sair karar düzeltme nedenlerinin yerinde görülmediği, ancak ihale bedelinin, muhammen bedelin %50’si ile satış masraflarının ilave edilmesi ile oluşan miktarı karşılamaması sebebiyle ihalenin feshine karar verilmesi gerektiğinden bahisle hükmün bozulduğu anlaşılmıştır.

Mahkemece 29/11/2016 tarihli duruşmada bozma ilamına uyulmasına karar verildikten sonra, alacaklı vekilinin yaptıkları satış masraflarının tümünden feragat ettiklerini beyan ettiği görülmüştür.

Mahkemece, Yargıtay bozma ilamına uyulmasına karar verildiği takdirde, 6100 Sayılı HMK’nun geçici 3/(1) maddesi gereğince uygulanması gereken temyiz kanun yoluna dair 1086 Sayılı Kanun’un HUMK’nun 429 vd. maddeleri gereğince; mahkeme artık bu uyma kararı ile bağlıdır. Bozmaya uyulmakla, bozma, lehine olan taraf yararına usulü kazanılmış hak doğmuş olur (HGK 2010/9-71 E., 2010/87 K. – YİBK 04.02.1959 gün ve 1957/13-E. 1959/5 K.).

Somut olayda, yerel mahkemenin 25/03/2015 tarih ve 2015/9 Esas, 2015/21 Karar sayılı ilamı Dairemizce karar düzeltme aşamasında ihale bedelinin İİK’nun 129. maddesinde öngörülen muhammen bedelin %50’si ile satış masraflarını da karşılamaması sebebiyle ihalenin feshine karar verilmesi gerektiğinden bahisle bozulmuş, mahkemece bozma ilamına direnilmeyerek uyma kararı verilmiştir. Ne var ki, alacaklının satış masraflarından feragat etmesi sebebiyle şikayetin reddine karar verilmiştir. Yukarıda açıklandığı üzere, mahkemenin bozma ilamına uyması ile borçlu yararına usuli kazanılmış hak meydana gelmiştir. Bu durumda, mahkemece yapılacak iş, uyduğu bozma ilamında gösterilen esas çerçevesinde işlem yapmak ve hüküm kurmaktan ibarettir.

O halde, mahkemece, hükmüne uyduğu bozma ilamı doğrultusunda, şikayetin kabulüyle ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, satış masraflarından feragat edildiğinden bahisle şikayetin reddine hükmedilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat