Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Hangi hallerde borçlunun banka hesabına haciz konulamaz?

Hakkında takibi kesinleşen borçluların banka hesaplarına haciz konulabilmesi için, muhatap bankaya, ya mevduat haczi müzekkeresi, yada İİK 89/1 maddesi uyarınca 1. haciz ihbarnamesi gönderilmesi gerekmektedir.

Borçlunun banka hesabına haciz konulabilmesinin bir takım istisnaları bulunmaktadır;

Birinci istisna, üzerine haciz konulması istenen hesabın, borçlunun maaş hesabı olması durumudur. Borçlunun maaş hesabına haciz konulması durumunda, geçimini sağlama imkanı elinden alınacağından, bu hesabın üzerine haciz tatbiki mümkün değildir. Uygulamada, icra müdürlükleri, bankalara gönderilen müzekkerelere, “maaş hesabı olması durumunda haciz tatbik edilmemesi” şerhini düşmekte iseler de, bu durumun icra müdürlüğünce atlandığı sıklıkla görülmektedir.

Haciz müzekkeresini tebliğ alan bankalar, hesabın maaş hesabı olup olmadığını görebilecek durumdadırlar. Ancak gönderilen müzekkerede bu hususta bir şerh yoksa, riske girmemek adına, hesap üzerine, maaş hesabı olduğunu bildikleri halde haciz tatbik etmektedirler.

Aktif sigortalı çalışan borçlunun maaşı üzerine haciz konulması elbette mümkündür. Ancak bunun yolu, bankadaki maaş hesabına haciz konularak değil, borçlunun aktif sigortalı çalışmakta olduğu işyerine maaş haczi müzekkeresi gönderilmek suretiyle olur. Bu durumda haciz müzekkeresi kendisine ulaşan işveren, ilgili icra dosyasına, borçlunun maaşının tamamını değil, 1/4 ünü ve sair ücretlerini kesinti yaparak işçi çalışmaya devam ettiği müddetçe ödemekle yükümlü olur.

Yargıtayın, maaş hesabı üzerine konulan haczin, maaşın 1/4 ü için geçerli olduğu şeklinde kararı mevcut ise de, yukarıda yapmış olduğumuz açıklama nedeniyle yargıtayın bu görüşüne katılmıyoruz.

Maaş hesabı üzerine haciz konulması durumunda, hesabın, maaş haczi olduğunu belgeleyecek evraklarla (Hesaba ilişkin ıslak imzalı ekstreler bunun için yeterli olacaktır) icra müdürlüğüne müracaat ederek talepte bulunmanız gerekecektir.

Maaş hesabı üzerine konulan haczin fekki için icra müdürlüğüne hitaben yazılması gereken talep örneğineburadan ulaşabilirsiniz.

Aynı şekilde, borçlunun banka hesabı emekli (Yaşlılık, malullük vs) maaşı hesabı ise, bu hesaba haciz konulması da mümkün değildir. Borçlunun rızası olmadıkça, emekli maaşının haczi, hiç bir surette mümkün değildir. İcra takibi kesinleşmeden, haciz esnasında emeklinin, dosyaya icra kefili alınması ve emekli maaşına haciz konulmasına muvafakat beyanının alınması üzerine verilen muvaffakatleri dahi, Yargıtay, İcra Emri gönderilmeden icra kefili hakkında takip kesinleşmediğinden ve haciz baskısı altında özgür iradeyle verilmediğinden bahisle geçerli saymamaktadır.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat