FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE-ORTAK GİRİŞİMİN TARAF TEŞKİLİ

Ecrimisil tazminatı nedir? Miktarı nasıl tespit edilir?

FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE-ORTAK GİRİŞİMİN TARAF TEŞKİLİ

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/28910
K. 2017/17851
T. 9.11.2017

* FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE ( Davalı Olarak Ortak Girişimi Oluşturan Adi Ortaklık Ticari İşetmesi Gösterilmekle Mahkemece Öncelikle Ortak Girişimi Oluşturan Şirketler Ticaret Sicil Kayıtlarından Tespit Edilmeli Sonrasında Dava Dilekçesi ve Eklerinin Ortak Girişimi Oluşturan Şirketlere Ayrı Ayrı Tebliğ Edilmeli Taraf Teşkili Sağlanmalı Vekillerle İlgili Vekaletname veya Tevkil Belgeleri Tamamlatmalı ve Hükümde Ortak Girişimi Oluşturan Şirketler Ayrı Ayrı Gösterilmesi Gereği )

* ORTAK GİRİŞİMİN TARAF TEŞKİLİ ( İşe İade – Ortak Girişimi Oluşturan Şirketler Ticaret Sicil Kayıtlarından Tespit Edilerek Dava Dilekçesi ve Eklerinin Ortak Girişimi Oluşturan Şirketlere Ayrı Ayrı Tebliğ Edilmesi Gereği/Taraf Teşkili Sağlanmadan Tüzel Kişiliği Olmayan Ortak Girişim Hakkında Hüküm Kurulamayacağı )

* ADİ ORTAKLIĞIN TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMADIĞI ( İşe İade – Ortak Girişimi Oluşturan Şirketler Ticaret Sicil Kayıtlarından Tespit Edilerek Dava Dilekçesi ve Eklerinin Ortak Girişimi Oluşturan Şirketlere Ayrı Ayrı Tebliğ Edilmesi Gereği/Taraf Teşkili )

6100/m.114

ÖZET : Davalı olarak ortak girişimi oluşturan Adi Ortaklık Ticari İşetmesini gösterilmiştir. Mahkemece öncelikle ortak girişimi oluşturan şirketler ticaret sicil kayıtlarından tespit edilmeli, sonrasında dava dilekçesi ve eklerinin ortak girişimi oluşturan şirketlere ayrı ayrı tebliğ edilmeli, taraf teşkili sağlanmalı, vekillerle ilgili vekaletname veya tevkil belgeleri tamamlatmalı ve hükümde ortak girişimi oluşturan şirketler ayrı ayrı gösterilmelidir. Taraf teşkili sağlanmadan tüzel kişiliği olmayan ortak girişim hakkında hüküm kurulması hatalıdır.

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde davalılar avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, davacının davalıya ait işyerinde 23/07/2014 tarihinde işe başladığını, iş akdinin haksız olarak fesih edildiği 02/02/2016 tarihine kadar çalıştığını iddia ederek, fesih işleminin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Davalılar, davanın reddini talep etmişlerdir.

Mahkemece, davalılara 16 ve 19 Nisan 2016 tarihinde dava dilekçesi tebliğ olunmasına rağmen süresinde savunma yapmadıkları, davacının haklı ve geçerli sebeple işten çıkarıldığı hususunun davalılarca ispat olunmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararı davalılar yasal süresi içinde temyiz etmiştir

Hukuk Genel Kurulu’nun 08.10.2003 tarih, 2003/12-574-564 Sayılı kararında vurgulandığı üzere ortak girişim iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin belli bir amaca ulaşmak için katkılarını birleştirdikleri bir ortaklık türü olup, bu ortaklığın tek başına tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Ortak girişimin tüzel kişiliği olmadığından dava dilekçesinde şirketlerin tamamının gösterilmesi ve dava dilekçesinin ortak girişimi oluşturan şirketlere ayrı ayrı tebliğ edilmesi, taraf teşkilinin sağlanması, kararın da ortak girişimi oluşturan şirketler hakkında kurulması gerekir. Kararın tek başına ortak girişim hakkında verilmesi olanağı yoktur.

Dosya içeriğine göre davacı işçi dava dilekçesinde 1. davalı olarak ortak girişimi oluşturan …. Havalimanları İnş. Adi Ortaklığı Ticari İşetmesini göstermiştir. Mahkemece öncelikle ortak girişimi oluşturan şirketler ticaret sicil kayıtlarından tespit edilmeli, sonrasında dava dilekçesi ve eklerinin ortak girişimi oluşturan şirketlere ayrı ayrı tebliğ edilmeli, taraf teşkili sağlanmalı, vekillerle ilgili vekaletname veya tevkil belgeleri tamamlatmalı ve hükümde ortak girişimi oluşturan şirketler ayrı ayrı gösterilmelidir. Taraf teşkili sağlanmadan yazılı şekilde tüzel kişiliği olmayan ortak girişim hakkında hüküm kurulması hatalıdır.

Dava dilekçesinde 2 numaralı davalı olarak gösterilen … Havalimanı İşletmesi A.Ş.’ye dava dilekçesi ve eklerinin de 24.05.2016 tarihinde tebliğ edildiği, bu davalının 2 haftalık cevap süresi beklenmeksizin 25.05.2016 tarihli celsede karar verildiği görülmüştür. Davalı …Ş.’nin cevap süresi beklenmeden de davanın sonuçlandırılması hukuki dinlenilme hakkının ihlali olup, hatalıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat