İhalenin Feshi Dava Dilekçesi

Halkı Kin Ve Düşmanlığa Tahrik Veya Aşağılama Suçu Nedir? Cezası Ne Kadar?

MADDE 216- (1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımın­dan farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düş­manlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis ce­zası ile cezalandırılır.

Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fi­ilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK VEYA AŞAĞILAMA SUÇU SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER:

Maddede tanımlanan suçlarla korunmak istenilen hukuksal yarar, kamu barışı­nın korunmasıdır. Bu suretle, halkın çeşitli kesimleri arasında kin ve düşmanlık duygularının doğmasının önlenmesi amaçlanmıştır.

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK VEYA AŞAĞILAMA SUÇU SUÇUN FAİLİ:

Fail açısından bir özellik göstermeyen bu suçların faili herhangi bir kimse olabilir.

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK VEYA AŞAĞILAMA SUÇU SUÇUN MADDİ UNSURU:

a) Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçunun Maddi Unsuru: Maddenin 1.fıkrasında tanımlanan bu suçun maddi unsuru; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mez­hep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmektir. Suçun oluşması bakımından bu tahrikin “kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike ortaya çıkarması ge­rekmektedir.

b) Halkın Bir Kesimini Aşağılama Suçunun Maddi Unsuru: Maddenin ikinci fıkrasında tanımlanan bu suçun maddi unsuru; halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılıklarına dayanarak alenen aşağılamaktır.
Kendisine özgü özellik taşıyan bir “hareket” suçu olan, bu suçun oluşması için fık­rada belirtilen özelliklere sahip ve halkın bir kesimini oluşturan gayrimuayyen sayıdaki kişilerin aşağılanması, tahkir edilmesi gerekir. Belirli bir kişi veya kişileri aşağılamak bu suçu oluşturmaz.

Bu suç, sözle, yazıyla, basın yoluyla veya diğer herhangi bir araçla işlenebilir.

c) Dini Değerleri Aşağılama Suçunun Maddi Unsuru: Maddenin üçüncü fıkra­sında tanımlanan bu suçun maddi unsuru, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamaktır.

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK VEYA AŞAĞILAMA SUÇU SUÇUN MANEVİ UNSURU:

Bu suçun manevi unsuru kast olup, taksirle işlenmeleri mümkün değildir.

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK VEYA AŞAĞILAMA SUÇU KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DA­VA ZAMANAŞIMI:

Kovuşturma: Bu suçların soruşturma ve kovuşturmaları re’sen yapılır.

Görevli Mahkeme: 5235 sayılı Kanunun 10. ve ll. maddeleri gereğince bu suçlar dolayısıyla açılan davalarda görevli mahkemeler, 1.fıkradaki suçta asliye ceza, 2. ve 3.fıkradaki suçlarda ise sulh ceza mahkemesidir. Ancak, suçun basılmış eserler yoluyla işlenmesi durumunda, 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 27.maddesi uyarınca 2. ve 3.fıkralardaki suçlara da asliye ceza mahkemesinde bakılır. Bu du­rumda, aynı yerde asliye ceza mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması halinde bu davalar iki numaralı mahkemede görülür ve bu davalar acele işlerden sayılır.

Suçun Yaptırımı: l.fıkrada bir yıldan üç yıla kadar, 2. ve 3.fıkralarda ise altı aydan bir yıla kadar hapis cezasıdır.

Dava Zamanaşımı: TCK’nun 66/1-e bendi uyarınca, bu suçların dava zama­naşımı süresi sekiz yıldır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat