Emekli Maaşının Haczi İçin Muvafakat Verilmesi

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Emekli Maaşının Haczi İçin Muvafakat Verilmesi

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
Esas No :2011/6170
Karar No:2011/21213

Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
17.04.2008 tarih ve 5754 sayılı Yasa’nın 56. maddesi ile değişik 5510 sayılı Yasa’nın 93. maddesi “Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının Genel Sağlık Sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez.”

5510 sayılı Yasa’nın 93. maddesinde değişiklik getiren 5838 sayılı Yasa’nın 32/2-b maddesi gereği, “Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir.” Bu yasa İİK’nın 83/a maddesine göre daha özel düzenleme içerdiğinden takibin kesinleşmiş olması şartıyla artık borçlunun 5510 sayılı Yasa’nın 93. maddesi kapsamındaki gelir-aylık ve ödeneklere ilişkin hacze muvafakati geçerli olacaktır.

Somut olayda borçlu tarafından bu kanuna göre haczi yasak olan emekli maaşı üzerine haciz konulmasına muvafakat edildikten sonra, icra müdürlüğünce uygulanan haciz işlemi, anılan yasa hükmü karşısında geçerlidir. Bu düzenleme usule değil, esasa ilişkin olup, İİK’nın 83/a maddesi karşısında özel hüküm sayılır ve öncelikle tatbik edilir. O halde yukarıdaki yasal düzenlemeye göre şikayetin reddi gerekirken aksi gerekçe ile kabulü isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366. ve HUMK’nın 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 02.11.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat