GIYAPTA HAKARET SUÇU – CEZANIN BELİRLENMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

GIYAPTA HAKARET SUÇU – CEZANIN BELİRLENMESİ

T.C.
YARGITAY
18. CEZA DAİRESİ
E. 2016/4005
K. 2018/2719
T. 28.2.2018

HAKARET SUÇU ( Bir Kimseye Onur Şeref ve Saygınlığını Rencide Edebilecek Nitelikte Somut Bir Fiil veya Olgu İsnat Eden veya Sövmek Suretiyle Bir Kimsenin Onur Şeref ve Saygınlığına Saldıran Kişinin Üç Aydan İki Yıla Kadar Hapis veya Adli Para Cezası İle Cezalandırılacağı )

GIYAPTA HAKARET SUÇU ( Mağdurun Gıyabında Hakaretin Cezalandırılabilmesi İçin Fiilin En Az Üç Kişiyle İhtilat Ederek İşlenmesi Gerektiği – Tekerrüre Esas Alınan Önceki Mahkumiyetin Kesin Nitelikteki Adli Para Cezasından İbaret Olması Karşısında Sanık Hakkında TCK’nın 58. Maddesinin Uygulanamayacağının Gözetilmemesinin İsabetsiz Olduğu )

* EKSİK İNCELEME ( Eylemde İhtilat Unsurunun Oluşup Oluşmadığı Araştırılıp Gerekçede Tartışılmaksızın Eksik İnceleme ve Yeterli Olmayan Gerekçeyle Mahkumiyet Kararı Verilmesinin İsabetsiz Olduğu – Gıyapta Hakaret Suçu )

* CEZANIN BELİRLENMESİ ( TCK’nın 61. Maddesindeki Ölçütler ve 3. Maddesindeki “Fiilin Ağırlığı İle Orantılı Ceza Verilmesi İlkesi” Çerçevesinde Temel Cezanın Saptanması Gerektiği Gözetilmeden Alt Sınırdan Uzaklaşılarak ve Hakkaniyet Ölçülerine Uyulmayarak Fazla Ceza Tayininin Bozmayı Gerektirdiği )

5237/m.3,58,61,125/1

ÖZET : Dava, gıyapta hakaret suçuna ilişkindir.

TCK’nın 125/1. maddesi uyarınca, gıyapta hakaret suçunun en az üç kişi ile ihtilat edilerek işlenmesi gerekmekte olup, Mahkemece sanığın müştekiler hakkında iddianamede belirtilen hakaret içerikli sözleri, tanık olarak dinlenilen kişilerin yanında söylediği kabul edilmiş ise de, katılanın “sanık iddianamede belirtilen hakaretleri eşimin yanında ve tanıkların yanında yapmış” şeklinde, tanığın “iddianamede geçen hakaret sözlerini gerek benim yanımda gerekse diğer çalışanların yanında sürekli kullanıyor” şeklindeki beyanları karşısında, işletmede çalışan görevlilerin beyanlarına başvurularak, eylemde ihtilat unsurunun oluşup oluşmadığı araştırılıp, gerekçede tartışılmaksızın eksik inceleme ve yeterli olmayan gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi,

TCK’nın 61. maddesindeki ölçütler ve aynı Kanunun 3. maddesindeki “fiilin ağırlığı ile orantılı ceza verilmesi ilkesi” çerçevesinde somut olay açıkça irdelenerek, temel cezanın saptanması gerektiği gözetilmeden, dosya içeriğiyle uyumlu olmayan “suçun işleniş şekli, suç konusunun önem ve değeri, sanığın güttüğü amaç ve saiki” gibi maddedeki bazı ibarelerin tekrarlanması suretiyle, temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak ve hakkaniyet ölçülerine uyulmayarak fazla ceza tayini,

Tekerrüre esas alınan önceki mahkumiyetin, kesin nitelikteki adli para cezasından ibaret olması karşısında, sanık hakkında TCK’nın 58. maddesinin uygulanamayacağının gözetilmemesi isabetsizdir.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

TCK’nın 125/1. maddesi uyarınca, gıyapta hakaret suçunun en az üç kişi ile ihtilat edilerek işlenmesi gerekmekte olup, Mahkemece sanığın müştekiler hakkında iddianamede belirtilen hakaret içerikli sözleri, tanık olarak dinlenilen kişilerin yanında söylediği kabul edilmiş ise de, katılanın ”sanık iddianamede belirtilen hakaretleri eşimin yanında ve tanıkların yanında yapmış” şeklinde, tanığın ”iddianamede geçen hakaret sözlerini gerek benim yanımda gerekse diğer çalışanların yanında sürekli kullanıyor” şeklindeki beyanları karşısında, işletmede çalışan görevlilerin beyanlarına başvurularak, eylemde ihtilat unsurunun oluşup oluşmadığı araştırılıp, gerekçede tartışılmaksızın eksik inceleme ve yeterli olmayan gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi,

Kabule göre de;

1-) TCK’nın 61. maddesindeki ölçütler ve aynı Kanunun 3. maddesindeki “fiilin ağırlığı ile orantılı ceza verilmesi ilkesi” çerçevesinde somut olay açıkça irdelenerek, temel cezanın saptanması gerektiği gözetilmeden, dosya içeriğiyle uyumlu olmayan “suçun işleniş şekli, suç konusunun önem ve değeri, sanığın güttüğü amaç ve saiki” gibi maddedeki bazı ibarelerin tekrarlanması suretiyle, temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak ve hakkaniyet ölçülerine uyulmayarak fazla ceza tayini,

2-) Tekerrüre esas alınan önceki mahkumiyetin, kesin nitelikteki adli para cezasından ibaret olması karşısında, sanık hakkında TCK’nın 58. maddesinin uygulanamayacağının gözetilmemesi,

3-) TCK’nın 53/1-c maddesindeki hak yoksunluklarından, kendi alt soyu yönünden koşullu salıverme tarihine, kendi alt soyu dışındakiler bakımından ise cezanın infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi yerine, (c) bendindeki tüm haklardan koşullu salıverme tarihine kadar yoksunluğa karar verilmesi,

4-) TCK’nın 53/1-b maddesinde yer alan hak yoksunluğunun uygulanmasına dair hükmün, Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 Sayılı kararı ile iptal edilmesi sebebiyle uygulanma olanağının ortadan kalkmış olması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanık …’ın temyiz nedenleri yerinde görülmekle tebliğnameye uygun olarak HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 28.02.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat