DERNEK ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ KARARININ İPTALİ TALEBİ – 2

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

DERNEK ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ KARARININ İPTALİ TALEBİ – 2

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               : ……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   : Dernek Üyeliğinden Çıkarma Kararının İptali Talebimizden İbarettir
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim görevi gereği, ……….Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneğinin üyesidir. Düzenli olarak aidatlarını ödemekte ve mümkün olduğu kadar da derneğin faaliyetlerine katkı da bulunmaktadır.
  2. Dernek üyesi olan bir arkadaşı ile okulda dernek faaliyetleri konusunda bir tartışma yaşamıştır. Tartıştığı arkadaşı aralarındaki bu tartışmayı çarpıtarak dernekteki arkadaşlarına anlatmıştır. Dernekteki çoğunluğa yanlış olarak anlatılan bu durum dernek üyelerini kızdırmıştır.
  3. ………. Öğretim Elemanları Derneği Genel Kurulunun …/…/… tarihinde yapılan toplantısında müvekkilimin yokluğunda dernek genel kurulu kararı ile müvekkilim dernek üyeliğinden çıkarılmıştır. Haksız olan durumun düzeltilmesi için bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Her türlü delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 83 ve İlgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEK             :  Yukarıda açıklanan nedenlerle,……….. Öğretim Elemanları Derneği Genel Kurulunun …/…/… tarih ve … sayılı müvekkilim aleyhine vermiş olduğu dernek üyeliğinden çıkarma kararının iptali ile dernek üyeliğinin devamına karar verilmesini vekil eden adına saygıyla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili
Av.

 

EK:

  1. Nüfus Kaydı,
  2. Vekaletname Örneği

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat