DEVİR SÖZLEŞMESİ – ECZANE

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

DEVİR SÖZLEŞMESİ – ECZANE

DEVİR SÖZLEŞMESİ

(ECZANE)

Devir Eden                           :

Devir Alan                             :

Devredilen Eczane              :

Devir Bedeli                          :

Devredilen Eşya Listesi       :

Devreden;

  • Yukarıda devredilen eczane hanesinde kayıtlı ve halen faaliyette bulunan eczanesini bütün hukuk ve vecibi ile birlikte yukarıda belirtilen bedel karşılığında alıcıya, devretmiş bulunmaktadır. Devir konusu eczanenin gerek işletme hakkını gerek içerisinde bulunan bilcümle mal, malzeme, demirbaş ve gerekse uyuşturucu ve zehirli ilaçların tamamını teslim ederek,
  • Bunlar üzerinde hiç bir hak, alaka ve iştirakinin kalmadığını, tüm hak ve yükümlülüklerin bundan sonra tamamen devralana ait olduğunu, devralanın dilediği gibi tasarrufta yetkili olduğu yine bu eczanenin bu güne kadar çalıştırılmasından dolayı zuhur edecek mali, hukuki ve cezai mesuliyetlerin tamamen devreden sıfatı ile kendisine ait olacağını,
  • Eczanenin gerek üçüncü kişi, resmi daire belediye, … ve… gibi mercilere olan borçlarından dolayı devir alan bir ödeme yapmak mecburiyetinde kalır ve icrai ve hukuki bir takibata uğrarsa bu takip ve ödemelerden dolayı uğrayacağı zararı ödeyeceği paraları, gecikme faizi, icra ve mahkeme masrafları dahi tamamen tarafından karşılanacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

Devralan;

  • Yukarıda devredenin ikrarında yazılı olan eczanenin işletme hakkını, ilaç, uyuşturucu ve zehirli ilaçları görerek ve beğenerek tamamen kendisine ait olduğunu bilerek ileride kusur, noksan iddasında bulunmak kayıt ve şartı ile olduğu gibi kabul ederek bütün hukuki hak ve vecibeleri ile birlikte ve yukarıda yazılı bedel mukabilinde devir almıştır.
  • Devir bedelini kendi nakden ve def’aten ödeyerek devir konusu emtianın tamamını teslim aldığını, bunların bu günden itibaren her türlü mali hukuki ve cezai mesuliyetlerinin tamamen tarafına ait olacağını,
  • Bu günden itibaren bu eczanenin işletilmesinden ve verilmesi gereken beyanname ve bildirgelerin geç verilmesinden veya hiç verilmemesinden dolayı keza sorumluluğu altında çalıştırıldığı tarihte dönemde verilmesi gereken her türlü beyanname ve bildirgelerden dolayı resmi daireler, belediye, … ve … gibi mercilere ve gerekse üçünçü kişilere karşı olan borçlarından dolayı tamamen sorumlu olacağını, bu borçlar konusunda devredenin herhangi bir ödeme yapmak mecburiyetinde kalması veya icrai ve hukuki bir takibata uğraması hallerinde bu takip ve ödemelerden dolayı uğrayacağı zarar, ödeyeceği paraları gecikme faizi, cezası, bilcümle avukat ücreti icra ve mahkeme masraflarının dahi tamamen devralan sıfatı ile kendisi tarafından karşılanacağını beyan kabul ve taahhüt eder. …/…/…

DEVREDEN                                                                     DEVRALAN

Ad Soyad                                                                        Ad Soyad

İmza                                                                                  İmza

Bu devir senedi ile devir edilen eczanenin uyuşturucu ve zehirli ilaçlar yönünden devrinde herhangi bir sakınca olmadığı tabipliğimize beyan olunur.  …/…/…

Devre muvafakat eden

Hükümet tabibinin

Adı ve Soyadı       :

Sicil no     :

Görev yeri :

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat