EMANET SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

EMANET SÖZLEŞMESİ

Müşteri No:

Emanet Veren     :

Emanet Alan        :

Arasında aşağıda belirtilen kayıt ve şartlarla işbu sözleşme akdedilmiştir.

Madde 1- Konu

… A.Ş.’nin sahibi olduğu Demirbaşlar Satıcıya münhasıran … satış ve dağıtım yaptığı … ve diğer çeşitlerinin muhafazaları ayrıca satışını yapmak özere ariyet olarak tesliminin ve kullanımının esas ve şartlarının belirlenmesidir.

Madde 2- İşyeri

İşbu sözleşmede bahsi geçen işyeri,

Madde 3- Demirbaşların Niteliği

Aşağıda özellikleri belirtilen demirbaşlar,

Demirbaşların

AdetMarkasıBarkodTeslim TarihiDeğeri
ToplamUSD

Çalışır durumda teslim edilmiş olup “Demirbaşlar” olarak anılacaktır.

Madde 4- Teminat

Ariyet verilen Demirbaş kaybolması hasar görmesi ve iade edilmemesi sebepleri ile ortaya çıkan zarar ve ziyanın teminatı olarak satıcı … tarafından kabul edilecek bir biçimde teminat vermeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Teminat biçimi ve miktarı her yıl günün koşullarına göre gözden geçirilip gerekli düzenlemeler yapılır.

Madde 5- Demirbaşların Kullanım Esasları

Satıcı Demirbaşları kullanım talimatına göre kullanmakta yükümlüdür.

Madde 6- Demirbaşların ve İşyerinin Nakli veya Başkasına Devri

  1. a) Satıcı Demirbaşlar üzerinde hiçbir hukuki tasarrufta bulunmayacağını, haciz ve rehin işlerine konu teşkil etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
  2. b) Satıcı Demirbaşları işyerinden başka bir yere nakledemez. İşyerini yukarıda belirtilen adresten başka bir yere nakledeceği zaman durumu bir hafta öncesinden … A.Ş.’ye yazılı olarak bildirmek zorundadır.
  3. c) Satıcı, Demirbaşları başkasının kullanımına izin veremez. Satıcı işyerini üçüncü bir şahısa veya firmaya devredecek olduğu takdirde satıcı, Türk Borçlar Kanunu’nun haksız fiil ve maddi tazminatına ilişkin ve özellikle ariyet ile ilgili 380. maddesi ve diğer maddeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde hukuken ve cezai olarak sorumlu olur

Madde 7- Sözleşmenin Feshi

  1. a) … … gün önceden bildirmek kaydı ile iş bu sözleşmeyi dilediği zaman her hangi bir neden göstermeksizin süre sonunu beklemeksizin feshi ve bunun sonucu olarakta Demirbaşları geri alma hakkına haizdir Satıcı böyle bir durumda demirbaşları aynen ve mutat kullanmadan meydana gelen yıpranma dışında temiz, işler vaziyette derhal … A.Ş’ye iade eder. … A.Ş.’nin demirbaşları kontrol sonucu herhangi hasar ve zarar yok ise satıcının teminatı iade edilir. Aksi halde hasar ve zarar karşılamaz ise … A.Ş.’nin bakiyeyi satıcıdan talep etme hakkı mahfuzdur.
  2. b) … A.Ş.’nin satıcı’nın yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi sebebiyle iş bu sözleşmeyi herhangi bir ihbar yükümlülüğü olmaksızın fesih etme hakkı mevcut olup, bu durumda, satıcı … A.Ş.’ye yukarıda (a) fıkrasında belirtilen hükümler çerçevesinde iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 8- Tebligat Adresi

Satıcı yukarıda yazılı adresinde meydana gelen değişiklikleri … gün içerisinde … A.Ş.’ye yazılı olarak bildirmekle mükelleftir. Aksi takdirde eski yapılan tebligatlar geçerli sayılır.

Madde 9- İhtilafların Halli

İşbu ariyet sözleşmesinin yorumunda veya uygulamasında doğabilecek ihtilafların halinde …  mahkeme ve İcra daireleri yetkilidir.

Madde 10- Sözleşme Süresi

İşbu ariyet sözleşmesi imza tarihinden itibaren bir yıllık süre için akdedilmiştir. Taraflar, bir yılın veya uzatma dönemlerinin bitiminden 7 (yedi) gün önce … A.Ş. tarafından yazılı olarak fesih ihbarında bulunmadığı takdirde sözleşmenin her seferinde aynı kayıt ve şartlarla birer yıllık sürelerle uzayacağı konusunda anlaşılmışlardır. Ancak, … A.Ş.’nin maddede öngörüldüğü şekilde her zaman için sebep göstermeksizin sözleşmeyi fesih hakkı mahfuzdur.

İşbu sözleşme taraflarca …/…/… tarihinde müştereken tanzim, imza ve teati edilmiştir.

Emanet Veren
Adı Soyadı
İmza
Emanet Alan
Ad Soyad
İmza

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat