FİKRİ HAK DEVİR SÖZLEŞMESİ

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

FİKRİ HAK DEVİR SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan adresinde kain …………. A.Ş. (Şirket) ile diğer taraftan ……. (“Devreden”) …[tarih]… tarihinde aralarında mutabık kalarak işbu fikri hak devir sözleşmesini (“Sözleşme”) akdetmişlerdir.

1-TANIMLAR

İşbu Sözleşme kapsamında Eserler: İşbu Sözleşmenin 2. maddesinde yer alan ………… dır.

İşbu Sözleşme kapsamında Haklar: İşbu Sözleşmenin 3. Maddesinde tanımlanan haklardır.

İşbu Sözleşme kapsamında Devir Bedeli, Sözleşmenin 4. maddesinde

 1. DEVİR KONUSU ESERLER

Devreden aşağıdaki tabloda belirtilen Eserler’in üzerinde FSEK’na göre sahip olduğu Haklar’ını şirket’a devretmiştir. Eserler’in örnekleri Ek.1 olarak bu Sözleşme’ye eklenmiştir.

Devreden Eserler’e ilişkin tüm çizim, resim ve ilgili dokümanları bu Sözleşme’nin imzalanması ile birlikte ŞİRKET’a imzalı olarak teslim etmiştir.

 1. DEVİR KONUSU HAKLAR:

Devreden, bu Sözleşme ile Eserler ve bunlarda halihazırda ve ileride yapılacak her türlü geliştirme ve değiştirmeler üzerinde, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”), 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde sahip olduğu mülkiyet hakkı da dâhil olmak üzere her türlü fikri, mali ve manevi haklarının tamamını, bu hakların kullanımını, yurt içinde ve yurt dışında geçerli olmak üzere münhasıran ve kayıtsız, şartsız olarak şirket’a devretmektedir. (bundan böyle Haklar olarak anılacaktır).

Devreden, işbu Sözleşme ile eserler üzerindeki manevi haklarından tamamen feragat ederek şirket’un lehine Eserler üzerinde münhasıran her türlü tasarruf hakkı bulunduğunu ve buna karşı herhangi bir hak, talep ve itirazı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. HAKLARIN DEVRİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

İşbu Sözleşme ile Devreden, yukarıda 3. madde de tanımlanan Haklar’ını süresiz ve kayıtsız şartsız münhasıran şirket’a devretmektedir. İşbu devir; bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdakileri de içermektedir:

 • Internet gibi sayısal yayın ortamlarında, temsil, çoğaltma ve yayma hakları;
 • Televizyon veya diğer görüntülü ve sesli her türlü elektronik ortamda temsil, çoğaltma ve yayma hakları, nihai kullanıcıya istenilen biçim ve koşullarda kullanma lisansı verme bu suretle çoğaltma, yayma ve temsil hakları
 • Umumi mahallerde temsil hakkı,;
 • Her türlü kablolu, kablosuz telefon iletişim sistemleri üzerinde temsil, çoğaltma, yayma hakları;
 • Her türlü analog veya sayısal uydu iletişim sistemleri üzerinde temsil, çoğaltma, yayma hakları;
 • FSEK uyarınca Haklar’ın eserler’in ber şekilden diğer şekle sokulması bu doğrultuda eserler’in uyarlanması, düzenlenmesi, geliştirilmesi, değiştirilmesi suretiyle işlenmesine (işleme) ilişkin tüm haklar (ki buna başta Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Arapça, Rusça olmak üzere istenen dillerden birini veya bir kaçını destekleyecek şekilde değiştirmek de dâhildir);
 • FSEK uyarınca Haklar’ın bedelli, bedelsiz dağıtılması, pazarlanması, kiralanması, ödünç verilmesi, satışa çıkarılması ya da herhangi bir biçimde ticaret konusu yapılması ve bu yollardan faydalanma hakları.

Şirket Haklar’ı 3. şahıslara, bedelli veya bedelsiz dilediği şekilde kullandırılabilecek, devredebilecek veya geliştirebilecektir. Devreden, bu hususta hiçbir müdahale ve itiraz hakkı olmadığını beyan kabul ve taahhüt eder.

Devreden, bunlarla sınırlı olmamak üzere, Haklar’ı umuma arz etme, eserler’in belirlenmesi ve bunlar üzerinde değişiklik ve geliştirme yapılmasına ilişkin tüm manevi haklarını ve bunların kullanımını kayıtsız ve şartsız münhasıran şirket’a devretmiştir ve FSEK kapsamında manevi haklarından şirket lehine feragat etmek

Devreden Haklar’ın geliştirilmesi sebebiyle oluşacak FSEK kapsamındaki mülkiyet, mali, manevi ve fikri hakları ve manevi hakların tümü üzerindeki kullanma haklarını da Şirket’e şimdiden devrettiğini ve bunların üzerinde hiçbir hak, talep ve itirazının kalmadığını ve bunun karşılığı olarak bu Sözleşme’nin 4. maddesinde belirtilen Devir Bedelini aldığını beyan kabul ve taahhüt eder.

Devreden, FSEK çerçevesinde, tahdidi olmamak kaydı ile Haklar’ın şirket tarafından her şekilde serbestçe geliştirilmesi, değiştirilmesi, kullanılması, yayınlanması, işlemlere tabi tutulması, işlenmesi, çoğaltılması, satılması, pazarlanması, satış fiyatının tespit edilmesi, temsil ve yayın haklarının münhasıran ve kesintisiz olarak şirket’a ait olduğunu ve Devreden’in bu hakların tamamından şimdiden feragat ettiğini ve hiçbir talebi olmadığını kabul ve taahhüt eder.

Devreden, şirket’un Haklar’la ilgili olarak dilediği kayıt ve şartlarla 3. şahıslarla anlaşmalar akdedebileceğini ve bunları üçüncü kişilere bedelli veya bedelsiz olarak serbestçe devredebileceğini kabul ve taahhüt eder. Üçüncü kişilerin tespiti ŞİRKET tarafından serbestçe yapılacaktır.

Devreden, işbu Sözleşme çerçevesinde şirket’ devrettiği Haklar üzerinde hiçbir mülkiyet veya eser sahipliliği hak ve iddiasının ve kullanma hakkının kalmadığını kabul ve taahhüt eder.

Şirket dilediği şekilde yurt içinde ve yurt dışında eserler’i tescil ettirme ve bunları marka veya isim olarak dilediği şekilde serbestçe kullanma ve sunma hakkına sahiptir. Devreden bunları doğrudan veya dolaylı kendisinin veya başkasının adına tescil ettirmeyeceğini ve bunların münhasıran şirket adına tescil edilmesine hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğini ve ŞİRKET adına tescilin gerçekleşmesi için gerekli her türlü yardımı yapacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder.

 1. HAK DEVİR BEDELİ

Devreden’e Eserler üzerindeki Hakların devrinin karşılığı olarak aşağıdaki şekilde ödeme yapılacaktır:

Devreden’e işbu Sözleşme’nin 3. maddesindeki eserler’in ve Haklar’ın devrinin karşılığı olarak ……………. TL ödenecektir.

ABD Doları olarak ifade edilen meblağlar ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası ABD Doları alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmek suretiyle ödenecektir.

Devreden, işbu Sözleşme çerçevesinde şirket’a devr ettiği Haklar’a ve bunlar üzerinde ileride yapılacak geliştirmelerden dolayı oluşacak haklara karşılık, alacağını 5. madde uyarınca tamamen aldığını ve işbu Sözleşme’nin 5. maddesinde Devreden’e ödenen Devir Bedeli dışında şirket’dan hiçbir hak, alacak ve ödeme talebi kalmadığını peşinen kabul ve taahhüt eder.

İşbu Devir Bedeli, Devreden tarafından hiçbir şekilde 3. şahıslara teminat olarak gösterilemez veya üzerinde tahkiyat kurulamaz.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşmenin mevcut olması, geçerliliği ve hitamı dâhil olmak üzere işbu Sözleşmeden veya işbu Sözleşme ile ilgili doğan tüm ihtilafların hallinde İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. Bu sözleşme hükümlerine Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uygulanacaktır.

 1. DEVREDEN TARAFINDAN VERİLEN GARANTİLER

Devreden Şirket’e Sözleşme konusu Eserlerin yalnızca ve tümüyle kendisi tarafından, kendi yaratıcı emeği ile geliştirildiğini, üçüncü şahısların hiçbir telif hakkını, veya diğer bir fikri hakkını ihlal etmediğini beyan ve garanti eder. Devreden bu Eserler hakkında üçüncü bir şahıs tarafından mülkiyet veya Eser sahipliği iddiasının ortaya atılması halinde hukuki sürecin gerek tüm yargılama giderlerini, avukatlık ücretlerini gerekse yargılama sonunda hükmedilmesi halinde tüm tazminatları, ceza ve sair ödemeleri ve (Devreden’e Madde 5 çerçevesinde ödenmiş olan tüm Devir Bedeli de dâhil olmak üzere) şirket’un bu nedenle doğmuş ve doğacak her türlü zarar ve ziyanını kendisinin karşılayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

 1. FESİH

Devreden’nin aşağıdaki ihlallerden birinde bulunması halinde şirket’un işbu Sözleşmeyi fesih etme hakkı vardır.

 • İşbu Sözleşmenin 4. maddesinin ihlal edilmesi (“Hak Devrine ilişkin Hükümler”),
 • İşbu Sözleşmenin diğer maddelerinin ihlal edilmesi.

Yukarıda sayılan hükümlerinin ihlali şirket’a Devreden’den cezai şart talep etme hakkı verecektir. Bu cezai şart; ….. TL: tutarında olacaktır (Cezai Şart). Cezai Şart Sözleşmeyi fesihle birlikte istenebileceği gibi Sözleşmeyi feshetmeden ifaya bağlı olarak da talep edilebilir. Bu konuda şirket’un seçimlik hakkı vardır.

Şirket haklı nedenle fesih hakkı doğması halinde bu hakkını kullanmayabilir ve Devreden’den Sözleşme’nin ifasına bağlı olarak yükümlülüğünü yerine getirmesini talep edebilir. Şirket bu seçimlik hakkını dilediği gibi kullanmakta serbesttir.

Şirket’in Sözleşme’yi haklı nedenle feshi halinde Devreden’den kendisine o ana kadar yapmış olduğu ödemeyi derhal ve nakden iade edilmesini talep etme hakkı doğar. ŞİRKET’un ayrıca bu Sözleşme ihlali nedeniyle Cezai Şart miktarını aşan doğmuş ve doğacak tüm zararlarını Devreden’den talep etme hakkı saklıdır.

Şirket, Sözleşme’yi haklı nedenle fesih hakkı doğmasına rağmen Sözleşme’nin feshi yoluna gitmeyip, Devreden’dan edasını yerine getirmesini talep ettiği taktirde “Sözleşme ihlali nedeniyle” doğan tüm zarar ve ziyanını talep etme hakkı saklıdır.

 1. GENEL HÜKÜMLER

Devir Yasağı: Devreden bu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü şahıslara bedelli veya bedelsiz hiçbir biçimde devredemez, kiralayamaz, kullandıramaz, temlik edemez.

Tebligat: Bu Sözleşme ile ilgili tüm uyarılar giriş bölümünde yer alan adreslere yapılır. Bu adreslere yapılan tebligatın yetkisiz kişilerce tebellüğ edildiği iddia edilemez ve tebellüğ edilmese dahi geçerli tebligatın hukuki sonuçlarını doğurur. Taraflar adres değişikliklerini birbirlerine yazılı olarak bildirirler.

Sözleşme Tadili: Bu Sözleşmedeki hükümler ancak karşılıklı olarak imzalanmış ek sözleşmeler ile değiştirilebilir. Bunun dışında hiçbir yazılı veya sözlü beyan Sözleşmenin tadili anlamına gelmez.

Sözleşmenin Bütünlüğü: Sözleşmenin herhangi bir maddesinden vazgeçilmesi, iptal edilmesi, batıl sayılması, değiştirilmesi Sözleşmenin iptal edilmesi şeklinde yorumlanmaz.

Hakların Kurulması: Bu Sözleşmeden doğan herhangi bir hakkın süresi içinde kullanılmamış olması, o haktan feragat edildiği anlamına gelmez

SURET: İki suret olarak düzenlenen bu sözleşme karşılıklı olarak imzalanarak akdedilmiştir. …/…/…

ŞİRKET                                            DEVREDEN

 

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat