GAZETE DAĞITIM VE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

TCK m. 136 nedir?

GAZETE DAĞITIM VE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

Bir Taraftan   : …

Diğer Taraftan       : …

Adresinde bulunan (Bayi) arasındaki esaslar ve koşullar altında bir Bayilik Sözleşmesi yapılmıştır. Taraflar yukarıda yazılı bulunan adreslerinin tebligat adresleri olduğunu kabul ederler.

Sözleşme içinde Dağıtım Şirketinin adı özetli “ŞİRKET” Başbayinin de tanımı “BAYİ” olarak geçer.

 1. A) GENEL HÜKÜMLER:
 2. KONU VE AMAÇ:

Şirket dağıtımını yaptığı yayınların okur kitlesine istenilen yerde, istenilen zamanda, istenilen miktar ve düzenli olarak ulaştırılmasını sağlamak amacıyla “……………….” Bölgesinde/şehrinde dağıtım, pazarlama ve satış yetkisini BAYİ’ye vermiştir. Sözleşme süresince bölge sınırları dâhilinde bir başka kişi veya kuruluşa dağıtım ve satış için yayın veremez. Ancak, şirket tarafından uygun görülen yayınevi abone büroların özel çalışma statüsünü BAYİ peşinen kabul eder.

 1. BAYİLİK BÖLGESİNİN SINIRLARI:

……………, unvanlı Bayi’nin bölge sınırları “…………………” şeklinde karşılıklı olarak belirlenmiştir. ŞİRKET, BAYİ’ye bilgi vermeden ve rızası olmadıkça bayilik bölge sınırlarını değiştiremeyecektir. Ancak gerek bayinin gerekse ŞİRKET’in menfaatini olumsuz etkileyen durumlarda ortaklaşa karar verilerek bayiinin rızası ile değişiklik yapılabilecektir.

BAYİ, ŞİRKET tarafından gönderilen yayınları yalnız kendi bölgesinde dağıtacaktır. Bayilik bulunan başka bölgelere yayın göndermeyecek ve diğer bayilerle haksız rekabete girmeyecektir. BAYİ bölgesindeki Tali bayilerin açık isim ve adresleriyle ŞİRKET’e bildirir. Yeni bayiler açması veya mevcut Tali bayileri iptal etmesi halinde ŞİRKET’e yazılı olarak bilgi verecektir. Ayrıca ŞİRKET’in bölgesinde tespit etmiş olduğu Tali Bayi boşluklarını kısa sürede dolduracaktır.

 1. BAYİNİN YAPISI VE SATIŞ İLKESİ:

BAYİ bölgesinin sınırları içerisinde işin yapılması için elverişli yer ve konumda şirketin uygun göreceği büyüklükte büro dağıtım yeri ile dağıtım için gerekli nakliye araçlarını, büro makine ve malzemelerini bulundurmak, ayrıca yeterli sayı ve kalitede eleman çalıştırmakla yükümlüdür.

BAYİ, ŞİRKETÇE belirlenecek olan standart bayilik bürosunu, yayın dağıtım ve promosyon dağıtım bölümlerini şirketçe belirlenen tip ve dizayna uygun olarak yaptırmakla yükümlüdür.

BAYİ, ŞİRKET tarafından gönderilecek yayınların dağıtım, pazarlama ve satışında her ne düşünce ve kanı ile olursa olsun kaçınmamayı, yayınlar arasında taraf tutmamayı, farklı işlem yapmamayı, dini inanç ve siyasi amaç gözetmemeyi kabul eder.

BAYİ, ŞİRKET’in yazılı izni olmadıkça başka bir dağıtım kuruluşunun veya yayınevinin yayınlarını dağıtmayacaktır.

 1. B) YAYIN DAĞITIMI VE PAZARLANMASI:
 2. YAYIN MİKTARININ BELİRLENMESİ:

Yayınlar BAYİ’nin talep ettiği miktar üzerinde verilecek ve ŞİRKET’in dağıtım ve pazarlama sistemine uygun olarak dağıtıldığı ve süresi içerisinde satışa sunulduğu halde satılmayıp geri gelen yayınları ŞİRKET bayiden iade olarak geri alacaktır.

BAYİ talep verirken şirketin, her yayın için belirlemiş olduğu iade marjlarına uymak zorundadır. BAYİ’nin ihmali sonucu iade oranlarına uymaması ve bu konuda yazılı ikaz edildiği halde aksaklığın devam etmesi halinde fazla iade veya yok satma nedeniyle yayına verdiği zararı, ŞİRKET’in bayiden tazmin etme hakkı vardır.

Ancak özel nedenlerle ŞİRKET’in BAYİ’nin talep ettiği yayını arttırma veya eksiltme hakkı vardır. BAYİ bu artış ve eksiltmeleri satış yerlerine uygun şekilde dağıtmakla yükümlüdür.

 1. YAYINLARIN NAKLİYESİ VE TESLİM:

Yayınların BAYİ’ye nakliyesi ŞİRKET tarafından yapılır. BAYİ veya sorumlu personeli ŞİRKET’in nakliye aracını mutlaka karşılayacak ve yayın paketlerini “İmza Karşılığı” teslim alacaktır. Yayınların boşaltılması esnasında ŞİRKET’in dağıtım aracını geciktirmemek için yeterli sayıda elamanını görevlendirecektir. Gelmeyen veya kaybolan yayın paketlerini aynı gün yayın tesliminden hemen sonra ŞİRKET’in bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü’ne acilen bildirecektir. Kayıp paketlerin bulunmadığı takdirde düzenleyeceği “Zabıt Tutanağı”nı ilk iade döneminde yine ŞİRKET’in bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü’ne gönderecektir. Teslim alınmayan paketlerin kaybolmasından ŞİRKET sorumlu olmayacağı gibi bu kayıptan doğan yayınların zarar ve ziyanı, BAYİ hesabına borç kaydedilerek tazmin olunacaktır.

 1. MEDYA DIŞI ÜRÜNLER:

Medya Dışı Ürünler bayiden talep alınmak suretiyle gönderilecektir. Şayet ürün iadeli olarak satışa sunulacak ise bayiden talep alınmadan da satışa sunulabilecektir.

 1. DAĞITIM VE TEŞHİR:

BAYİ’ye gönderilen yayınların tamamı BAYİ tarafından en kısa süre içerisinde satış yerlerine yaygın olarak dağıtılarak (ve varsa kendi satış yerinde) satışa sunulur.Yayınlarla birlikte verilen ek ve promosyon ürünlerinin de eksiksiz olarak dağıtılıp, düzenli olarak okura ulaştırılması sağlanır. Dağıtım zamanı ve süresi ile ilgili olarak ŞİRKET’in talep ettiği koşullar BAYİ tarafından uygulanmak zorundadır.

Yayınların baskısının gecikmesi veya herhangi bir nedenle normal dağıtım süresinden sonra gelen yayınları bayi dağıtmakla mükelleftir. BAYİ yaptığı özel dağıtım ile ilgi masrafı, mutabakat sonucunda ŞİRKET’e fatura eder.

BAYİ kupon karşılığı vb. Promosyon ürünlerinin dağıtımını hiçbir bedel talep etmeden ve ŞİRKET’in sistemi doğrultusunda düzenli olarak okuma dağıtmayı, kuponları ve kalan promosyon ürünlerini istenilen zamanda eksiksiz olarak iade etmeyi, eksik kupon ve/veya ürünün daha önce şirketçe belirlenmiş olan bedelini ödemeyi kabul eder.

BAYİ, varsa kendi satış tezgahında ayrıca tüm Tali Bayilerinin tezgah, stand ve vitrinlerinde ŞİRKET’in göndereceği bütün yayınların teşhirini sağlayacaktır. Teşhirin yayın satışına etki eden ve önemli faktörlerinden biri olması nedeniyle bu konuda azami hassasiyeti gösterecek, gerekli teşhir standı vb. araçları temin edip satış yerlerine verecektir. BAYİ, ŞİRKET’in dağıttığı yayınlara ait afiş, pankart, duyuru vb. reklâm araçlarını yukarda belirtilen yerlerde dağıtmak ve astırmakla yükümlüdür. Bu tür işlere ait her çeşit astırma giderlerinin belgeleri ŞİRKET’e gönderildiğinde BAYİ hesabından derhal düşülecektir.

Promosyon kampanyalarının tanıtımı için ŞİRKET tarafından istenen çalışmaları da aynı koşullara göre BAYİ yapmakla yükümlüdür.

 1. PAZARLAMA:

BAYİ tarafından yapılması gereken dağıtım, iade, piyasa kontrol, yayın kaydırma, pazar araştırma, satış geliştirme vb. pazar faaliyetlerinin sistemi ve zamanlaması ŞİRKET tarafından BAYİ’ye bildirilir. BAYİ her türlü pazarlama çalışmasını ŞİRKET’in belirlediği şekilde ve saatte yapmak ve istenilen bilgileri ŞİRKET’e vermek bayilik bölgesinde yayın satışlarını artıracak tedbirleri almak ve pazarlama çalışmalarını yapmak zorundadır.

Pazar denetimleri sırasında satış yerlerinde biten yayın tespit edildiğinde fazla kalan yerlerden alıp biten yerlere takviye etmek suretiyle satış dengesi sağlayacaktır. Gerekiyorsa ŞİRKET’ten ek talepte bulunacaktır.

BAYİ dağıtım pazarlama ve bütün muhasebe işlemlerinde bilgisayar-modem vb. araçları ve şirketin gerekli gördüğü programları kullanmak, bu bilgilerin tümünü şirketin kullanımına ve denetimine açık tutmakla yükümlüdür.

 1. İADELER:

İadeler ŞİRKET’in belirleyeceği periyotlarla (Günlük veya Haftalık), kararlaştırılan iade alım gününde, ŞİRKET’in araçları ile yayınların BAYİ’ye teslim edildiği yerden alınacaktır.

İade dönemlerinde hangi yayınların, hangi sayılarının iadeye alınacağı ŞİRKET’çe BAYİ’ye önceden yazılı olarak bildirilecektir. Okunmuş, yıpranmış ve bildirilen yayınların dışında iade edilenler, ilavesi, promosyonu eksik, kuponu eksik yayınlar, BAYİ’nin ihmali nedeniyle dağıtılmadığı (satış şansını yok ettiği) yayınlar iade olarak kabul edilmeyerek, bu yayınların bedeli BAYİ’nin ŞİRKET’teki hesabına borç kaydedilecektir.

İade paketleri sağlam bir şekilde bağlanacak, dergiler mutlaka ambalajlanacaktır. Gazete paketleri adet olarak ŞİRKET’in belirleyeceği standartlarda yapılacak, ilaveler ve yayın ile birlikte dağıtılan ürünler ile ilgili yayınların iade edilecek miktarı kadar olacaktır.

BAYİ bütün iade paketlerinin üzerine kaşesini vurmak, ayrıca iade edeceği tüm yayınların isim, kot ve iade edeceği miktarı belirten “İade İrsaliyesi” düzenlemek zorundadır.

 1. DENETLEME:

ŞİRKET, BAYİ’nin pazarlama, satış, iade ve tediye işlerini her zaman murakabe etme hakkında haiz olup, bu murakabe neticesinde mukaveleye aykırı hareketlerini tespit ettiği takdirde dağıtım, pazarlama ve iade ile ilgili konulardan iki kez yazılı ikazdan sonra 3. bir ikaza gerek kalmaksızın ve yine 14. madde gereğince belirlenen tarihlerde tediyesini tam olarak yapmadığı takdirde bu kez hiçbir ihtar ve ihbara gerek olmadan, sözleşmeyi derhal fesih hakkına haizdir. Sözleşmenin bu sebeplerle feshi halinde BAYİ, ŞİRKET’in duçar olacağı her türlü zarar ve ziyanı tazminle mükelleftir.

Şirketin eksik ve hatalı çalışmaları nedeni ile BAYİ’ye yapacağı ikazlarda, eksiklikleri ve hatalı çalışmaları açık olarak belirtecek ve düzeltilmesi için uygun bir süre tanınacaktır.

 1. C) MALİ KONULAR:
 2. TEMİNAT:

BAYİ kendisine gönderilen yayınların bir aylık brüt tutarının 1/3’ünü teminat olarak nakit ve peşin ödemeyi kabul eder.

Ayrıca Medya Dışı Ürünlerde satış prensibine göre şirketin tayin edeceği miktarda gayri nakdi teminatlar vermeyi taahhüt eder.

Bu teminatlar irsalatın bedelleri ile mahsup edilmeyip, ŞİRKET’te teminat olarak muhafaza edilecektir. Bayilik ilişkileri sona erdiğinde BAYİ’in ŞİRKET’teki teminatları cari hesabına virman yapılarak kapatılacaktır.

BAYİ’nin, ŞİRKET’teki teminatı belirlenen tutarın altına düştüğü takdirde, ŞİRKET re’sen tespit edeceği “Teminat Virmanlarıyla” aradaki farkı tamamlayabilecektir. Hesap ekstresine ilave edilecek teminat virmanları da fatura muhteviyatı gibi ödenecektir.

Şirket bayiliğin sona ermesi ve bayiinin tali bayilerine borçlu kalması halinde; ilgili bayiinin mevcut nakit teminatından, teminat mektubu ve ipoteğinden veya cari hesabından, şirketin alacağının tahsil ve mahsubundan sonra, makbuz karşılığı (Bayiinin imzası aranmaksızın) tali bayilere ödeme yapabilecektir.

BAYİ’nin ŞİRKET’e borçlu kalması halinde de ŞİRKET, BAYİ’nin tali bayiler üzerinde kalan alacaklarını, makbuz vermek ve BAYİ’nin cari hesabına almak kaydıyla (Bayiinin rızası aranmaksızın) tahsil edilecektir.

 1. GEÇİCİ TEMİNAT:

İşbu sözleşmenin gereklerinin BAYİ tarafından tam ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmesinin teminatını oluşturmak üzere BAYİ tarafından ŞİRKET’e şirketin belirleyeceği tutarda teminat verecektir.

BAYİ’nin işbu sözleşmeye uymaması halinde hiçbir ihtara, dava ve ihbara gerek kalmaksızın söz konusu teminat ŞİRKET tarafından nakde çevrilerek tahsil edilecektir. Bu durumda teminat nakde çevrilerek tahsiline ilaveten ayrıca BAYİ ŞİRKET’in her türlü zararını da ödemeyi kabul ve taahhüt eder. İşbu sözleşmenin imza tarihinden itibaren 90 gün boyunca BAYİ’nin sözleşme gereklerine tam ve eksiksiz olarak uyduğunun ŞİRKET’çe tespit edilmesi halinde Doksan günün hitamında ŞİRKET söz konusu teminat BAYİ’ye iade edecektir.

 1. FATURA:

ŞİRKET, gönderdiği yayınlar için BAYİ’ye her hafta fatura gönderir. BAYİ, ŞİRKET tarafından gönderilecek faturalar 7 gün içinde itiraz etmediği takdirde, münderecatını aynen kabul etmiş sayılacaktır. BAYİ kendisine gönderilen gazete ve dergi miktarlarını önceden bildiğinden faturaya itiraz etmesi veya faturayı zamanında almamış olması halinde dahi 14. maddedeki ödeme vecibesini (Bir hafta önceki fatura tutarını bildiği için yaklaşık miktar üzerinden) yerine getirmeye mecburdur.

 1. ÖDEME:

BAYİ faturada belirtilen ve hesap ekstresi bölümünde yer alan toplam borcunu, ŞİRKET’in bildirdiği günde, kendisine gösterilen Banka şubelerine yatırmak zorundadır. Banka şubelerine yapılan ödemelere ait dekont bilgileri de faks çekilerek aynı gün ŞİRKET’e bildirilecektir. BAYİ’nin ödemede gecikmeye düşmesi halinde, ŞİRKET ihtar etmeksizin sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkına sahiptir.

 1. SATIŞ KARI VE TALİ BAYİ KAR MARJLARI:

ŞİRKET, yayınların BAYİ’ye, BAYİ’den sonra da tali bayilere hangi komisyonlarla fatura edileceğini sirkülerle bildirir. BAYİ bu kurala ve bildirilen kar marjlarına uymak zorundadır.

BAYİ, ŞİRKET’in tespit ettiği tali bayi kar marjları üzerinde kesinlikle değişiklik yapamaz. Ayrıca tali bayilerini kontrol ederek, yayınların perakende satış fiyatından okuyucuya intikalini sağlar. Yayınların üzerinde yazılı fiyattan fazlasına satamaz ve satılamaz.

 1. D) SON HÜKÜMLER:
 2. FESİH:

BAYİ’nin işbu sözleşmenin ilgili maddelerinde düzenlenen fesih maddelerinin yanı sıra 3. maddesine aykırı davranışının tespitinin halinde ŞİRKET bu konuda iki kez yazılı ikazdan sonra üçüncü bir ikaza gerek kalmaksızın sözleşmeyi derhal fesih hakkı haizdir. BAYİ, ŞİRKET’in duçar olacağı her türlü zarar ve ziyanı tazminle mükelleftir.

 1. SÖZLEŞME BAYİLİK HAKKINI DEVİR VE CİRO EDİLMEZLİĞİ:

BAYİ, ŞİRKET’in yazılı muvafakatı olmadan bayiliği ve sözleşmeden doğan haklarını başkasına devir ve temlik edemez. Aksine hareket ŞİRKET’e sözleşmeyi derhal ve tek taraflı fesih hakkı verir.

 1. SÖZLEŞME SÜRESİ:

İşbu sözleşme imza tarihinden başlamak üzere bir yıl için geçerlidir. Normal hallerde sürenin bitiminden … gün evvel feshi ihbar edilmediği takdirde sözleşmenin birer yıllık süreler halinde kendiliğinden uzamış olduğu kabul edilir. Ancak BAYİ sözleşme süresinin bitiminden önce bayiliği bırakmak istediği takdirde … gün önceden ŞİRKET’e yazılı olarak bildirecektir.

 1. YETKİLİ İCRA DAİRELER VE MAHKEMELERİ:

Sözleşmenin uygulanmasından doğacak anlaşmazlıkların halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

ŞİRKET ve BAYİ arasındaki ihtilaf mahkemelere ve diğer mercilere intikal ettiğinde her iki taraf tacir olduklarını ve ŞİRKET’in usulüne uygun olarak tutulmuş defter vesaikinin, Türk Ticaret Kanunu ve Hukuk Usulü Mahkemeleri Dairesinde kesin delili teşkil edeceğini şimdiden kabul ederler.

 1. İşbu sözleşme …/…/… tarihinde imzalanmış olup …/…/… tarihinde yürürlüğe girecektir.
ŞirketBayi

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat