İflâs Talebi Ve Süresi

İlgili Yasa

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 156- Ödeme emrindeki müddet içinde borçlu tarafından itiraz olunmamışsa alacaklı bir dilekçe ile Ticaret Mahkemesinden iflâs kararı isteyebilir.

Bu dilekçeye borçlunun ödeme emrine itiraz etmediğini mübeyyin ödeme emri nüshasının raptedilmesi lâzımdır.

Borçlu Ödeme emrine itiraz etmişse, takip durur ve alacaklı bu itirazın kaldırılması ile beraber borçlunun iflâsına karar verilmesini bir dilekçe ile Ticaret Mahkemesinden isteyebilir.

İflâs istemek hakkı ödeme emrinin tebliği tarihinden bir sene sonra düşer.

Talebin geri alınması ve yenilenmesi:

MADDE 157- İflâs talebini geri alan alacaklı bir ay geçmedikçe bu talebini yineleyemez.

Yargılama usulü:

MADDE 158- (Değişik: 09.11.1988 – 3494/26 md.) Alacaklının iflâs takibi kesinleştiğinde 166’ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usulle ilân edilir. İflâs talebinin ilânından itibaren onbeş gün içinde diğer alacaklılar davaya müdahale veya itiraz ederek iflâsı gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürerek mahkemeden talebin reddini isteyebilirler.

Mahkeme, İcra dosyasını celbeder ve basit yargılama usulüne göre duruşma yaparak, gerek iflâs talebini gerek itiraz ve defilen umumi hükümler dairesinde tetkik ve intaç eder. Şu kadar ki, borçlu takibe karşı usulü dairesinde itiraz etmemiş veya itiraz ve delileri varit görülmemişse mahkeme yedi gün içinde faiz ve icra masrafları ile birlikte borcunu ifa veya o miktar meblağın mahkeme veznesine depo edilmesini borçluya veya iflâs davasında kendisini temsil etmiş olan vekiline, dava vicahda devam ediyorsa duruşmada, aksi takdirde Tebligat Kanunu hükümleri dairesinde yapılacak tebliğ ile emreder. Borçlu imtina ederse ilk oturumda iflâsına karar verilir.

İflâs Talebi Ve Süresi Açıklama

Borçluya çıkarılan ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün süre içinde borçlu tarafından itiraz edilmediği takdirde alacaklı Ticaret Mahkemesinden (bu mahkemenin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesinden) borçlunun iflâsına karar verilmesini isteyebilecektir. Dava dilekçesine, borçluya tebliğ olunan ödeme emrinin bir nüshasının eklenmesi ve borçlunun itirazda bulunmadığını ödeme emrinde gösterilmesi gerekir.

Ancak; borçlu ödeme emrine itiraz etmişse, icra takibi duracaktır. Bu takdirde alacaklı; borçlunun bu itirazının kaldırılması ile birlikte borçlunun iflâsına karar verilmesini de Ticaret Mahkemesinden (yoksa Asliye Hukuk Mahkemesinden) isteyebilecektir.

Alacaklının borçlunun iflâsını istemek hakkı, ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren 1 yıl sonra düşecektir.

Mahkemece, icra takip dosyası getirtilerek, basit yargılama usulüne göre duruşma yapacaktır. Borçlu icra takibine itiraz etmemişse, yahut itirazlarda bulunmuş ancak itirazı reddolunmuşsa 7 gün içinde borcunu icra masrafları ve faizini mahkeme veznesine depo etmesini veya borcunu ödemesini duruşmada bizzat kendisine veya vekilini duruşmaya gelmiyorsa yapılacak tebliğ ile istenecektir. Borçlu bu isteğe uymazsa iflâsına karar verilecektir.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat