Formalite sözleşme – İki ayrı ücret sözleşmesi – Yargıtay kararları

Formalite sözleşme – İki ayrı ücret sözleşmesi – Yargıtay kararları

…Somut olayda, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi sonucunda, taraflar arasında iki adet sözleşme düzenlendiği anlaşılmaktadır. İlk yapılan sözleşme taraflar arasında serbest irade ile yapılmış olup, ikinci sözleşme ise tamamen prosedür gereği Milli Eğitim Müdürlüğüne verilmesi gereken belge niteliğindedir.
Saptanan bu durum karşısında ve yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulduğunda, davacının ilk imzalanan sözleşmedeki ücret miktarı esas alınmak suretiyle kıdem tazminatı hesaplanarak sonucuna göre hüküm kurulmalıdır.
9. HD. 2012/17493 E. 2012/22918 K. 13.06.2012

…Mahkemece “taraflar arasındaki sözleşmenin sadece işyeri ruhsatı, almak üzere yapılan sözleşme olduğu, formalitelerinin tamamlanması aracıyla resmi kuruma verilmek üzere hazırlandığı, fiili hizmet yapılmadığının taraflarca bilindiği buna göre imzalandığı, ücretin de buna göre kararlaştırıldığı, davacının sözleşmeyi sözleşmeye uygun feshettiği, 01.7.2004 tarihine kadar sözleşmenin geçerli olduğu, davacının işe gelmediği halde fesih hakkını kullanmayan davalının bu süredeki ücretleri ödemek zorunda olduğu” gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
Taraflar arasında yapılan 5.2.2003 tarihli sözleşme ile 1475 Sayılı Yasa 1. maddesi ve 4857 Sayılı Yasa 2. maddesinde düzenlenen iş ilişkisi kurulmuştur.
Ancak 1475 sayılı İş Kanunu 26. maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu 32. maddesinde açıkça belirtildiği üzere “ücret: bir iş karşılığı yapılan ödemedir.”
Mahkemenin de kabulü ve dosya içeriğinden açıkça anlaşıldığı gibi davacı davalı işyerinde hiç çalışmamıştır. Yapılan bir iş olmadığına göre davacı bir ücrete hak kazanamaz. Davanın reddine karar vermek gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü hatalıdır.
9. HD. 2006/6104 E. 2006/27620 K. 18.10.2006