EVLAT EDİNME ÖNCESİ GEÇİCİ BAKIM SÖZLEŞMESİ

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

EVLAT EDİNME ÖNCESİ GEÇİCİ BAKIM SÖZLEŞMESİ

2828 Sayılı Kanun hükümlerine göre … Mahkemesinin …/…/…. tarih ve …. sayılı …. Esas ve … Karar da …/…/…. tarih ve …. sayılı acil vilayet onayı ile korunma altına alınan … ili … ilçesi … Köy/Mah … Kütük … sıra no … Cilt … Sayfada nüfusa kayıtlı … ve … doğma … doğumlu … adındaki çocuğun evlat edindirilmek üzere … adresinde oturan … aile ile … İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne aşağıdaki hususları karşılıklı olarak taahhüt ederler.

 1. Evlat edinecek kişi veya aile, yanına yerleştirilen çocuğu kendi öz çocuğu olarak benimseyip yetiştirmekle yükümlüdür.
 2. Evlat edinecek kişi veya aile evlat edinme mahkemesi sonuçlanıncaya kadar zorunlu olmadıkça ikamet adresini değiştirmez.
 3. Evlat edinecek kişi veya aile evlat edinme mahkemesi sonuçlanıncaya kadar yapacakları her türlü kısa ve uzun süreli seyahat. vb. durum değişikliği öncesinde bildirmek ve izin almakla yükümlüdür.
 4. Evlat edinecek kişi veya aile il dışına adres değişikliği yapmak zorunda kaldığı takdirde yeni adresini değişiklik gerçekleşmeden önce en geç bir ay içinde İl Müdürlüğüne bildirir. İl dışına yapılan ikametgah değişikliğinde ailenin dosyası yeni adresinin bulunduğu ile gönderilir.
 5. Evlat edinecek kişi veya aile evlat edinme mahkemesi sonuçlanmadan çocukla birlikte ancak vasisinin izine bağlı olarak ve açık adres belirterek yurt dışına çıkabilir. Uluslar arası … Teşkilatı kanalı ile, gerekli takip yaptırılacağından durum değişikliği yapılmadan en geç bir ay önce Genel Müdürlükte olacak şekilde İl müdürlüğüne bilgi verir.
 6. Evlat edinme işlemleri sona erinceye kadar çocuk ve aile ilgili Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından 1 yıl süre ile düzenli olarak izlenir. Ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik gerekli mesleki çalışmalar yapılır. Evlat edinecek kişi veya aile haberli veya habersiz yapılacak ziyaretlerde ilgili Sosyal Hizmetler Uzmanını kabul etmekle yükümlüdür.
 7. Evlat edinecek kişi veya aile isterse evlat edinme işlemleri sonuçlanıncaya kadar çocuğun muayene ve tedavisini yaptırmak üzere uygun sağlık kuruluşuna sevki için bölgesinde bulunan İl müdürlüğüne başvurabilir. Çocuğun gerekli bakımı, tedavisi, ilaç, protez ve benzeri giderler sevk eden İl Müdürlüğünce karşılanır. Evlat edinilecek çocukların işlemleri tamamlanıncaya kadar çocuk için resmi kuruluşlarca yapılacak tedavi giderleri haricinde ailece hiçbir ödeme yapılmaz.
 8. Yedinci madde de belirtilen hususlar Türkiye için geçerli olup, çocuğun yurt dışına çıkması dahilinde bu giderler aile tarafından karşılanır.
 9. Evlat edinme işlemleri mevzuatta belirtilen süre içinde tamamlanmak zorundadır. Bu süre içinde işlemlerini tamamlayamayan ailelerden çocuk geri alınarak dahi kendilerine çocuk verilmemek üzere dosyaları iptal edilir. Aile bu durumda çocuk için yaptığı masraflar konusunda hiçbir hak talep edemez.
 10. Bu sözleşme ile aile, evlat edinme işlemlerinin gerektirdiği tüm yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul eder.
 11. Bu sözleşme evlat edinme mahkeme kararı ve çocuğun ailenin kütüğüne kaydedilmesinin bitimine kadar geçerlidir. …/…/..

Evlat edinecek annenin          :                                                          İl sosyal hizmetler

Adı Soyadı                         :                                                               müdürü

İmza                                  :                                                               (İmza ve Mühür)

Evlat edinecek babanın

Adı Soyadı       :

İmzası             :

Ev adresi        :

Ev Tel             :

İş adresi          :

İş Tel               :

Cep Tel           :

UYGUNDUR

(İmza ve Mühür)

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat