İcra Müdür Ve Hizmetlilerinin İş Görememe Durumları

İlgili Yasa İş görmekten memnuiyet:

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 10- (Değişik: 18.02.1965 – 538/6 md.) İcra ve iflâs işlerine bakan memur ve müstahdemler:

 1. Kendisinin,
 2. Karı veya kocasının, nişanlısının yahut kan ve sıhrî usul ve füruunun veya üçüncü derece dâhil olmak üzere bu dereceye kadar olan kan ve sıhrî civar hısımlarının,
 3. Kanunî mümessili veya vekili yahut müstahdemi bulunduğu bir şahsın,

Menfaati olan işleri göremeyip derhal tetkik merciine haber vermeye mecburdur. Tetkik mercii müracaatı yerinde görürse o işi diğer bir memuru, bulunmayan yerlerde kâtiplerinden birine verir.

Açıklama

İcra ve İflas Daireleri Müdürleri, yardımcıları, memur ve hizmetlileri kendilerine getirilen icra takip işleriyle, bizzat kendilerinin, karı veya kocalarının nişanlılarının veya çocuklarının, ana babaları ile üçüncü dereceye kadar kenar (civar) hısımlarının veya Yasal temsilcisi bulunan kişilerin yararları ile ilgili işlemleri göremezler. Böyle bir durum bulunduğu takdirdebağlı oldukları İcra tetkik merciine bildirecekler, Tetkik mercii yaptığı incelemede uygun görürse, işlemin yapılmasını başkasına verecektir. Amaç, iş sahibi alacaklının veya borçlunun korunmasıdır.

Görevli Mahkeme

İcra Tetkik Mercii’dir.

Yetkili Mahkeme

İcra ve İflas Dairesinin bulunduğu yer Tetkik Mercii yetkili’dir.

İstekte Bulunacaklar

 • Kendisinin, icra ve iflâs işine bakmasının sakıncalı olduğu müdür, memur, kâtip veya hizmetliler.
 • Alacaklı veya borçlu.
 • Takiple ilgili üçüncü işi.

Hakkında  İstekte Bulunulacaklar

Bu  tür  isteklerde   davalı   yoktur.   Ancak,   işlem  göremeyecek  memur  veya hizmetlinin adı Tetkik merciine bildirilecektir.

İstek Koşulları

 • İcra ve iflâs işine bakan müdür memur, hizmetlilerin kendisinin yararı olan iş dairede bulunmalı,
 • Müdür, memur veya hizmetlinin eşinin çıkarı olan iş dairede olmalı,
 • Müdür, memur veya hizmetlinin nişanlısının yararına iş takibi olmalı,
 • Memur veya hizmetlinin ana baba veya çocuklarının yararına icra takibinin yapılması istenmeli,
 • Müdür, memur veya hizmetlinin üçüncü dereceye kadar kan veya (sihri) dünür hısımları hakkında yararları için takip yapılmalı,
 • Müdür, memur veya hizmetli yasal temsilcisi olduğu kişinin yararına dairede iş takibi yapılması istenmeli,

dir.

Gözönünde Tutulacak Hususlar

 • İcra ve   iflâs   dairesi   müdürü,   yazman   (kâtip)   veya  hizmetlisi   yazı   ile bakamıyacağı işi İcra Tetkik merciine bildirecektir.
 • İcra Tetkik merciince ilgili takip dosyası getirtilecektir.
 • Nüfus kayıtları araştırılıp getirtilip incelenecektir.
 • Tetkik mercii Hâkimi dosya üzerinde inceleme yapacaktır.
 • Yukarıda açıklandığı üzere, müdür veya hizmetli yahut yazmanın (kâtibin) o işe bakamıyacağı anlaşılırsa, o işin başka bir müdür, memur, hizmetli veya kâtip tarafından yürütülmesine karar verilecek ve bu karar icra ve iflâs dairesine bildirilecektir.
 • İcra ve iflâs dairesi tetkik mercii kararına göre işlem yapacaktır.
 • İcra ve iflâs dairesi müdür, memur veya hizmetlisi yahut diğer ilgilileri Yasanın 10’ncu maddesine göre göremiyeceği bir işi görmek isterse, alacaklı veya borçlu da tetkik merciine başvurabilecek, tetkik mercii isteği inceleyip karara bağlayacaktır.
 • Tetkik mercii görevini yapan Hâkimler, icra ve iflâs müdür, memur ve hizmetlileri takip edilmekte olan bir alacak veya satılmakta olan bir eşya (şey) hakkında kiminle olursa olsun bir sözleşme yapamazlar, yaparlarsa hükümsüz olacaktır. Bu hususta da ilgilinin başvurması üzerine araştırma ve inceleme yapılarak yapılmış sözleşme hükümsüz sayılacaktır.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat