‘Gelir Uzmanları 666 sayılı KHK’ya göre maaş alamaz’

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

‘Gelir Uzmanları 666 sayılı KHK’ya göre maaş alamaz’

DANIŞTAY

ONBİRİNCİ DAİRE

Esas No: 2013/3412

Karar No: 2017/4757

Karar Tarihi: 07.06.2017

İstemin Özeti : Gelir uzmanı olarak görev yapan davacı tarafından, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden yararlandırılması talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada; 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 10. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152. maddesinin “II-Tazminatlar” kısmının “A-Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde, ek ödemeden yararlandırılacak unvanlar arasında “gelir uzmanı” unvanının sayılmaması karşısında tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 26.11.2012 tarihli ve E:2012/806; K:2012/2159 sayılı kararının; davacı tarafından, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Cumhur Öztürk

Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince, davacının Anayasaya aykırılık iddiası ciddi bulunmayarak işin gereği görüşüldü:

İdare mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın ONANMASINA; temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına; kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07.06.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

DANIŞTAY

ONBİRİNCİ DAİRE

Esas No: 2013/6041

Karar No: 2017/3228

Karar Tarihi: 30.03.2017

İstemin Özeti : …….Vergi Dairesi Başkanlığında gelir uzmanı olarak görev yapan davacı tarafından, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 10. maddesi ile düzenlenen ücret ve tazminatlardan yararlandırılması talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada; davacının kadro görev unvanının 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 10. maddesinin (c) bendi ile 657 sayılı Kanunun 152. maddesinin Tazminatlar kısmının, Özel Hizmet Tazminatı Bölümünün (ğ) bendinde sayılmadığının anlaşılması karşısında tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 27.05.2013 tarihli ve E:2013/635; K:2013/1104 sayılı kararının; davacı tarafından, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Muhammed Yasir Yürük

Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, 2577 sayılı Kanun’un 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerine uymadığından, temyiz isteminin reddi ile kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

İdare mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın ONANMASINA; temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına; kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30.03.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

DANIŞTAY

ONBİRİNCİ DAİRE

Esas No: 2013/3071

Karar No: 2017/3198

Karar Tarihi: 30.03.2017

İstemin Özeti : ….. Vergi Dairesi Başkanlığında gelir uzmanı olarak görev yapan davacı tarafından, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 10. maddesinde düzenlenen ek ödemeden yararlandırılması talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada; 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 10. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152. maddesinin “II-Tazminatlar” kısmının “A-Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde, ek ödemeden yararlandırılacak unvanların tek tek sayıldığı, madde metninde “gelir uzmanı” unvanının sayılmadığının anlaşılması karşısında tesis edilen işlemde mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen Ankara 10. İdare Mahkemesinin 13/02/2013 tarihli ve E:2012/596; K:2013/118 sayılı kararının; davacı tarafından, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Münevver Ercan

Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

İdare mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın ONANMASINA; temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına; kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30/03/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat