Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

İcra Takibinde Genel İbra Örneği

ANLAŞMA VE İBRADIR.

1. Yukarıda isimleri zikredilen taraflar arasındaki aşağıda numaraları yazılı icra ve dava dosyalarından kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili ve bağlayıcı olarak işbu anlaşma yapılmış bulunmaktadır. Bu anlaşma kapsamına dahil olan dosyalar şunlardır :
– ……………………………………. sayılı icra dosyası,
– …………………………………… esas sayılı dava dosyası,
– Adı geçen taraflar arasındaki işbu anlaşma tarihi itibariyle mevcut her türlü (burada yazılması unutulmuş olanlar da dahil olmak üzere) dava ve icra dosyaları.
Bu dosyalardan dolayı İŞBU SÖZLEŞMEDE İMZASI BULUNANLARIN TAMAMI, bir diğerine karşı yürütebileceği veya yürüttüğü icra takip veyahut davalardan kaynaklanan hak ve alacaklarının tamamını tahsil etmiş ve varsa fazlaya dair haklarından (işbu sözleşme tarihinden itibaren) yeniden talep etmemek üzere, en geniş anlamda feragat etmiştir. Bu sulh, ibra ve feragatle; “işbu sözleşmedeki şartlar dahilinde” tüm icra veya dava dosyaları ile sair nedenlerden kaynaklanan alacakları ile ilgili olarak avukatlık ücreti, takip masrafları da dahil olmak üzere asıl veya feri olarak bir diğerinden hiçbir hak ve alacağı kalmamış olduğunu, tarafların bugüne kadar bir diğerine yapmış olduğu tüm ödemelerin mevcut ve muaccel olan borçlarına karşılık olduğunu; varsa dahi sair talep ve bakiye dosya alacağı ile sair her türlü fazlaya dair talep haklarından feragat ve bu nedenle alacaklıyı, borçluyu, davalıyı veya bir diğerini en geniş anlamda, gayrikabili rücu, umumi surette ibra ettiklerini tüm taraflar kabul, beyan ve ikrar etmiştir.

2. Tarafların tamamı, diğerlerini: Gerek işbu icra veya dava dosyaları veyahut bu dosyalar ile ilgili her türlü anlaşmalar (anlaşma kelimesi ile en geniş anlamda her türlü hukuki ilişki, ipotekler, protokoller kastedilmektedir), gerekse bu icra dosyası ile takip dayanağı evraklardan dolayı açılmış veya açılabilecek her türlü davadan (sebepsiz zenginleşme, her ne sebeple olursa olsun maddi ve manevi tazminat, inkar tazminatı, itirazın kaldırılması, itirazın iptali, ecrimisil, borçlu olmadığının tespiti, alacak, istihkak, muamelenin şikayeti ve sair davalardan) dolayı en geniş anlamda feragat ve bir diğerini ibra ettiklerini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

3. Tarafların tamamı, diğerlerini: İşbu icra veya dava dosyaları ile ilgili her türlü işlemlerden, akit, ipotek ve takibe konu senetlerden dolayı yapılabilinecek veya yapılmış olan her türlü şikayetlerden; keza (karşılıksız çek, sahte senet düzenlemek, görevi ihmal, görevi kötüye kullanmak, evrakta sahtecilik, mal beyanı, taahhütü ihlal, yedieminliği suistimal, sahtecilik ve sair tüm suçlardan) ve aynı mahiyetli şikayetler nedeniyle açılmış veya açılacak tüm ceza davalarından, yeniden şikayet etmek ve katılmak haklarından da vazgeçerek, en geniş anlamda feragat ettiklerini kabul beyan ve taahhüt etmişlerdir. Bu hususlarda şikayetçi olan kişiler feragate dair işbu beyanlarını ilgili Makamlara da ayrıca yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.

4. Borçlular ve istihkak iddiacısı: İcra veya bu dosyalarla ilgili her türlü dava dosyasından bu safhadan sonra doğacak yada talep üzerine yapılacak her türlü masraf ve giderleri peşinen ödeyeceklerini; tahsil ve feragate dair tahsil ve cezaevi harçlarının taraflarına ait olduğunu ve işbu belgeyi icra dosyasına ibraz ederek 7 güne kadar icra dosyasına ödeyeceklerini; şayet ödemezlerse icra dosyasına beyanda bulunulmadığından ve alacağın yeniden talep edildiğinden bahisle İİY.’ nın 72. maddesine dayalı olarak menfi tespit davası açmak ve % 40 tazminat talep etmek haklarından, keza bu konuda alacaklıyı veya vekillerini şikayet etmek haklarından en geniş anlamda, gayrikabil rücu feragat ettiklerini; …. kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

5. Tarafların tamamı, diğerlerini: Yukarıda zikredilen icra ve dava dosyaları ile sair her türlü anlaşmalarda herhangi bir nedenle bulunan, ilgili dosyalara vekaletname sunarak tarafları temsil eden veya sair surette bir vesileyle tarafları temsil eden gerek kendisinin, gerekse diğer tarafların Avukatlarını dahi hukuki, cezai ve mesleki açıdan ve her türlü iş, fiil veya sözleriyle ilgili olarak en geniş anlamda ibra ile; açabilecekleri davalardan ve yapılabilinecek her türlü şikayetlerden dolayı da en geniş anlamda feragat ettiklerini; (alacaklı, avukatı tarafından borçludan yapılan her türlü tahsilatın kendisine veya kendisinin bildirdiği kişilere ödenmiş olduğunu ve yapılan tahsilatlar ile verdiği avanslar dahil olmak üzere avukatlarından hiçbir hak ve alacağının kalmadığını); ….. kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

6. Taraflar :
6.1. İşbu dosyalardan kaynaklanan ve borçlular tarafından mevcudiyeti kabul edilen borçları nedeniyle (bugüne kadar haricen veya resmi olarak yapılan tahsilatlar haricinde) alacaklıya bugün …….-USD. (…………) nakden ve defaten ödenmiş olduğunu; böylece alacaklı tarafın borçluları ibra ve kalan alacaklarından da feragat ettiğini; alacaklının kısmi ödeme ve feragat nedeniyle başkaca bir alacağının kalmadığını; keza borçluların yaptıkları her türlü ödemelerin mevcut ve muaccel borçlarına karşılık olduğunu ve sebepsiz olmadığını; …. kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

6.2. İşbu dosyalardan kaynaklanan ve borçlular tarafından mevcudiyeti kabul edilen borçları nedeniyle (bugüne kadar haricen veya resmi olarak yapılan tahsilatlar haricinde) borçlu ……………………………… ………………………………………….. …………., Alacaklı …………………………………’a nakit ödeme yerine geçmek üzere bugün, ……….. vade tarihli, müşterek borçlu olarak imzaladıkları ve ………………………YTL. (…………………………………………. ……..) bedelli bir adet bono vermişlerdir. Bono borçluların Vekili Av. …….. ……… tarafından, alacaklı avukatına elden teslim edilmiş olup, Av. ……….. ……… işbu bonodaki imzaların müvekkillerine ait olduğunu ve bononun müvekkilleri tarafından huzurunda tanzim ve imzalandığını kabul ve beyan etmiştir. Bono vadesinde ödenmediği taktirde bonoya dayalı olarak borçlular hakkında yasal takibat yapılacaktır. Borçlular işbu bonodan dolayı borçlu olduğunu kayıtsız ve şartsız olarak kabul edecektir. Böylece alacaklı tarafın borçluları ibra ve kalan alacaklarından da feragat ettiğini; alacaklının kısmi ödeme ve feragat nedeniyle başkaca bir alacağının kalmadığını; keza borçluların yaptıkları her türlü ödemelerin mevcut ve muaccel borçlarına karşılık olduğunu ve sebepsiz olmadığını, …. taraflar kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

7. İşbu anlaşmadan doğan ihtilaflarda Ankara İcra Müdürlükleri ile Ankara Mahkemelerinin yetkili olduğunu taraflar kabul etmişlerdir.

8. Yukarıdaki şartlarla yapılan işbu anlaşma tarafların rızasıyla imzalanmış ve birer suret taraflara teslim edilmiştir.

A

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat