DERGİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

Davanın açılmamış sayılması nedir? Dosyanın işlemden kaldırılması nedir?

DERGİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Bu sözleşme .. / .. / …. tarihinde, ….. adresinde kayıtlı ….. Şirketi (Şirket) ile, ….. adresinde kayıtlı ….. (Abone) arasında yapılmıştır.

2- Konu

Bu sözleşme’de belirtilen koşullara uygun olarak, (Şirket) aylık olarak yayımlandığı ….. Dergisini (Dergi) tedarik etmeyi, Abone’de Şirket’ten Dergi’yi satın almayı kararlaştırmışlardır.

3- Hükümler

Bu sözleşme .. / .. / …. tarihleri arasında geçerli olacaktır.

Sözleşme’nin tarafları yazılı bir sözleşmeyle bu sözleşme’nin süresini değiştirebilirler.

Şirket, sözleşme süresi boyunca her ay Abone’ye ….. adet Dergi tedarik edecektir.

….. adet Dergi karşılığında Şirket Abone’ye ….. + KDV’lik bir fatura düzenleyecek ve fatura her teslimatla birlikte Abone’ye ulaştırılacaktır.

Abone faturanın ödenmesini işbu sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen teslimatı takip eden ….. gün içinde Şirket’in banka hesabına yapacaktır.

  1. Taraflar ….. ay öncesinde yazılı ihbarla Sözleşme’yi sona erdirebilirler.
  2. Bu Sözleşme’den kaynaklanan veya Sözleşme ile ilgili doğabilecek bütün uyuşmazlıkların çözümünde ….. mahkemeleri yetkilidir.
  3. Bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz veya yok hükmünde olması Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğini veya ileri sürülebilirliğini etkilemez.
  4. Bu sözleşme kapsamındaki ihbarlar ve haberleşmeler ancak taraflardan biri tarafından imza ve isminin yanında gösterilen adrese veya faks numarasına ya da o tarafın yazılı olarak bildirebileceği bir başka adrese veya faks numarasına elden teslim edildiği ya da teleks, faks veya peşin ödemeli iadeli taahhütlü posta ile gönderildiği takdirde usulünce tebliğ edilmiş sayılır ve bu ihbar ve haberleşmeler elden teslim edildiğinde ya da teleks, faks veya posta ile alındığında tebellüğ edilmiş sayılır; ihbar ve haberleşmeler ancak bir Türk noteri aracılığıyla, telgrafla ya da iadeli taahhütlü posta ile gönderildiği takdirde usulünce tebliğ ve tebellüğ edilmiş sayılacaktır.
  5. Taraflar, bu Sözleşme’nin imzalanması ve teati edilmesi ve bu Sözleşme’de öngörülen işlemlerin yapılması konularında kendi masraflarını kendileri karşılayacaklardır. Bu sözleşmeyle ilgili olarak söz konusu olacak Damga Vergisi vs. masraflar taraflarca eşit olarak paylaşılacaktır.
  6. Bu Sözleşme, taraflarca imzalandığında, geçerli olacak ve yürürlüğe girecektir.

Şirket ve abone bu sözleşmeyi yukarıda belirtilen tarihte yetkili temsilcileri eliyle bir orijinal nüsha olarak yukarıda belirtilen tarihte usulünce imzalanmış, sözleşme şirket’e verilmiştir. .. / .. / ….

     Şirket                                                                                    Abone

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat