İcra Takibine İtirazın İptali Davası Nasıl Açılır?

Borçludan senet alırken alacaklının dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

İcra Takibine İtirazın İptali Davası Nasıl Açılır?

İlgili Yasa

Mahkemeye başvurmak suretiyle:

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 67- Takip talebine itiraz edilen ve itirazın kaldırılması için mercie müracaat etmek istemeyen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye başvurarak umumi hükümler dairesinde alacağının varlığım ispat suretiyle itirazın iptalini dava edebilir.

(Değişik: 09.11.1988 – 3494/1 md.) Bu davada borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu; takibinde haksız ve kötü niyetli görülürse alacaklı; diğer tarafın talebi üzerine iki tarafın durumuna, davanın ve hükmolunan şeyin tahammülüne göre, red veya hükmolunan meblağın yüzde kırkından aşağı olmamak üzere, uygun bir tazminatla mahkum edilir.

İtiraz eden veli, vasi veya mirasçı ise, borçlu hakkında tazminat hükmolunması kötü niyetin sübutıma bağlıdır.

Alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılması talebinde bulunmazsa bir daha ilamsız takip talebinde bulunamaz.

Birinci fıkrada yazılı itirazın iptali süresini geçiren alacaklının umumi hükümler dairesinde alacağını dava etmek hakkı saklıdır.

İcra Takibine İtirazın İptali Davası Açıklama

Yasa koyucu, ödeme emrine süresi içinde itiraz eden borçlunun bu itirazı üzerine icra takibinin başka bir işleme lüzum olmadan duracağını 66.maddede açıklanmıştır. İcra takibinin yeniden devamı için alacaklı, borçlunun itirazının kaldırılması için tetkik merciine başvurmak istemediği takdirde, itirazın kendisine tebliği gününden itibaren 1 yıl içinde genel mahkemeden (değere göre Sulh veya Asliye Hukuk yahut Asliye Ticaret Mahkemesi) genel hükümler içinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava açmak suretiyle isteyebilir.

Alacaklının açtığı bu davada, borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse yani itirazi iptal edilirse, Borçlu; alacaklının isteği üzerine takip konusu alacağın % 40’ı oranından az olmamak üzere uygun bir tazminata mahkum edilir. Bunun gibi Alacaklı; icra takibinde haksız ve kötüniyetli olduğu yapılan inceleme ve duruşma sonunda anlaşılır ve dava reddolunursa, bu takdirde de Alacaklı, takibe konu yapılan alacak miktarının % 40’dan az olmamak üzere uygun bir tazminatla yükümlü tutulacaktır.

İcra takibine itiraz eden veli, vasi veya mirasçı ise, borçlu hakkında tazminata hükmolunması kötü niyetinin sabit olmasına bağlı olacaktır.

Alacaklı, borçlunun itirazının tebliği gününden itibaren 6 ay içinde itirazının kaldırılması isteminde bulunmadığı takdirde artık bir daha ilamsız takip isteminde bulunamayacaktır. Ancak; itirazın iptali süresini geçiren alacaklının genel hükümler içinde alacağını yerel mahkemede dava etmek hakkına sahip olacak yeni dava açmak hakkı saklı tutulacaktır.

İcra Takibine İtirazın İptali Davası Görevli Mahkeme

Değere göre belli olur;

 1. Alacak …….. lira veya daha az ise sulh hukuk mahkemesi,
 2. Alacak ……. liradan fazla ise asliye hukuk mahkemesi, görevli mahkeme’dir.

Ancak; bu miktar ……… gününden itibaren …….. lira olacaktır.

İcra Takibine İtirazın İptali Davası Yetkili Mahkeme

İcra takibinin yapıldığı icra müdürlüğünün bulunduğu yer mahkemesi.

İcra Takibine İtirazın İptali Davası Davacı

İcra takibi yapan alacaklı.

İcra Takibine İtirazın İptali Davası Dava Açma Koşulları

 1. Takip ilamsız olmalıdır. Yani ilâm veya ilâm niteliğinde bir belgeye dayanmalıdır.
 2. Bu takibe borçlu itiraz etmiş bulunmalı,
 3. Alacaklı, itirazı öğrendiği günden itibaren bir yıl içinde dava açmalı.

İcra Takibine İtirazın İptali Davası Dava Açma Süresi

Borçlunun itirazının öğrenildiği günden itibaren bir yıl’dır.

Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. Hâkim; (ilamsız) mahkeme kararma dayanmıyan icra takibine karşı borçlunun itirazının bulunup bulunmadığını araştıracaktır.
 2. Mahkeme kararına veya mahkeme kararı hükmündeki bir belgeye göre yapılan takibe itiraz söz konusu ise bu kabil dava dinlenmiyecektir.
 3. Dava itirazın öğrenildiği günden itibaren bir yıl içinde açılmış olmalıdır. Bu süre geçirildiği takdirde dava dinlenmiyecektir.
 4. Alacaklının, tetkik merciine itirazın kaldırılması (refi) davası açıp açmadığı sorulacak, böyle bir dava açmış ve isteği reddolunmuş ise yine, bu dava Zira alacaklı, itirazın kaldırılması (refi) yolunu seçmiş ve açtığı davayı kaybetmiştir. İkinci defa itirazın bozulmasını (iptalini) istiyemez.
 5. Alacaklı, inkâr tazminatı istemişse, davanın kabulü halinde, inkâr tazminatına da hükmedilecektir. İnkâr tazminatı % 40’tan aşağı olmayacaktır.
 6. İnkâr tazminatına, borçlunun itirazının haksız olduğu anlaşıldığı takdirde hükmedilecektir.
 7. Alacağın esası anlaşmazlık konusu olduğu takdirde inkâr tazminatına karar
 8. İtiraz eden, borçlunun velisi, vasisi veya mirasçısı ise; itirazı haksız bile olsa. ayrıca borcu bildikleri halde itiraz ettiklerinin tespit edilmesi (yani kötü niyetli olduklarının saptanması) halinde inkâr tazminatına hükmetmek söz konusu olacaktır.
 9. Davanın görülebilmesi için alacaklı; istediği inkâr tazminatı ile alacağının miktarının toplamı üzerinden 1/4 oramnda peşin harcı mahkeme veznesine de depo etmelidir.
 10. Alacaklı lehine dava sonuçlanıp borçlu ödediği takdirde, ayrıca borçlu istirdat davası açamayacak, alacağın alınmasını isteyemeyecektir.
 11. İnkâr tazminatına hüküm verilebilmek için, borçlunun itirazının haksızlığına yani itirazın bozulmasına (iptaline) karar vermek yetecektir. Borçlunun kötüniyetinin saptanması da inkâr tazminatı verilmesini gerektirecektir.
 12. Aynı şekilde, alacaklının davası reddolunursa borçlu lehine icra inkâr tazminatına karar verilecektir. Bu tazminata da hüküm verebilmek için borçlunun istemde bulunması şarttır. Alacağın % 40’ı oranında inkâr tazminatı alacaklıdan alınması yoluna gidilecektir.
 13. Mahkeme kararlarına dayanmayan (ilamsız) takiplerde, inkâr tazminatına icra tetkik merciince karar verilemez. İtirazın (iptali) bozulması şeklinde davada söz konusu olur ve mahkemece verilir.
 14. Mahkemece basit yargılama usulü uygulanır. Dava her türlü delille ispatlanabilir. İcra takip dosyası getirilip incelenecektir.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat