Hukuki Danışmanlık Sözleşmesi Örneği

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Hukuki Danışmanlık Sözleşmesi Örneği

HUKUK DANIŞMANLIĞI ÜCRET SÖZLEŞMESİDİR.

1. Bu sözleşme ile bir tarafta Av……………….., Av. …………………… (sözleşmede Avukat olarak anılacaktır); diğer tarafta …………………………………………. (sözleşmede asil olarak anılacaktır) aşağıdaki şartlar dairesinde ve AK.’nun 35/2. maddesi kapsamında bir avukatlık ücret sözleşmesi yapmış bulunmaktadırlar.

2. AK.’nun 35/2. maddesi kapsamındaki sözleşmeli avukat kavramı adından anlaşılacağı üzere, hukuki konularda bilgisine başvurulacak yani danışılacak kişi olarak kabul edilir. Avukatlık Kanunu’ nun 2 ve 35′ inci maddesiyle birlikte düşünüldüğünde, sözleşmenin tarafı olan kişiyle sınırlı olarak hukuki münasebetlerin düzenlenmesi, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve genellikle hukuk kurallarının tam olarak uygulanması hususunda hukuk danışmanının fikirlerinden yararlanılır. Hukuk danışmanı, “bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis” eden kişidir. Bu nedenle Hukuk Danışmanlığına ilişkin olarak yapılan bu sözleşme sadece sözlü veya yazılı danışmaları kapsamaktadır.

3. Avukat, her türlü hukuki sorunda asile gerekli hukuki yardımı yapmayı kabul etmiştir. Bu amaçla; asil her zaman belli bir konuda avukatın sözlü veya yazılı görüşünü veya hazır yazışmaların hukukilik ve yerindeliğinin incelenmesini avukatından isteyebilecektir.

4. Birinci madde de yazılı hususlara, Avukat en geç bir hafta içersinde cevap vermek zorundadır. Durumun ve olayın gereklerine göre, bu süre taraflarca değiştirilebilir.

5. Asilin, avukatın görüş ve önerilerine uymak zorunluluğu olmadığı gibi, avukatın da bu nedenle herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6. Avukat, hukuki danışmanlık (sözleşmeli avukat) görevini, Baroya bildirmiş olduğu bürosunda yapacaktır. Avukatın kabulü şartıyla, durumu yerinde incelemek veya bir görüşmede hazır bulunulması gereken hallerde her türlü konaklama ve yolculuk giderleri asil tarafından ve peşinen karşılanacaktır. Konaklanacak yer ve yapılacak yolculuk, avukatın meslek onuruna uygun şekilde olacaktır.

7. Yukarıda yazılı hizmetleri karşılığında avukata aşağıda yazılan şekilde ücret ödenecektir.

7.1. Her ayın 15. günü 2.500.-YTL. ücret olarak ödenecektir. Ödemeler, ………………………….’ un Kızılay ……….. Şubesindeki (Şube Kodu ……..) …… numaralı hesabına yatırılacaktır.

7.2. Sözlü veya yazılı danışma süresi aylık 10 saati geçen hallerde ilave her bir saat için 250.-YTL. daha ücret olarak avukata ödenecektir.

7.3. İşbu sözleşme “asille ilgili olarak bir ayda ortalama 2 veya 3 sözleşme hazırlanacağı, keza hazırlanan bu sözleşmelerin karma akit dışında ve genel mahiyetli sözleşmeler olacağı” ve “bir ayda yaklaşık olarak 10 kez telefon görüşmesiyle tarafımızdan genel mahiyetli hukuki bilgi isteneceği” taraflarca kabul edilerek imzalanmıştır.

8. Bu kapsamda değerlendirilemeyecek kadar yoğun bir çaba ve mesaiyi gerektirir işlerin ortaya çıkması halinde taraflar söz konusu iş için ayrıca bir ücret kararlaştırabileceklerdir.

9. İşbu anlaşma imza tarihinden itibaren 1 yıllık süre için yapılmış olup, taraflardan her birisi bu sürenin dolmasından en az 15 gün evvel yazılı olarak diğerine bildirmek kaydıyla anlaşmayı tek taraflı olarak feshedebilir. Aksi halde sözleşme kendiliğinden yenilenmiş sayılacaktır. Bu halde yeni dönemde ödenmesi gereken ücret konusunda tarafların anlaşması esastır. Anlaşma olmaması halinde İstanbul Barosu Yönetim Kurulunun, yenileme tarihinde yürürlükte bulunan Tavsiye Niteliğindeki EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİNDE yazılı olacak ücret taraflarca da kabul edilmiş sayılacaktır. Bu anlamda İstanbul Barosu’ nun yayımladığı veya yayımlayacağı, Tavsiye Niteliğindeki En Az Ücret Çizelgeleri işbu sözleşmenin taraflarını bağlayıcı, esaslı bir parçasıdır.

10. Bu kapsamda değerlendirilemeyecek kadar yoğun bir çaba ve mesaiyi gerektirir işlerin ortaya çıkması veya asili herhangi bir dava veyahut icra takibinde temsil etmek gerektiği hallerde taraflar söz konusu iş için ayrıca bir ücret kararlaştıracaklardır. Bu işler kesinlikle işbu sözleşme kapsamında değerlendirilemez.

11. İşbu sözleşmede yazılı olan ücret alacaklarının hiç birisine Stopaj ile Katma Değer Vergisi dahil olmayıp, ücretin tahsili ve makbuz tanzimi aşamasında stopaj ile KDV. ayrıca hesaplanarak, işverenden tahsil edilecektir.

12. Avukatın bürosunda çalışan personelin, masraflar ve sözleşmeyle ilgili her türlü konuda tanık olarak dinlenebileceğini taraflar şimdiden kabul etmişlerdir.

13. Bu sözleşmeden doğan anlaşmazlıklarda ŞİŞLİ İcra ve Mahkemelerinin yetkili olacağını taraflar kabul etmişlerdir. İşbu sözleşme hiçbir şekilde asilin, üçüncü kişiler nezdinde avukat tarafından temsilini içermez.

14. Bu anlaşma iki nüsha olarak düzenlenmiş, tarafların serbest iradesiyle imzalanmış ve taraflara birer nüsha verilmiştir. 01.06.2004
Asil . Avukatlar
………. ………….. Av. , Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat