Kaza Tespit Tutanağı İle Bilirkişi Raporu Arasında Çelişki Olması

FESHİN GEÇERSİZLİĞİ İLE İŞE İADE İSTEMİ – FESHİN SON ÇARE OLMA İLKESİ

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2017/26565
K. 2018/12115
T. 30.5.2018

FESHİN GEÇERSİZLİĞİ İLE İŞE İADE İSTEMİ ( Davalı İşverenin Davacının Çalıştığı Televizyon Kanalı Kapatıldıktan Sonra Davacıya Grup Bünyesinde Yönetmen Pozisyonu ve Ayrıca Yedi Ayrı İş Teklif Ettiği/Feshin Son Çare Olma İlkesi – Fesih Öncesi veya Sonrasında Davacının Çalıştığı Pozisyona veya Benzerine Başka Bir İşçi Alınmadığının Anlaşıldığı – Davalı İşverenin İşletmesel Kararı Tutarlı Uyguladığı Kabul Edilerek Geçerli Nedene Dayanan Fesih Sebebiyle Davanın Reddi Gerektiği )

FESHİN SON ÇARE OLMA İLKESİ ( Çalışmakta Olduğu TV Kanalının Kapatılması Sonrasında Aynı Sektörde Faaliyet Gösteren Grup Şirketlerinde Önerilen Yönetmen Pozisyonu ve Yedi Ayrı İş Teklifini Kabul Etmemesi Üzerine ve Kendisine Uygun Başkaca Bir Pozisyon Bulunamaması Sebebiyle Feshin Geçerli Nedene Dayandığı – Davalı İşverenin İşletmesel Kararı Tutarlı Uyguladığı Kabul Edilerek Geçerli Nedene Dayanan Fesih Sebebiyle Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Kabulünün İsabetsiz Olduğu )

* İŞLETMESEL KARAR ( Davacının Çalıştığı Televizyon Kanalının Kapatılmasının İşverenin Yönetim Yetkisi Kapsamında İşletmesel Bir Karar Olduğu – Davalı İşverenin Davacının Çalıştığı Televizyon Kanalı Kapatıldıktan Sonra Davacıya Grup Bünyesinde Yönetmen Pozisyonu ve Ayrıca Yedi Ayrı İş Teklif Ettiği/Fesihten Önce Feshin Son Çare Olma İlkesine de Uygun Davranıldığı – Geçerli Nedene Dayanan Fesih Sebebiyle Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )

4857/m.17,18,21

ÖZET : Dava, feshin geçersizliği ile işe iade istemine ilişkindir.

Davacının iş akdi, çalışmakta olduğu TV kanalının kapatılması sonrasında aynı sektörde faaliyet gösteren grup şirketlerinde önerilen yönetmen pozisyonu ve yedi ayrı iş teklifini kabul etmemesi üzerine ve kendisine uygun başkaca bir pozisyon bulunamaması sebebiyle feshedilmiştir.

Davacının çalıştığı televizyon kanalının kapatılması işverenin yönetim yetkisi kapsamında işletmesel bir karardır. Davalı işveren, davacının çalıştığı televizyon kanalı kapatıldıktan sonra davacıya grup bünyesinde yönetmen pozisyonu ve ayrıca yedi ayrı iş teklif etmiş olduğuna göre, fesihten önce feshin son çare olma ilkesine de uygun davranmıştır. Fesih öncesi veya sonrasında davacının çalıştığı pozisyona veya benzerine başka bir işçi alınması da söz konusu değildir.

Davalı işverenin işletmesel kararı tutarlı uyguladığı kabul edilerek geçerli nedene dayanan fesih sebebiyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken, davanın kabulüne hükmedilmesi isabetsizdir.

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi’nin kabul kararına karşı davalı avukatı istinaf başvurusunda bulunmuştur.

Bölge Adliye Mahkemesi 32. Hukuk Dairesi davalı avukatının istinaf başvurusunu esastan reddetmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi 32. Hukuk Dairesi’nin kararı süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla,

Hüküm duruşmalı olarak süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de; işin mahiyeti itibarıyla duruşma isteminin reddine, incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verilmiş olmakla dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : A-) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin 15.11.1996 tarihinde davalı şirket bünyesinde bulunan … Televizyonunda haber programı spor yönetmeliği görevinde çalışmaya başladığını, 2000 yılında … kanalının açılması üzerine bu kanalda çalıştırıldığını, son görevinin Ekonomi Programı Yönetmenliği olduğunu, iş akdinin 06.11.2015 tarihinde davalı işverence kanalın kapatılması sebebiyle 4857 Sayılı Kanun’un 18.maddesi uyarınca işin, işyerinin ve işletmenin gerekleri gerekçe gösterilerek feshedildiğini, müvekkiline … televizyonu gece programı yönetmenliği pozisyonu dışında diğer mecralardan açık pozisyonlar için iş önerisinde bulunulmadığını, aynı pozisyonun müvekkili dışında 4 kişiye daha teklif edildiğini ileri sürerek, iş akdi feshinin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

B-) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının müvekkili şirkette 15.11.1996-06.11.2015 tarihleri arasında en son… Ekonomi Yönetmeni olarak çalıştığını, … kanalının üçüncü kişiye satıldığını ve devredildiğini, kanalın faaliyet ve yayınlarına son verildiğini, kanalın kapatılması ile davacı pozisyonu bakımından davacı ile birlikte 4 kişilik istihdam fazlalığı oluştuğunu, davacıyı grup şirket bünyesinde uygun bir pozisyonda değerlendirebilmek için girişimlerde bulunduğunu, kendisi ile mail yazışmaları ile görüşmeler gerçekleştirildiğini, …’de meydana gelen boş kadro için davacıya teklif sunulduğunu, çalışma saatleri bakımından davacının teklifi kabul etmediğini, feshin geçerli nedenlere dayandığını savunarak davanın reddini istemiştir.

C-) İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

İlk Derece Mahkemesi tarafından, davanın kabulüne karar verilmiştir.

D-) İstinaf:

İlk Derece Mahkemesi’nin kararına karşı davalı istinaf yoluna başvurmuştur.

E-) Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti:

Bölge Adliye Mahkemesi tarafından, davacının çalışmış olduğu pozisyonun kanalın satılmasından dolayı kaldırıldığı ancak davalının sahibi bulunduğu …nin diğer kanallarında değerlendirilebileceği, davacının çalıştırılabileceği pozisyonlara yeni işçi alımının yapıldığı, davacıya yetkinlikleri ile ilgisi olmayan pozisyonun teklif edildiği gözönünde bulundurulduğunda davalının samimi olmadığı, davalı tarafından tutarlılık ve feshin son çare olması ilkesine uyulmadığı gerekçesiyle, davalı vekilinin istinaf başvurusunun Hukuk Mahkemeleri Kanununun 353/1-b.1 maddesi gereğince esastan reddine karar verilmiştir.

F-) Temyiz:

Bölge Adliye Mahkemesi kararını davalı vekili temyiz etmiştir.

G-) Gerekçe:

Davacının iş akdi, çalışmakta olduğu TV kanalının kapatılması sonrasında aynı sektörde faaliyet gösteren grup şirketlerinde önerilen yönetmen pozisyonu ve 7 ayrı iş teklifini kabul etmemesi üzerine ve kendisine uygun başkaca bir pozisyon bulunamaması sebebiyle feshedilmiştir.

Davacının çalıştığı televizyon kanalının kapatılması işverenin yönetim yetkisi kapsamında işletmesel bir karardır. Davalı işveren, davacının çalıştığı televizyon kanalı kapatıldıktan sonra davacıya grup bünyesinde yönetmen pozisyonu ve ayrıca 7 ayrı iş teklif etmiş olduğuna göre, fesihten önce feshin son çare olma ilkesine de uygun davranmıştır. Fesih öncesi veya sonrasında davacının çalıştığı pozisyona veya benzerine başka bir işçi alınması da söz konusu değildir. Açıklanan nedenle, davalı işverenin işletmesel kararı tutarlı uyguladığı kabul edilerek geçerli nedene dayanan fesih sebebiyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmesi hatalıdır.

Bölge Adliye Mahkemesi’nin temyiz edilen kararının bozularak ortadan kaldırılmasına ve Dairemizce 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 20/3. maddesi uyarınca aşağıdaki gibi karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarda açıklanan gerekçe ile;

1.Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2.Davanın REDDİNE,

3. Alınması gereken 35,90 TL karar-ilam harcından davacının yatırdığı 27,70 TL peşin harcın mahsubu ile bakiye 8,20 TL karar-ilam harcının davacıdan tahsili ile Hazine’ye irat kaydına,

4.Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 2,201,00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,

5.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 2.180 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6. Peşin alınan temyiz harcının istemi halinde davalıya iadesine,

7.Dosyanın kararı veren ilk derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 30.05.2018 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat