HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ-BORCUN ÖDENMESİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ-BORCUN ÖDENMESİ

T.C.
YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ
E. 2017/14188
K. 2017/12126
T. 4.10.2017

* HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklanan İlama Dayalı Başlatılan İcra Takibinde Haciz İşleminin Kaldırılması ve Tahsilatın Belediye’ye İadesi İstemi – Haczedilen Hesaptan Gelen Para İle Dosya Borcunun Ödenmesinin Haczedilmezlik Şikayetinin Esasının İncelenmesine Engel Olmadığı/Şikayetin Esasının İncelenmesi Gerektiği )

* BORCUN ÖDENMESİ ( Şikayete Konu İcra Takip Dosyasına Haciz Konulan Defterdarlık Hesabından Şikayet Tarihinden Önce Para Gönderildiğinin ve Alacaklılara Ödendiğinin Anlaşıldığı – Haczedilen Hesaptan Gelen Para İle Dosya Borcunun Ödenmesinin Haczedilmezlik Şikayetinin Esasının İncelenmesine Engel Olmadığı – Haczedilmezlik Şikayetinin Esası İncelenerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken Yazılı Şekilde Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )
4709/m.5
5779/m.7
5393/m.15

ÖZET : Dava, kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan ilama dayalı başlatılan icra takibinde haciz işleminin kaldırılması ve tahsilatın Belediye’ye iadesi istemine ilişkindir.

Mahkemece, dava açılmadan önce şikayete konu haczedilen para alacaklıya ödenmiş ve dosya infaz edilmiş olup, dava açılmadan önce ödenen paranın iadesi icra hukuk mahkemesinden istenemeyeceğinden şikayetin reddine karar verilmesi üzerine hüküm; şikayetçi borçlu vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Şikayete konu icra takip dosyasına, haciz konulan Defterdarlık hesabından şikayet tarihinden önce para gönderildiği, alacaklılara ödendiği anlaşılmaktadır. Haczedilen hesaptan gelen para ile dosya borcunun ödenmesi haczedilmezlik şikayetinin esasının incelenmesine engel değildir. Bu sebeple haczedilmezlik şikayetinin esası incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.

DAVA : Taraflar arasında görülen ve yukarda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Şikayet eden borçlu Belediye vekili İcra Mahkemesi’ne başvurusunda; kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan ilama dayalı başlatılan icra takibinde, … Valiliği Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü’ne gönderilen 89/1 haciz ihbarnamesi işleminin yasaya aykırı olduğunu 4706 Sayılı Kanun’un 5. maddesinin 5. ve 9. fıkra hükümlerine göre Hazine tarafından satılan taşınmazlardan Belediye adına %10 pay ayrılarak Belediye’ye ödenmek üzere emanet hesaplarında tutulan 775 Sayılı Gecekondu Yasası’na göre kullanılmak üzere fon hesabına aktarılması gereken 5779 Sayılı Kanun’un 7. maddesi hükmü ile vergi hükmünde olan alacakların, 5393 Sayılı Kanun’un 15. maddesine göre haczedilemeyeceğini ileri sürerek dosyadaki haciz işleminin kaldırılmasını ve tahsilatın Belediye’ye iadesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme’ce; dava açılmadan önce şikayete konu haczedilen para alacaklıya ödenmiş ve dosya infaz edilmiş olup, dava açılmadan önce ödenen paranın iadesi icra hukuk mahkemesinden istenemeyeceğinden şikayetin reddine karar verilmesi üzerine hüküm; şikayetçi borçlu vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Şikayete konu icra takip dosyasına, haciz konulan Defterdarlık hesabından şikayet tarihinden önce para gönderildiği, alacaklılara ödendiği anlaşılmaktadır. Haczedilen hesaptan gelen para ile dosya borcunun ödenmesi haczedilmezlik şikayetinin esasının incelenmesine engel değildir. Bu sebeple haczedilmezlik şikayetinin esası incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda .yazılı sebeplerle İİK’nun 366. ve 6100 Sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 Sayılı HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK’nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin harcın istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 4.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat