İbraname Düzenlenirken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

İbraname Düzenlenirken Nelere Dikkat Edilmelidir?

İbranamenin yazılı olarak düzenlenmesi gerekmektedir. İbraname­nin bilgisayar veya daktilo ile yazılması ya da hazır matbu kağıt kullanı­larak düzenlenmesi mümkün olmakla birlikte, ibranamenin iş sözleşme­sinin sona ermesi sırasında düzenlenip düzenlenmediği konusunda or­taya çıkabilecek uyuşmazlıklarda kanıt olarak kullanılabilmesi bakımın­dan, tamamen işçinin kendi el yazısı ile kaleme alınmasında yarar bu­lunmaktadır.

İbraname düzenlenmesi sırasında şu hususlara dikkat edilmesi ge­rekmektedir.

1- ibraname metni ile ilgililerin imzalan arasında fazla boşluk bıra­kılmamalıdır.

2-  Aynı metin içinde farklı renkte kalemlerle yazılmış bilgilere yer verilmemelidir.

3- Bilgisayar veya daktilo ile hazırlanan ancak, işçinin adı soyadı, ücret miktarı, ibraname tarihi gibi kısımların sonradan el yazısı ile dol­durulmak üzere boş bırakıldığı ibraname örnekleri kesinlikle kullanılmalıdır. Matbuu ibranameler Yargıtayca geçersiz kabul edilmekte­dir. Yargıtay verdiği bir Karar ile “ibranamenin matbu olarak düzenlenip, bırakılan boşlukların sonradan doldurulduğu, dinlenen ve ibrana­mede imzası bulunan tanığında da ifadesinin bu yönde olduğu, ibrana­menin önceden alındığı belirtilerek ibranamenin geçersiz olduğunu” karar altına almıştır.

  • İşveren taranndan düzenlenen ibraname işçinin imzasını taşıma­lıdır.
  • İbranamede işverenin adı soyadı, adresi bulunmalıdır.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat