İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davası Dava Dilekçesi Örneği

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davası Dava Dilekçesi Örneği

….. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                   : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                          : (Ad, Soyad, Adres)

DAVALI                        : (Ad, Soyad, Adres)

KONU                          : … .-TL için borçlu bulunmadığının tespiti talebidir.

AÇIKLAMALAR          :

1- Davalı,müvekkilimden herhangi bir alacağı olmadığı halde …….TL muhtelif fatura alacağı iddiasıyla …..İcra Müdürlüğünün ……E.sayılı dosyasından haksız ve dayanaksız ilamsız icra takibi başlatmıştır.

2- Müvekkilim …..tarihinde ödeme emrini tebliğ almış ve süresi içersinde haksız ve dayanaksız takibe tarafımızca borca ,faize ve tüm ferilerine itiraz edilmiştir.

3 – İlamsız takibe dayanak olarak gösterilen faturaya konu işin yapılması konusunda   müvekkilim davalıdan hizmet  almamış olup davalı  haksız kazanç elde etmek gayesiyle fatura düzenleyen davalı kötü niyetli olup bu durumun hukuken korunması mümkün değildir.

4- Davacı müvekkilin takip konusu faturalara itiraz etmemiş ve ticari defterlere işlenmiş olması aradaki ticari ilişkinin ve fatura konusu hizmetin alındığı anlamına gelmeyeceğinden yeterli değidir. Bu durum Yargıtay içtihatlarıyla da sabit olup  ilgili Yargıtay içtihatlarında sadece faturaya itiraz edilmemiş ve faturaların ticari defterlerde kayıtlı olmasını yeterli kabul etmemiş;mal veya hizmetin tesliminin yazılı belgelerle ispatlanması gerektiğini belirtmiştir.

T.C YARGITAY 19.HUKUK DAİRESİ E.2008/1791 K.2008/11670 T.28.11.2008

“Akdi ilişki kanıtlanamadıkça tek başına fatura düzenlenmesi ve buna yasal sürede itiraz edilmemesi akdi ilişkinin kabulüne olanak vermez. Bu durumda mahkemece dosyaya sunulan irsaliyeler üzerinde durularak imzalanmış olan irsaliyelerin kim tarafından imzalandığı ve davalıyı bağlayıcılığı hususları değerlendirilip irsaliyelerin hangi faturayla ilişkili olduğu hususları da saptanmak suretiyle tarafların ticari defter ve kayıtları da incelenerek tüm deliller toplanıp birlikte değerlendirildikten sonra uygun sonuç dairesinde bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.”

5– Davalı müvekkilin daha fazla zarara uğramasının engellenmesi adına teminat karşılığında  icra dosyasına yatan paranın alacaklıya ödenmemesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ DELİLLER    :   ….,İcra Müdürlüğünün …..E.sayılı dosya kapsamı, ticari defter ve belgeler,yemin  ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER     :  HMK ,TTK ,İİK  ve ilgili sair mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda izah edilen sebeplerle ve Sayın Mahkemece re’sen görülecek nedenlerle;

1) …..İcra Müdürlüğünün ……E.Sayılı dosyasından başlatılan ilamsız takip neticesinde davalı tarafa …….TL borçlu olunmadığını tespitine ,

2) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat