Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu

Mesafeli satış sözleşmesi nedir?

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu

T.C YARGITAY

18.Ceza Dairesi

Esas: 2015 / 22494

Karar: 2017 / 753

Karar Tarihi: 11.07.2017

ÖZET: Uygulama konusu kanun hükmü hakkındaki Anayasa Mahkemesi iptal kararının yayımlanmış olması nedeniyle hak yoksunluklarının karar yerinde yeniden değerlendirilmesi gerekir. Bu hususun değerlendirilmemesi ie kanuna aykırı olup temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, hükmün bozulması gerekir.(5237 S. K. m. 53, 265) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K.)

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Uygulama Konusu Kanun Hükmü Hakkındaki Anayasa Mahkemesi İptal Kararı

1- TCK’nın 265. maddesinde “görevi yaptırmamak için direnme” başlığıyla “seçenekli hareketli” ve “amaçlı bir fiil” olarak düzenlenen ve görevin yapılmasını önleme maksadıyla kamu görevlisine karşı gelinmesi eylemleri cezalandırılan suç tipinde; hareketin “cebir veya tehdit” şeklindeki icrai davranışlarla işlenebileceğinin öngörüldüğü ve belirtilen tipik hareketleri içermeyen pasif direnme fiillerinin bu suçu oluşturmayacağı göz önüne alındığında; somut olay kapsamında, iş yeri sorumlusu olan sanığın, iş yerinin bir kısım odalarını kilitleyip girişlerine görevli koyduğunun anlaşılması karşısında görevlilere karşı görevin yapılmaması için gerçekleştirdiği cebir veya tehdit eylemlerinin nelerden ibaret olduğu karar yerinde tartışılıp değerlendirilmeden “yargılama görevi yapan görevlileri, görevlerini yapmaları için engellediği” şeklindeki yetersiz gerekçeyle sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi,

Hak Yoksunluklarının Yeniden Değerlendirilmesi Gereği

2- Kabule göre de;

TCK’nın 53/1-b maddesinde yer alan hak yoksunluğunun uygulanmasına ilişkin hükmün Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararıyla iptal edilmesi nedeniyle uygulanma olanağının ortadan kalkmış olması,

Bozmayı gerektirmiş ve sanık … müdafii ile O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnamedeki isteme uygun olarak hükmün BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 11.07.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat