İcra mahkemesine yetki itirazı için dava dilekçesi örneği

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

İcra mahkemesine yetki itirazı için dava dilekçesi örneği

 BAKIRKÖY (    )  İCRA HUKUK  MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ve DOSYA NO: Bakırköy …. İcra Müdürlüğü 2015/….. E.

 
DAVACI /BORÇLU    :…………………………. (TC. Kimlik No: …)
VEKİLİ                        :
Adres                           :
DAVALI/ALACAKLI   :
Adres                           :
TALEP KONUSU         : Yetki itirazımızdır.
AÇIKLAMALAR          :

Bakırköy (    )  İcra Müdürlüğü’nün 2015/….. E. Sayılı dosyasından müvekkil aleyhine başlatılan  kambiyo senetlerine mahsus icra takibine ilişkin ödeme emri, müvekkile …./……/2015 tarihinde tebliğ edilmiş olmakla, yasal süresi içerisinde (5 gün) yetkiye itiraz ediyoruz.

Müvekkilim, ………………. K.Çekmece/İstanbul Adresinde ikamet etmekte olup, icra dosyası incelendiğinde de görüleceği üzere, alacaklı tarafından takip talebinde belirtilen ve müvekkilime tebligat yapılan adres K.Çekmece  adresidir.

Takibe konu çekin keşide yeri İstanbul olup, iş bu çek ile ilgili olarak yetkili icra müdürlükleri İstanbul veya K.Çekmece İcra Müdürlükleridir.

Davalı / alacaklının İstanbul veya K.Çekmece icra müdürlüklerinde takip başlatmak  hususunda seçimlik hakkı bulunmakta ise de takip, yetkisiz olan Bakırköy İcra Müdürlüklerinde başlatılmıştır.

Borca, imzaya, faize ve borcun sair tüm ferilerine itiraz hakkımız saklı kalmak kaydı ile yetki itirazımızın kabulüne karar verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER :İİK, TTK, HMK sair yasal mevzuat
NETİCE-İ TALEP                        : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle,

  • Yetki itirazımızın kabulü ile Bakırköy …. İcra Müdürlüğünün yetkisizliğine,
  • Yetkisiz icra müdürlüğünde başlatılan takibin iptaline,
  • Takibe konu alacak için K.Çekmece İcra Müdürlükleri’nin yetkili olduğunun tespitine,
  • Yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımla talep ederim…./…../2015

Davacı  Vekili

                                                                                                               Av. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat