HACİZ MÜZEKKERESİNDE ALACAKLI ADININ YANLIŞ YAZILMASI

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

HACİZ MÜZEKKERESİNDE ALACAKLI ADININ YANLIŞ YAZILMASI

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2017/3576
KARAR NO: 2017/9344
KARAR TARİHİ:15.06.2017 

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ: Niğde İcra Hukuk Mahkemesi

TARİHİ : 11/03/2016

NUMARASI: 2016/74 – 2016/96

DAVACI: V.D.

DAVALI: H.İ.Ö.Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 13.02.2017 tarih, 2016/10474 E. – 2017/1787 K. sayılı Daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkikinin davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Neşe Yüksel tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Düzeltilmesi istenen Yargıtay ilamıyla bunda atıf yapılan mahkeme kararında yazılı gerekçeler ve dosyada mevcut belgeler karşısında karar düzeltme isteği yerinde görülmediği gibi HUMK.nun 440. maddesinde yazılı dört halden hiç birine de uymadığından İİK.nun 366. ve HUMK.nun 442. maddeleri uyarınca (REDDİNE), takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınmasına, 65,40 TL karar düzeltme harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın karar düzeltme isteyenden tahsiline, 15.06.2017 gününde oy çokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

Alacaklı Halil İbrahim Ö. tarafından borçlu Vedat D. hakkında başlattığı kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takibin kesinleşmesinden sonra alacaklının 26.01.2016 tarihli talebi üzerine borçlunun adına kayıtlı veya murisinden intikal edecek taşınmazlarına haciz konulması için 26.01.2016 tarihinde tapu sicil müdürlüğüne müzekkereler yazıldığı, bu müzekkerelerin incelenmesinde icra dosya numarasının doğru olarak Niğde 2. İcra Müdürlüğü’nün 2016/2.13 Esas nosunun yazıldığı, aynı vekilde borçlu isminin Vedat D. olarak belirtildiği ancak müzekkerede alacaklı kısmına alacaklı Halil İbrahim Ö. yerine maddi hata sonucunda F…..bank A.Ş olarak yazıldığı haciz müzekkerelerinin tapuda borçluya ait veya borçluya intikal eden taşınmazın tapu sicil kayıtlarına işlendiği görülmektedir.

Ayrıca taşınmaz hacizleri ile ilgili 103 Davet kağıdında alacaklı ve borçlu isimlerinin doğru olarak gösterilip borçluya 10.02.2016 tarihinde tebliğ edildiği, borçlunun hacze kesin bir itirazının bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Şu hale göre alacaklının borçlu hakkında takip yaptığı Niğde 2. İcra Müdürlüğü’nün 2016/2.3 Esas sayılı dosyasından bu dosya numarası da yazılmak sureti ile taşınmaz haczinin yapıldığı şüphesiz olup, haciz müzekkeresinde alacaklı isminin sehven yanlış yazılmış olmasının sonuca etkisi yoktur. Mahkemece, borçlunun haciz müzekkeresinin üzerinde alacaklı isminin yanlış yazılması gerekçesi ile hacizlerin kaldırılması isteminin reddi gerekirken, müzekkerede sehven ismi yazılan “F…..bank” lehine haciz konulduğunun kabulü ile hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesi isabetsiz olup kararın bu gerekçe ile bozulması gerekirken onanması yönündeki Dairemizin sayın çoğunluğunun görüşüne katılmıyorum. 15/06/2017

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat